منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی | موسسه ماهان  

   منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی موسسه ماهان

 

عناوین درسی

ضریب

فلسفه، مبانی و اصول تربیت

4

آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)

4

سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)

4

نظارت و راهنمایی آموزشی

4

استعداد تحصیلی

1

زبان انگلیسی

1

 

فلسفه، مبانی و اصول تربیت

منابع

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، جی. اف. نلر، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی، انتشارات سمت

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، میر عبدالحسین نقیب­زاده جلالی، انتشارات طهوری

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، یحیی قائدی، انتشارات سنجش

اصول و فلسفه آموزش و پرورش، علی­اکبر شعاری­نژاد، انتشارات امیرکبیر

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، جرالد ال. گوتك، ترجمه محمد پاک سرشت، انتشارات سمت

سرفصل ها

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، علی شریعتمداری

کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی

کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، جرالد ال. گوتك، ترجمه محمد پاک سرشت، انتشارات سمت

کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، میر عبدالحسین نقیب­زاده

کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش، علی اکبر شعاری­نژاد، انتشارات امیرکبیر

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، یحیی قائدی، انتشارات سنجش

 

آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)

منابع

احتمالات و آمار كاربردي، علی دلاور، نشر رشد

روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، علی دلاور، نشر ويرايش

مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، دكتر دلاور

روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري، سرمد و بازرگان، نشر سمت

روش­هاي تحقيق کمی کیفی آمیخته، سرمد و بازرگان، نشر سمت

روش­های تحقیق کمی و کیفی آمیخته، بورگ و گال، نشر دانشگاه شهید بهشتی

تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، ترجمه دلاور و نقش­بندي

سرفصل ها

آمار:

علم آمار، توزیع فراوانی، جدول فراوانی، نمودارهای فراوانی، کاربرد نمودارها و منحنی ها، مُد (نما)، میانه، میانگین، مقایسه نما، دامنه تغییرات، انحراف چارکی و متوسط، واریانس، انحراف استاندارد، گشتاورها، رتبه درصدی، نقاط درصدی

سطح زیر منحنی، منحنی طبیعی، همبستگی، رگرسیون، کوواریانس، نمره Z، نمره T، نمره­های نه­گانه، ضریب همبستگی، و تفسیر آن، عوامل موثر بر ضریب همبستگی، پیشبینی نمره­های استاندارد، رگرسیون چندگانه، روش محاسبه ضرایب a و b، خطای معیار برآورد و ...

مفاهیم و اصطلاحات احتمال، پیشامدهای چندگانه، محاسبه احتمال، خطای نمونه گیری و انحراف استاندارد میانگین، خطای استاندارد نسبت، خطای استاندارد درصد، خطای استاندارد فراوانی برآورد، آزمون فرضیه، خطاهای آزمون، آزمون های یک دامنه و دو دامنه، برآورد حجم نمونه، آزمون t، محاسبه نسبت t، آزمون واریانس ها، آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی

تجزیه و تحلیل واریانس، انواع واریانس، مجموع مجذورات، محاسبه نسبت F، آزمون های تعقیبی، تجزیه و تحلیل واریانس دومتغیری، طرح عاملی و کنش متقابل، اثرات اصلی و کنش متقابل، محاسبه درجات آزادی، آزمون های تک نمونه­ای، آزمون­های همسویی دو نمونه وابسته و چند نمونه مستقل، خی دو، انواع آزمون خی دو، محدودیت­های، محاسبه ضریب همبستگی از طریق خی دو، آزمون دقیق فیشر و ...

روش تحقیق:

روش تحقیق اقدام پژوهی، بررسی موردی، روش علّی- مقایسه­ای (پس رویدادی)

روش تحقیق تاریخی و منابع آن، اعتبار و یا نقد منابع تاریخی، تحقیق قوم­نگاری

روش تحقیق آزمایشی و مراحل آن، کنترل در روش آزمایشی، اعتبار آزمایش، انواع طرح­های آزمایشی

روش تحقیق تحلیل محتوا و انواع آن، مراحل تحلیل محتوا، پایایی تحلیل محتوا، روایی

روش تحقیق فراتحلیلی و مراحل آن، منابع خطا در روش فراتحلیلی، مزایا و معایب این روش، کارکردهای روش فراتحلیل

روایی (اعتبار)، استاندارد بودن، پایایی (ثبات)، عملی بودن

کلیات روش تحقیق، مراحل روش علمی، نظریه و فرآیند علمی، ویژگی­های نظریه، ویژگی­های علوم انسانی، ویژگی­های تحقیق علمی و مراحل آن

مسأله و فرضیه پژوهش، اهداف و منابع تحقیق، سوالات تحقیق، انواع فرضیه، فرضیه، رابطه، قانون، اصل، ملاحظات اخلاقی

تعریف جامعه و نمونه، نمونه­گیری، خطای اندازه­گیری، نمونه­گیری احتمالی و غیراحتمالی، اندازه و حجم نمونه

روش­های تحقیق و انواع آن، تحقیق کیفی، تفاوت بین تحقیق کمی و کیفی، تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق کمی و کیفی، تحقیق برآوردی، اشتباهات متداول در تحقیق

روش تحقیق توصیفی، روش تحقیق کیفی، ابزارهای جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه و تنظیم آن، مصاحبه، مشاهده، گروه سنجی، تحقیق طولی، و انواع آن، تحقیق میدانی و انواع آن

تحقیق همبستگی و انواع و کاربردهای آن، تفسیر ضریب همبستگی، شاخص های همبستگی، تعدیل همبستگی، اشتباهات متداول، مزایا و معایب روش همبستگی

 

سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)

منابع

نظریه­های سازمان و مدیریت در هزاره سوم، کیومرث نیازآذری، مریم تقوایی یزدی و مرضیه نیازآذری، نشر مهر­النبی

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، علی علاقه­بند، نشر روان

رویکردهای رفتاری در نظام­های آموزشی، کیومرث نیازآذری، نشر شیوه

مبانی رفتار سازمانی، استیفن رابینز، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی، علی رضاییان، انتشارات سمت

سرفصل ها

مفاهیم اساسی سازمان، نظریه و نظریه­پردازی، سیر تحولات اندیشه­های مدیریت، سازمان و مدیریت در گذر تاریخ، بررسی و تحلیل الگوهای بوم­شناسی جمعیت، کاربرد تئوری سازمان در رابطه با اثربخشی و کارایی

انواع ارتباطات در سازمان، ابعاد روابط انسانی در سازمان، ساختار سازمانی، سیر تحول نظریه­های رفتاری، جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی، نظریه­های سازمان و مدیریت، مفهوم­ها و نظریه­های جدید، زمینه مدیریت آموزشی، نظریه­های رفتاری

اشکال مختلف مدیریت و استعاره­های مدیریت و سازمان، اشکال جدید سازمانی، تغییر و توسعه سازمانی، مدیریت بحران، سازمان­های مجازی، سیر تحولات نظریات سازمان و مدیریت، برنامه­ریزی، سازماندهی، نظارت، هدایت و انگیزش، تصمیم­گیری، خلاقیت

مبانی رفتار گروه، ارتباطات، رهبری، ارتباطات در سازمان، ابعاد روابط انسانی، سیر تحول نظریه­های رفتاری، رفتار سازمانی و مفهوم کار، انگیزش و رفتار، نگرش­های شغلی رفتار

سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش، مدیریت فراگیر، نظریه تعالی سازمانی، سازمان شش سیگما

ساختار سازمانی، تکنولوژی و طرح­ریزی شغلی، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش، فرهنگ سازمانی، بهبود سازمانی، مدیریت و رهبری آموزشی، بازنگری و ترکیب مفاهیم و مدل­ها، نظریه بوروکراسی

مدیریت ناب، مدیریت بر مبنای ارزش­ها، مدیریت مدرسه محور، نظریۀ آشوب، نظریۀ هوش­های چندگانه، کارآفرینی سازمانی

مدیریت تحول سازمانی، مدیریت و بهره­وری فرد و سازمان، فراگرد ارتباطات، نظریه­های سازمان و مدیریت، نظریه سیستم­ها، نظریه سیستم­های اجتماعی

 

نظارت و راهنمایی آموزشی

منابع

نظارت و راهنمايي آموزشي، مصطفي نيكنامی، انتشارات سمت

نظارت و راهنمایی تعلیماتی، منوچهر وکیلیان، دانشگاه پیام نور

مدیریت و رهبری آموزشی، تالیف کیمبل وایلز، ترجمه محمدعلی طوسی، نشر بازتاب

نظارت و راهنمایی آموزشی (کاربرد تئوری در عمل)، محمود قربانی، محمدرضا کرامتی و جواد فتح­آبادی، انتشارات پژوهش توس

سرفصل ها

مفهوم نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تاریخچه نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ضرورت نظارت و راهنمایی تعلیماتی

وظایف آموزش و پرورش در نظارت راهنمایی تعلیماتی، وظایف راهنمای آموزشی در آماده­سازی معلم، وظایف راهنمای تعلیماتی و بهبود امور آموزشی در کلاس درس

اصول و روش­های نظارت و راهنمایی آموزشی، حیطه و نوع عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی و نظارت و راهنمایی تعلیماتی، مسئولان نظارت و راهنمایی آموزشی، نقش­ها، پست­ها و مقام­های سازمانی

بهبود نظارت و راهنمایی تعلیماتی، مولفه­های اصلی نظارت و راهنمایی آموزشی و آینده آموزش و پرورش

 

استعداد تحصیلی

منابع

جزوه مکاتبه ای ماهان

سرفصل ها

کلیه مطالب

 

زبان انگلیسی

منابع

جزوه مکاتبه ای ماهان

سرفصل ها

کلیه مطالب

 

 

  

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • رضا آقازاده کلیبر

  [ 1398/06/23 0:48:56 ]

  سلام بنده منابع و نمونه سوالات مربوط به دکتری مدیریت آموزشی می خواهم منظورم اینه میخام در کنکور دکتری امسال در رشته مدیریت آموزشی شرکت کنم کدام کتاب ها و یا کدام منابع و جزواتی برای دکتری مدیریت آموزشی لازم است ؟ چگونگی تهیه این منابع و کتب و همچنین مبالغ این کتب را برام بفرمائید .با تشکر


  سلام متاسفانه برای این رشته فقط دروس عمومی شامل زبان و استعداد جزو خدمات ما میباشد که به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شده است.

 • لیلی

  [ 1397/02/26 11:54:25 ]

  باسلام من کتابهای دکتری رشته مدیریت آموزشی را میخواهم به فروشگاه آنلاین هم سرزدم متأسفانه کتب رشته مدیریت آموزشی نبود لطفاً اینجانب را راهنمایی فرمائید. باتشکر


  با سلام و احترام 

  جهت خرید منابع دکتری مدیریت آموزشی از فروشگاه آنلاین لینک آن در اختیار شما قرار داده شده است.

  جهت مشاوره فرم مشاوره دکتری را پر نمایید و یا با 0218506 تماس حاصل فرمایید. 

  با تشکر

 • مسعود

  [ 1396/08/28 0:54:0 ]

  من درخواست کتاب های دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی رو دارم لطفا راهنمایی بفرمایید قیمت و نحوه تهیه این کتابها چگونه برای حقیر امکان پذیراست


  سلام وارد سایت mahan.ac.ir شوید قسمت فروشگاه انلاین مقطع ورشتتون رو انتخاب کنید.واضافه به سبد خرید داشته باشید واگر کارتتون رمز دوم داشته باشد به راحتی میتونید خرید داشته باشید.

 • حامد

  [ 1396/07/12 20:38:5 ]

  سلام من ارشد تبدیل انرژی دارم میخوام برا دکترا مدیریت آموزشی بخونم آزاد تبریز /چه رتبه ای و چه درصدهایی لازمه آیا لازمه که تمام منابع رو بخونم ؟


  باسلام دوست عزیز،از آنجاییکه آزمون سراسری و آزاد با هم ادغام شده اند برای قبولی در آزمون بهتر هست تمام دروس مشخص شده برای آزمون رو مطالعه بفرمایید.منتظر تماس مشاورین ما باشید. با آرزوی موفقیت برای شما...سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •