نام دروس و ضرایب منابع دکتری مدیریت رسانه-موسسه ماهان  

   منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه موسسه ماهان

نام دروس و ضرایب دکتری مدیریت رسانه موسسه ماهان

 

عناوین درسی

ضریب

فلسفه، مبانی و اصول تربیت

4

آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)

4

سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)

4

نظارت و راهنمایی آموزشی

4

استعداد تحصیلی

1

زبان انگلیسی

1

 

فلسفه، مبانی و اصول تربیت

منابع

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، جی. اف. نلر، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی، انتشارات سمت

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، میر عبدالحسین نقیب­زاده جلالی، انتشارات طهوری

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، یحیی قائدی، انتشارات سنجش

اصول و فلسفه آموزش و پرورش، علی­اکبر شعاری­نژاد،انتشارات امیرکبیر

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، جرالد ال. گوتك، ترجمه محمد پاک سرشت، انتشارات سمت

سرفصل ها

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، علی شریعتمداری

کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی

کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، جرالد ال. گوتك، ترجمه محمد پاک سرشت، انتشارات سمت

کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، میر عبدالحسین نقیب­زاده

کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش، علی اکبر شعاری­ نژاد، انتشارات امیرکبیر

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت،یحیی قائدی،انتشارات سنجش

 

آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)

منابع

احتمالات و آمار كاربردي، علی دلاور، نشر رشد

روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، علی دلاور، نشر ويرايش

مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، دكتر دلاور

روش ­هاي تحقيق در علوم رفتاري، سرمد و بازرگان، نشر سمت

روش­ هاي تحقيق کمی کیفی آمیخته، سرمد و بازرگان، نشر سمت

روش­های تحقیق کمی و کیفی آمیخته، بورگ و گال، نشر دانشگاه شهید بهشتی

تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، ترجمه دلاور و نقش­ بندي

سرفصل ها

آمار:

علم آمار، توزیع فراوانی، جدول فراوانی، نمودارهای فراوانی، کاربرد نمودارها و منحنی ها، مُد (نما)، میانه، میانگین، مقایسه نما، دامنه تغییرات، انحراف چارکی و متوسط، واریانس، انحراف استاندارد، گشتاورها، رتبه درصدی، نقاط درصدی

سطح زیر منحنی، منحنی طبیعی، همبستگی، رگرسیون، کوواریانس، نمرهZ، نمرهT، نمره­های نه­گانه، ضریب همبستگی، و تفسیر آن، عوامل موثر بر ضریب همبستگی، پیشبینی نمره­های استاندارد، رگرسیون چندگانه، روش محاسبه ضرایبaوb، خطای معیار برآورد و ...

مفاهیم و اصطلاحات احتمال، پیشامدهای چندگانه، محاسبه احتمال، خطای نمونه گیری و انحراف استاندارد میانگین، خطای استاندارد نسبت، خطای استاندارد درصد، خطای استاندارد فراوانی برآورد، آزمون فرضیه، خطاهای آزمون، آزمون های یک دامنه و دو دامنه، برآورد حجم نمونه، آزمونt، محاسبه نسبتt، آزمون واریانس ها، آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی

تجزیه و تحلیل واریانس، انواع واریانس، مجموع مجذورات، محاسبه نسبتF، آزمون های تعقیبی، تجزیه و تحلیل واریانس دومتغیری، طرح عاملی و کنش متقابل، اثرات اصلی و کنش متقابل، محاسبه درجات آزادی، آزمون های تک نمونه­ای، آزمون­های همسویی دو نمونه وابسته و چند نمونه مستقل، خی دو، انواع آزمون خی دو، محدودیت­های، محاسبه ضریب همبستگی از طریق خی دو، آزمون دقیق فیشر و ...

روش تحقیق:

روش تحقیق اقدام پژوهی، بررسی موردی، روش علّی- مقایسه ­ای (پس رویدادی)

روش تحقیق تاریخی و منابع آن، اعتبار و یا نقد منابع تاریخی، تحقیق قوم­نگاری

روش تحقیق آزمایشی و مراحل آن، کنترل در روش آزمایشی، اعتبار آزمایش، انواع طرح­های آزمایشی

روش تحقیق تحلیل محتوا و انواع آن، مراحل تحلیل محتوا، پایایی تحلیل محتوا، روایی

روش تحقیق فراتحلیلی و مراحل آن، منابع خطا در روش فراتحلیلی، مزایا و معایب این روش، کارکردهای روش فراتحلیل

روایی (اعتبار)، استاندارد بودن، پایایی (ثبات)، عملی بودن

کلیات روش تحقیق، مراحل روش علمی، نظریه و فرآیند علمی، ویژگی­های نظریه، ویژگی­های علوم انسانی، ویژگی­های تحقیق علمی و مراحل آن

مسأله و فرضیه پژوهش، اهداف و منابع تحقیق، سوالات تحقیق، انواع فرضیه، فرضیه، رابطه، قانون، اصل، ملاحظات اخلاقی

تعریف جامعه و نمونه، نمونه ­گیری، خطای اندازه­گیری، نمونه­گیری احتمالی و غیراحتمالی، اندازه و حجم نمونه

روش­های تحقیق و انواع آن، تحقیق کیفی، تفاوت بین تحقیق کمی و کیفی، تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق کمی و کیفی، تحقیق برآوردی، اشتباهات متداول در تحقیق

روش تحقیق توصیفی، روش تحقیق کیفی، ابزارهای جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه و تنظیم آن، مصاحبه، مشاهده، گروه سنجی، تحقیق طولی، و انواع آن، تحقیق میدانی و انواع آن

تحقیق همبستگی و انواع و کاربردهای آن، تفسیر ضریب همبستگی، شاخص های همبستگی، تعدیل همبستگی، اشتباهات متداول، مزایا و معایب روش همبستگی

 

سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)

منابع

نظریه­ های سازمان و مدیریت در هزاره سوم، کیومرث نیازآذری، مریم تقوایی یزدی و مرضیه نیازآذری، نشر مهر­النبی

مدیریت عمومی، مهدیالوانی، نشر نی

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، علی علاقه­بند، نشر روان

رویکردهایرفتاریدرنظام­هایآموزشی، کیومرث نیازآذری، نشر شیوه

مبانیرفتارسازمانی، استیفنرابینز،ترجمهعلیپارساییان ومحمداعرابی، انتشارات دفترپژوهش­هایفرهنگی

مبانی مدیریت رفتارسازمانی، علیرضاییان، انتشارات سمت

سرفصل ها

مفاهیم اساسی سازمان، نظریه و نظریه ­پردازی، سیر تحولات اندیشه­های مدیریت، سازمان و مدیریت در گذر تاریخ، بررسی و تحلیل الگوهای بوم ­شناسی جمعیت، کاربرد تئوری سازمان در رابطه با اثربخشی و کارایی

انواع ارتباطات در سازمان، ابعاد روابط انسانی در سازمان، ساختار سازمانی، سیر تحول نظریه ­های رفتاری، جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی، نظریه ­های سازمان و مدیریت، مفهوم­ها و نظریه ­های جدید، زمینه مدیریت آموزشی، نظریه­های رفتاری

اشکال مختلف مدیریت و استعاره­های مدیریت و سازمان، اشکال جدید سازمانی، تغییر و توسعه سازمانی، مدیریت بحران، سازمان­های مجازی، سیر تحولات نظریات سازمان و مدیریت، برنامه­ ریزی، سازماندهی، نظارت، هدایت و انگیزش، تصمیم­ گیری، خلاقیت

مبانی رفتار گروه، ارتباطات، رهبری، ارتباطات در سازمان، ابعاد روابط انسانی، سیر تحول نظریه­ های رفتاری، رفتار سازمانی و مفهوم کار، انگیزش و رفتار، نگرش­های شغلی رفتار

سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش، مدیریت فراگیر، نظریه تعالی سازمانی، سازمان شش سیگما

ساختار سازمانی، تکنولوژی و طرح­ریزی شغلی، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش، فرهنگ سازمانی، بهبود سازمانی، مدیریت و رهبری آموزشی، بازنگری و ترکیب مفاهیم و مدل­ها، نظریه بوروکراسی

مدیریت ناب، مدیریت بر مبنای ارزش­ها، مدیریت مدرسه محور، نظریۀ آشوب، نظریۀ هوش­های چندگانه، کارآفرینی سازمانی

مدیریت تحول سازمانی، مدیریت و بهره ­وری فرد و سازمان، فراگرد ارتباطات، نظریه­ های سازمان و مدیریت، نظریه سیستم­ها، نظریه سیستم­های اجتماعی

 

نظارت و راهنمایی آموزشی

منابع

نظارت و راهنمايي آموزشي، مصطفي نيكنامی، انتشارات سمت

نظارت و راهنمایی تعلیماتی، منوچهر وکیلیان، دانشگاه پیام نور

مدیریت و رهبری آموزشی، تالیف کیمبل وایلز، ترجمه محمدعلی طوسی، نشر بازتاب

نظارت و راهنمایی آموزشی (کاربرد تئوری در عمل)، محمود قربانی، محمدرضا کرامتی و جواد فتح­آبادی، انتشارات پژوهش توس

سرفصل ها

مفهوم نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تاریخچه نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ضرورت نظارت و راهنمایی تعلیماتی

وظایف آموزش و پرورش در نظارت راهنمایی تعلیماتی، وظایف راهنمای آموزشی در آماده­سازی معلم، وظایف راهنمای تعلیماتی و بهبود امور آموزشی در کلاس درس

اصول و روش­های نظارت و راهنمایی آموزشی، حیطه و نوع عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی و نظارت و راهنمایی تعلیماتی، مسئولان نظارت و راهنمایی آموزشی، نقش­ها، پست­ها و مقام­های سازمانی

بهبود نظارت و راهنمایی تعلیماتی، مولفه­ های اصلی نظارت و راهنمایی آموزشی و آینده آموزش و پرورش

 

استعداد تحصیلی

منابع

جزوه مکاتبه ای ماهان

سرفصل ها

کلیه مطالب

 

زبان انگلیسی

منابع

جزوه مکاتبه ای ماهان

سرفصل ها

کلیه مطالب

 

 

  

 

 

 

پرسش های پاسخ داده شده
 • ثریا خالوندی

  [ 1398/09/24 21:2:55 ]

  سلام.خسته نباشین.من دنبال کتاب تست فلسفه تعلیم و تربیت برای ازمون استخدامی آموزش و پرورش و همچنین دکترا هستم.اگه فقط تست باشه خیلی خوبه.چون درسنامه رو دارم.همچنین کتابی هست؟


  سلام

  متاسفانه خدمات ما منحصرا برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری میباشد.

 • عاطفه خوش بین

  [ 1398/09/12 16:40:45 ]

  سلام و وقت بخیر من کارشناسی و ارشد آمارریاضی خوندم، می خوام دکتری مدیریت آموزشی بخونم یا برنامه ریزی درسی ، به نظرتون کدوم رو انتخاب کنم؟ امروز آخرین مهلت ثبتنام دکتری هست اگر ممکنه جوابم رو بدید ممنون میشم.


  با سلام واحترام

  مدیریت آموزشی از برنامه ریزی درسی جامع تر و کامل تر هست و بازار کار بهتری هم دراد.

  با آرزوی موفقیت شما

   

 • علیرضا

  [ 1398/09/12 14:22:5 ]

  من هم هنر خوندم ولی توی دفترچه روبه روی مدیریت آموزشی( مثل مدیریت دولتی و...) نوشته همه رشته ها!!یعنی همه میتونن شرکت کنند فکر کنم. اینطور نیست مگه!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟


  با سلام و احترام

  بله میتونید شرکت کنید چون برای همه رشته ها مجاز شده 

  با آرزوی موفقیت شما

 • آرین

  [ 1398/09/11 21:50:8 ]

  سلام من کارشناسی مهندسی صنایع دارم و کارشناسی ارشد رو هنر خوندم. زمینه کاریم آموزش هنر به کود و نوجوان هست و سمت مدیریتی در موسسات دارم. میخوام دکتری رو یا مدیریت آموزشی بخونم و یا مدیریت دولتی در کدوم یک احتمال قبولی بیشتری دارم؟


  با سلام واحترام

  رشته انتخابی شما برای شرکت در آزمون دکتری باید به رشته ارشد مزتبط باشد. پس رشته مدیریت آموزشی نمیتونید شرکت کنید ولی مدیریت دولتی میتونید شرکت کنید چون شناور هست.

  با آرزوی موفقیت شما

 • سیامک

  [ 1398/07/28 7:25:6 ]

  با سلام خواستم بدانم فیلم های درس استعداد تحصیلی استاد مروج رو از کجا تهیه کنم؟! ممنون میشم راهنمایی کنید.


  با سلام و احترام

  برای مشاهده نمونه کلاسهای استاد مروج روی همین لینک بزنید.

 • الهام رزم جو

  [ 1398/07/17 19:7:59 ]

  باسلام و خسته نباشید. لطفا راهنمایی کنید برای استعداد تحصیلی چه کتابی مطالعه کنم. ممنون از لطفتون


  با سلام و احترام

  پیشنهاد ما برای این درس مطالعه کتاب استعداد تحصیلی استاد مروج هست.

  با آرزوی موفقیت شما

 • سجاد

  [ 1398/04/05 13:56:46 ]

  در منابع دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دو کتاب آمار هست. 1) آمار 2) آمار در مدیریت کدام منبع را باید مطالعه کنیم. با تشکر خدانگهدار


  سلام وقت شما بخیر

  منابع دکتری فناوری اطلاعات به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شد.

  همچنین شما میتوانید برای دریافت مشاوره تخصصی ار رتبه های برتر رشته خود با شماره 

  0218506

  تماس بگیرید و یا فرم مشاوره رایگان دکتری را تکمیل نمایید.

 • راهله

  [ 1398/03/20 16:51:58 ]

  با سلام. احتراما فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم. برای دکترا چه رشته ای رو میتونم شرکت کنم که راحت تر باشه و مرتبط با رشته خودم هم باشه. ضمنا بنده آموزش محور فارغ التحصیل شدم و هیچ مقاله ای هم تاکنون نداشتم.


  سلام وقت شما بخیر

  برای شرکت در دکتری حتما باید سه رکن : رتبه مناسب در کنکور ، مدرک زبان ومقاله را همراه باهم داشته باشید تا بتوانید در رشته مودر نظر خود قبول شده و وارد دانشگاه شوید.

   

  لذا برای مشاوره تخصصی پیرامون رشته ها و گرایش ها میتوانید با شماره تلفن 0218506 تماس گرفته و یا فرم مشاوره رایگان دکتری را تکمیل نمایید.

 • جواد

  [ 1397/06/29 15:50:22 ]

  سلام من فارق التحصیل مدیریت اجرایی هستم و قصد دارم دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منایع انسانی بخونم نظرتون چیه؟ و اینکه کتابهای تئوری مدیریت و استعداد تحصیلی ارشد و دکتری یکی هستند؟


  با سلام دوست عزیز

  تغییر رشته شما امکانپذیر هست ولی نیاز به مشاوره تخصصی تر دارد پیشنهاد بنده به شما این است که برای دریافت اطلاعات تخصصی تر با شماره 0218506 تماس بگیرید تا مشاوران تخصصی راهنمایی کنند.

  کتابهای مقطع تحصیلی دکتری و ارشد متفاوت هست.

 • مریم صمدی

  [ 1397/04/31 13:47:55 ]

  با سلام و احترام من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیر و لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. تقریبا دو ساله که دیگه دانشجو نیستم و حدودا 3 سال سابقه کار دارم. میخوام کنکور دکترا شرکت کنم منتهی دوست ندارم دوباره صنایع رو ادامه بدم. از طرفی به رشته های مدیریت و به خصوص مدیریت مالی خیلی علاقه دارم. اما خوب روزمه پژوهشی ندارم برای مصاحبه دکترا، یعنی هنوز مقاله ISI ام پذیرش نشده که اون هم در حوزه مهندسی صنایع هستش. از طرف دیگه هم یه قانونی اومده که امکان تحصیل مجدد در دوره های روزانه وجود داره و رایگان هستش. یه گزینه دیگه هم که بهش فک میکنم ارشد مالی هستش. خواستم راهنماییم کنید که کدوم گزینه میتونه برام بهتر باشه و فرصت شغلی منو بهبود میده. اینکه دکترا شرکت کنم و اینکه کدوم رشته بهتره صنایع یا مدیریت یا مالی؟ یا ارشد مالی که دیگه نیازی به رزومه نداره و قبولیم راحت تره. پیشاپیش از توجهتون سپاسگزارم


  با سلام 

  باتوجه به گفته هایتان پیشنهاد ماهان به شما این است که رشته مدیریت مالی را با توجه ب علاقه و زمینه کاریتون که تصور براین است موفقیتتان در آن بیشتر است به شما بهتر در روند تحصیلیتان کمک میکندو مدیریت مالی یکی از رشته هاییست شمارااز نظر علمی به یک نیروی متخصص و کارآمد تبدیل می کند.ین رشته تا قبل از سال 1381تنها به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر روی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان «رشته مدیریت مالی» درآمد. ارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی می توانند در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی)، تامین مالی و اعتباری و ... و در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •