منابع و مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مواد-موسسه ماهانمعرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و منابع آن


*معرفي رشته مهندسي مواد

مهندسي مواد يکي از رشته‌هاي مهندسي است که به درستي لقب مادر رشته‌هاي مهندسي را به خود اختصاص داده است. به جرأت مي‌توان گفت: که اکثريت قريب به اتفاق مصنوعات بشري که در اطراف مي‌بينيم، حاصل تلاش مهندسان مواد است. اگر به اتومبيل، قطار و هواپيما توجه کنيم، قسمتهاي اصلي آن‌ها مثل بدنه، شيشه و موتور از مواد تشکيل شده است و به طور کلي تحولاتي که در عرصه علم و صنعت صورت گرفته، به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل تلاش و پيشرفت در اين رشته مهندسي است. بنابراين، در طراحي و ساخت تقريباً تمام مصنوعات بشري در تيم طراحي يا ساخت، در کنار مهندسان برق، مکانيک، شيمي، عمران و صنايع حضور مهندسان مواد الزامي و غيرقابل اجتناب است.

منابع و مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مواد-موسسه ماهان

 جدول گرایشات

نام درس

 

تعداد تست

ضرایب گرایشات

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شکل دادن فلزات

جوشکاری

استخراج فلزات

خوردگی و حفاظت مواد

سرامیک

ریخته‎گری

مواد مرکب

زبان عمومی و تخصصی

30

1

1

1

1

1

1

1

1

ریاضی

20

2

2

1

2

2

1

2

1

خواص فیزیکی مواد

20

2

2

2

2

2

3

2

3

خواص مکانیکی مواد

20

2

2

2

1

1

1

2

1

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد

20

1

1

2

2

2

2

1

2

 

زبان عمومی و تخصصی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

متن­های کتاب­های مرجع و هندبوک­ها- تست‌های کنکور سال‌های گذشته

 

ریاضی(ریاضی عمومی 1و2)

 

سرفصل ها

1-مباحث مقدماتی و تابع 2- حد و پیوستگی و مجانب 3- مشتق و کاربرد مشتق

1-انتگرال و کاربرد انتگرال 2- مختصات قطبی 3- اعداد مختلط 4- دنباله‌ها

1-سری 2- هندسه تحلیلی و جبر خطی 3- رویه‌ها و توابع برداری 4-توابع چند متغیره و کاربردهای آن

1-انتگرال‌های دوگانه 2- انتگرال‌های سه‌گانه3- انتگرال‌های منحنی الخط 4- انتگرال‌های سطح

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- ریاضی عمومی 1و 2 ، بانک تست انتشارات ماهان

3- ریاضی عمومی لیتهلد (درسی)

4- ریاضی عمومی جورج توماس، راس فینی (با حل المسایل درسی)

 

ریاضی(معادلات دیفرانسیل)

 

سرفصل ها

معادلات دیفرانسیل: مقدمه‌ای بر معادلات دیفرانسیل(تعاریف اولیه، تشکیل معادله دیفرانسیل، و .....)معادلات دیفرانسیل مرتبه اول(تفکیک‌پذیر، همگن، کامل، عامل انتگرال‌ساز و ....)

معادلات دیفرانسیل: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم ( معادلات خطی با ضرایب ثابت، معادله ‌کوشی اویلر و ......)

معادلات دیفرانسیل: حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها

معادلات دیفرانسیل: تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

 

 ریاضی(ریاضی مهندسی)

سرفصل ها

توابع مختلط، توابع تحلیلی، نگاشت مختلط

انتگرال مختلط، بسط لران و محاسبه مانده

سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه

معادله موج، حرارت لاپلاس، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه اول و دوم

منابع

1- کتاب بانک تست موسسه ماهان

2- ریاضی مهندسی پیشرفته- اروین کرویت سیک ـ توابع مختلط- هرب سیلورمن ـ ریاضی مهندسی پیشرفته- ماهان غلامی

 

شیمی فیزیک و ترمودینامیک

سرفصل ها

انواع سیستم‌ها، متغیرهای سیستم و معادله حالت گازهای کامل، انواع فرآیندهای ترمودینامیکی، قانون اول ترمودینامیک، محاسبه کار در انواع فرآیندهای ترمودینامیک، قانون دوم ترمودینامیک، محاسبه انواع آنتروپی، فرآیندهای برگشت‌پذیر و برگشت ناپذیر، ماشین‌های حرارتی و سیکل کارنو

قانون سوم ترمودینامیک، تغییر آنتالپی واکنشها، محاسبه دمای شعله، تعادل حرارتی، قانون هس، توابع ترمودینامیکی کمکی، انرژی آزاد گیبس و پتانسیل‌های شیمیایی، روابط ماکسول، معادله گیبس-هلمهولتز، رفتارگازها، معادله گازهای حقیقی، معادله واندروالس، معادله ویریال، فوگاسیته

تعادل دو فاز و تغییرات انرژی آزاد، معادله کلاپیرون، بررسی تعادل در واکنش‌های گازی و واکنش‌های شامل فازهای کندانس و گازی، ثابت تعادل واکنش‌ها و اثر دما و فشار برروی آن، قانون لوشاتلیه، انجام پذیری واکنش‌ها، و درصد پیشرفت واکنش‌ها، دیاگرام الینگهام و کاربردهای آن، قانون فازی گیبس و درجه آزادی

قانون رائولت و محلول‌های ایده‌آل، قانون هنری و محلول‌های غیرایده آل، معادله گیبس دوهم و مشتقات آن ، انرژی آزاد گیبس برای تشکیل محلول، ضریب اکتیویته و عوامل موثر دما و فشار و ترکیب‌های شیمیایی برروی آن، محاسبه اکتیویته با رابط گیبس دوهم، تابع و تابع اضافی، محلول‌های باقاعده، نمودارهای انرژی آزاد، ترکیب شیمیایی- حالت‌های استاندارد

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب گسگل- کتاب سوالین- کتاب راگسون- کتاب اتکینز- کتاب کوباچوسکی- تست‌های کنکور سال‎های گذشته

 

خواص فیزیکی مواد

سرفصل ها

کریستالوگرافی، انواع شبکه‌های فلزی،مواضع بین نشین اوکتاهدرال و تترا هدرال، اندیس میلر، کاربرد اشعه X، دایره استریوگراف

مکانیزم‌های نفوذ اتمی، قانون اول و دوم فیک، کربورایزینگ و دی‌کربورایزینگ، مسیرهای نفوذ، پدیده کرکندال، معادلات دارکن دیاگرام‌های فازی دوتایی، محلول‌های جامد و شرایط انحلال، قانون اهرم

دیاگرام آهن-کربن، تشکیل پرلیت، دگرگونی مارتنزیت و بینیتیت، نمودارهای دگرگونی همدما (IT)، نمودارهای دگرگونی در ضمن سرد کردن پیوسته(CT)، انواع عملیات حرارتی برای تشکیل ساختارهای تعادلی، سختی و سختی پذیری، بازپخت، انواع چدن، تغییرات ابعاد و اثرات آهنی، مارتمپرینگ و آستمپرینگ، سخت کردن سطحی

دیاگرام‌های سه‌تایی،جوانه زنی و رشد، فصل مشترک‌ها، تابکاری و رسوب سختی و انواع استحاله‌های فازی، استحاله اسپیندال

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب ریدهیل- کتاب پورتر- کتاب اَونر- کتاب کالیستر- کتاب کان- تستهای کنکور سال‌های گذشته

 

خواص مکانیکی مواد

سرفصل ها

مبانی تنش، کرنش، استحکام، انعطاف­پذیری، روابط پلاسیسیته و الاسیسیته، دایره مور، معیارهای تسلیم، آزمون‌های مکانیکی، مکانیزم‌های استحکام‌دهی

تئوری نابجایی‌ها، انواع عیوب کریستالی در جامدات، نابجایی پیچی و لبه‌ای، نیروی بین نابجایی‌ها، برخورد نابجایی‌ها در صفحات لغزش متفاوت، منابع نابجایی‌ها، نابجایی‌های جزیی

لغزش تک کریستال‌ها و قانون اشمید، کارسنجی تک‌بلورها، مبانی شکست، تئوری گریفیت، فاکتور تمرکز تنش، تاثیر عوامل خارجی بر شکست، شکست در مخازن جدار نازک، توزیع تنش در راس ترک، آزمایش ضربه

خستگی، مراحل خستگی و عوامل موثر برروی آنها، تخمین عمر خستگی، خزش و اثر عوامل مختلف برروی آن

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب دیتر- کتاب­ هرتزبرگ- کتاب­ نابجایی­های هال – کتاب خستگی فلزات- تستهای کنکور سال‌های گذشته

 

 

گرایش های رشته


 جدول گرایشات

 

 

نام درس

 

تعداد تست

ضرایب گرایشات

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شکل دادن فلزات

جوشکاری

استخراج فلزات

خوردگی و حفاظت مواد

سرامیک

ریخته‎گری

مواد مرکب

زبان عمومی و تخصصی

30

1

1

1

1

1

1

1

1

ریاضی

20

2

2

1

2

2

1

2

1

خواص فیزیکی مواد

20

2

2

2

2

2

3

2

3

خواص مکانیکی مواد

20

2

2

2

1

1

1

2

1

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد

20

1

1

2

2

2

2

1

2

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده

درحال به روز رسانی

 


 

رتبه های برتر


درحال به روز رسانی

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • حلیمه

  [ 1397/12/10 20:57:35 ]

  سلام من دنبال پاسخنامه دروس تخصصی استخراج فلزات سال ۸۱، ۸۲ و ۸۴ می گردم، فقط بخش تخصصی استخراج این سالها رو میخام، حالا یا به صورت تستی یا تشریحی، چطور میتونم پیدا کنم، میشه راهنمایی بفرمایید؟


  با سلام و احترام

  اصولا سوالات و پاسخنامه کنکورهای سالهای گذشته برای دانلود در هیچ سایتی دردسترس نیست، سعی کنید از آزمونهای آزمایشی این رشته کمک بگیرید.

 • نصیری

  [ 1397/10/03 19:16:17 ]

  سلام و عرض وقت بخیر من در کارشناسی رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال خوندم با توجه به اینکه در مباحث آزمون های آزمایشی مباحث مربوط به بیومتریال وجود ندارد میخواستم بدونم در کتاب 8 آزمون و همچنین کتاب کوچک هم مباحث این گرایش مواد بررسی نشده؟


  با سلام احترام

  این مباحث در کتاب های مذکور مطرح نشده است.

 • مهدی

  [ 1397/07/19 14:37:28 ]

  با سلام امکان داره لینک های کلاس انلاین درس شیمی فیزیک مربوط به دوره های قبل رو تهیه کنم؟ با تشکر


  با سلام و احترام

  برای مشاهده نمونه کلاسهای آنلاین سال گذشته به سایت ماهان در قسمت کلاس آنلاین مراجعه نمایید.

  هم چنین برای ثبت نام کلاسهای آنلاین میتوانید با مشاوران ما در واحد آنلاین در تماس باشید.

  0218506

 • karo

  [ 1397/03/12 1:1:9 ]

  سلام میخواستم ببینم با رتبه ی 600 میشه ارشد تهران زد رشته مهندسی مواد


  سلام

   بله میتونید بزنید ولی درصدش زیاد نیست

 • نوید کرمی

  [ 1397/03/05 19:47:58 ]

  سلام خسته نباشید ببخشید رشته ای من کارشناسی ساخت و تولید هستم به مواد علاقه دارم امیدی هست برای کنکور دادن راهنمایم میکنید لطفا


  با سلام واحترام

  برای اینکه بتوان تشخیص داد که در کنکور ارشد مواد موفق می شوید یا نه حتما برای مشاوره تخصصی به موسسه مراجعه کنید برای رزرو مشاوره از فرم مشاوره تخصصی مواد استفاده کنید.

 • زهرا عابدی

  [ 1396/11/24 14:36:56 ]

  سلام خسته نباشید ببخشید هزینه ی ثبت نام تو دو آزمون آخر ماهان چقد میشه و اگه امکانش هست تلفن شعبه تو اصفهان و نجف اباد رو هم بهم بگید با تشکر


  سلام زنده باشید

  آزمون ارشد اگر مدنظرتون هست دو مرحلش میشه 250 هزار تومان 
  برای ثبت نام میتونید با شماره  09109019035 خانم زاده رحیم تماس بگیرین و کامل راهنمایی بشین
  روز خوش

 • كيميا عابدي

  [ 1396/08/19 22:10:57 ]

  با سلام رشته ي من در مقطع كارشناسي مهندسي پزشكي بايومتريال بوده،ميخواستم بدونم آزمون هاي آزمايشي مهندسي مواد براي من هم مفيد خواهد بود و شامل درس هاي بايومواد هم ميشود يا نه


  باسلام و احترام

  قظعا شرکت در آزمون های آزمایشی خیلی کمک کننده است چون کمترین کمکی که به داوطلب می کند آشنایی با شرایط کنکور است ولی برای کسب آگاهی بیشتر به موسسه ماهان مراجعه کنید و برای رزرو مشاوره از فرم مشاوره کنکور ارشد مواد استفاده کتید

 • ابولقاسم

  [ 1396/08/13 7:43:7 ]

  سلام .کلاسهای مجازی ماهان ارشد مواد از چندم ابان شروع میشه. تشکر


  سلام روز بخیر

  کلاسهای آنلاین از اوایل آذر ماه شروع میشه
  موفق باشید

 • ابوذر

  [ 1396/06/27 9:43:41 ]

  با سلام میخاستم ببینم امکان خرید و دانلود دروس تخصصی متالورژی به صورت فایل pdf وجود دارد؟؟


  سلام خدمت شما

  خیر به صورت کتاب هستن.
  برای تهیه کتابها میتونید به شماره 09109019035 تماس بگیرین و با ایشون در ارتباط باشین

 • رسول

  [ 1396/06/09 13:59:44 ]

  با سلام. موسسه کتابی نداره ک مجموعه سوالات اخیر کنکور و کتاب برنامه ریزی رو داشته باشه؟؟


  سلام خدمت شما دوست بزرگوار

  قید نکردین که برای ارشد یا دکتری باشه 
  برای ارشد ماهان همچین کتابی رو تدارک دیده و با عنوان 8آزمون در اکثر رشته ها ارائه کرده
  علاوه بر اون کتابی رو با عنوان برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره در کنکور  مولف جناب آقای محمدی مشاوره ارشد هستن رو میتونید تهیه بفرمایید .
  برای تهیه کتابها میتونید به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین تا در اسرع وقت  کتب براتون ارسال بشه

  روز خوش اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo