برنامه زمان بندی کلاس های حضوری تابستان 98 | دکتریبرنامه زمان بندی کلاس های حضوری تابستان 98 | دکتری

 

 

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

محل برگزاری کلاس

استعداد تحصیلی

استاد مروج

سه شنبه21-17(22مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

پنجشنبه17-13(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

جمعه12-8(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

TOLIMO

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

محل برگزاری کلاس

TOLIMO

دکتر رحیمی

یکشنبه21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

TOLIMO

دکتر رحیمی

جمعه17-13(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

TOLIMO

دکتر رحیمی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت کارآفرینی آینده پژوهی و تکنولوژیی کد رشته 2165

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

21-17جمعه کد B (18 مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

پنج شنبه17-13(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه21-17(21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدB

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

تئوری نوآوری

دکتر پیروز

پنج شنبه17-14(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

نظریه های کارآفرینی

دکتر پیروز

جمعه12-9(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مدیریت استراتژیک

دکتر مدرسی

چهارشنبه21-17(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت مالی- کد رشته 2171 (93)

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

دانشکده الهیات

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

جمعه21-17(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

13-17پنجشنبه کد A (24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

17-21دوشنبه کدA (21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

بازارها و نهادهای مالی(دوره پاییز)

دکتر گرجی آرا

سه شنبه21-17(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

چهارشنبه21-17

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

پنجشنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

ریسک و مدیریت سرمایه ‏گذاری(دوره پاییز)

دکتر گرجی آرا

سه شنبه21-17(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

چهارشنبه21-17

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی -کد رشته 2162

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

جمعه21-17(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

پنجشنبه17-13(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه21-17(21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدB

بازاریابی و مدیریت بازار

استاد مروج

13-17جمعه کدA (18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مدیریت استراتژیک

دکتر مدرسی

17-21چهارشنبه (23 مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت فناوری اطلاعات کد رشته 2167(IT)

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

جمعه21-17(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

13-17پنج شنبه کد A (24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

کد A

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

دوشنبه21-17(21مرداد)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدB

سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته

دکتر جوشقانی

چهارشنبه21-17:30(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مدیریت دانش

دکتر جوشقانی

چهارشنبه21-17:30(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت دولتی کد رشته 2163

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

جمعه21-17(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

13-17پنج شنبه کد A (24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه21-17(21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدB

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

دکتر بیگی

چهارشنبه21-17(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

دکتر بیگی

چهارشنبه21-17(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت صنعتی کد رشته : 2164

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

جمعه21-17(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکترمدرسی

پنجشنبه17-13(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-8(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه21-17(21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدB

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

دکتر صفایی

چهارشنبه21-17(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

تحقیق در عملیات پیشرفته

دکتر صفایی

جمعه 17-13(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مدیریت رسانه و اطلاعات کد رشته 2166

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر محرابیون

جمعه21-17(18مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مبانی سازمان و مدیریت

دکترمدرسی

پنجشنبه17-13(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه21-17(21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدA

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه21-17(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کدB

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مدیریت استراتژیک

دکتر مدرسی

چهارشنبه21-17(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته آموزش زبان انگلیسی (67)

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

مسائل آموزش زبان(مهارتها-روش تدریس-تئوریها 1)

دکتر سحرخیز

جمعه17-13(25مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

زبان شناسی

دکتر درخشش

پنج شنبه16-12(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

مسایل آموزشی زبان(تهیه تدوین مطالب درسی-تئوریها 2)

دکتر درخشش

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

روش تحقیق در مسایل آموزش زبان

دکتر فتحی

جمعه19-17(25مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آزمون سازي زبان

دکتر فتحی

جمعه21-19(25مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

زبان عمومی ویژه گروه زبان

دکتر فتحی

چهارشنبه21-17(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته اقتصاد

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

ریاضی(دوره پاییز)

دکتر رضاپور

جمعه12-8(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اقتصاد خرد

دکتر ابو نوری

سه شنبه21-17(22مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

چهارشنبه21-17(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اقتصاد کلان و ایران

دکتر صفاری

دوشنبه21-17(21مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

جمعه21-17:30(25مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اقتصاد سنجی

دکتر نصیری

پنج شنبه17-13(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته ادبیات فارسی

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

متون نظم و نثر

دکتر فراهانی

پنج شنبه19-14(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

کلیات مسایل ادبی

دکتر شاهمرادیان

پنج شنبه13-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

زبان عربی

دکتر فراهانی

جمعه17-13(25مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته پژوهش هنر کد رشته 2504

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

هنر و تمدن اسلامی

دکتر خراسانی زاده

پنجشنبه12-8(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر تقوی

پنجشنبه17-13(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر ایرانی صفت

پنجشنبه21-17(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

جمعه17-13

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

حکمت هنر اسلامی

دکتر ایرانی صفت

بعد از اتمام تاریخ هنر جهان

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته حسابداری کدرشته 2173

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

ریاضی(دوره پاییز)

دکتر رضاپور

جمعه12-8(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه12-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه 21-17(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

حسابداری مدیریت

دکتر نوردرخشان

جمعه16:30-12:30(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

حسابرسی

دکتر حقیقت

سه شنبه 20-17(22مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

تئوری حسابداری

دکتر صبوری

پنجشنبه17-13(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته روانشناسی کد رشته 2150

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

آمار و روش تحقیق(کمی و کیفی)

دکتر حبیبی

یکشنبه 20:30-16:30(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

چهارشنبه 20:30-18:30(23مردادماه)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

چهارشنبه 18:30-16:30(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آسیب شناسی

دکتر پیری

پنجشنبه14-11(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

نوروسایکولوژی

دکتر پیری

پنجشنبه11-8(24مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رشته مشاوره

نام دروس

نام استاد

روز و ساعت و تاریخ برگزاری

اصول و فنون

استاد شیشه فر

دوشنبه20-17(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

نظریه روان درمانی

استاد خزایی

پنجشنبه13-10(متعاقبا اعلام میشود)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

چهارشنبه18:30-16:30(23مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

آمار و روشهای تحقیق

دکتر حبیبی

یکشنبه 20:30-16:30(20مرداد)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

 


درخواست مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی :
 

شماره موبایل :
  

مشاوره برای :
 پرسش های پاسخ داده شده
 • بهادران

  [ 1398/02/12 23:8:57 ]

  باسلام. من بسته کتب آمادگی دکتری رو از نمایشگاه امسال خریداری کردم. چرا کتاب متون فقه در این پک وجود نداره؟ باتشکر


  با سلام و احترام

  برای پیگیری کتاب های خود در مقطع ارشد و دکتری با شماره 0218506 و واحد کتاب تماس حاصل نمایید.

 • زهره

  [ 1398/02/11 2:53:7 ]

  سلام آیا کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد با پاسخ تشریحی گروه بیوتکنولوژی در کشاورزی رو دارین؟


  با سلام و احترام 

  موسسه ماهان در رشته کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری هیچ خدماتی ارائه نمی دهد.

 • اکبر

  [ 1398/02/02 14:13:38 ]

  با سلام و احترام از داوطلبین رتبه های برتر(تک رقمی) کنکور دکتری توسط موسسه ماهان تقدیر بعمل می آید؟ در صورتی که از خدمات موسسه ماهان استفاده نشده باشد.


  سلام و احترام 

  ضمن ارزوی موفقیت برای شما با 0218506 تماس حاصل نمایید تا تیم پشتیبانی شمارا راهنمایی فرمایند.

 • فرید

  [ 1397/12/07 3:55:12 ]

  مدت زمان رسیدن محصول در شهرستان ها تقریبا چند روز طول میکشه؟


  با سلام واحترام 

  معمولا سه روز کاری 

 • R

  [ 1397/11/12 21:0:43 ]

  با سلام آیا پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری ریاضی محض ۹۷ رو دارید؟؟


  با سلام و احترام 

  برای دریافت پاسخ نامه به ادرس سایت ماهان مراجعه کرده و مقطع و رشته خود را انتخاب بفرمایید. 

 • عاشوری

  [ 1397/11/08 15:18:19 ]

  سلام . کلاس های نکته و تست برای رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد چه زمانی است ؟ مدت زمانش چقدره ؟


  با سلام و احترام 

  برنامه کلاس نکته و تست ارشد مدیریت مالی در لینک جاری در اختیار شماست و برای مشاوره و اطلاع از قیمت با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • سارا احمدی مقدسی

  [ 1397/10/19 22:18:19 ]

  با سلام من دو هفته قبل از شروع کلاس ها درخواست لغو کلاس ها و امتحان ها رو به سایت داده بودم و آقای سلیمانی پیگیر کارهایم بودن و بعد از پیگیری های من شماره منو گرفتن که خودشون نتیجه رای شورا رو به من اعلام کنن ولی وقتی هیچ تماسی از ایشون دریافت نکردم و پیگیر کارم شدم گفتن که ایشون رفتن از موسسه و درخواست های بنده هم تو سایت ثبت نشده!!خواهشمندم نسبت به لغو کلاس ها و با عودت دادن وجه بنده اقدام نمایید


  با سلام و احترام 

  برای پیگیری امور اموزش خود با شماره 0218506 تماس گرفته و با مسئول اموزش اقای صالحی فر صحبت بفرمایید.

 • حسین کریمی

  [ 1397/10/19 13:43:11 ]

  سلام،از فارغ التحصیلی زمان زیادی سپری شده،نگاهی به کتاب ها داشتم ، یادآوری مطالب مشکل هست ،نمونه ای از کلاسهای آنلاین و دیدم وپسندیدم هم باشه کمک خوبیه.


  با سلام و احترام

  برای اطلاع از برنامه کلاس انلاین خود از طریق سایت مقطع و رشتتون رو انتخاب بفرمایید و روز و ساعت کلاس رو مشاهده نمایید برای خرید با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • قیداری

  [ 1397/10/18 13:37:59 ]

  سلام شما خدمات درباره رشته حقوق اسلامی درمقطع دکتری دارین?


  سلام وقت  شما بخیر

   برای اطلاع از رشته هایی که خدمات آن در موسسه موجود هستند به سایت مراجعه کرده و یا با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • مهدی قادری

  [ 1397/10/10 11:55:2 ]

  باسلام و عرض خسته نباشید چرا در مجموعه شما برای گروه آموزش عالی خدماتی وجود ندارد؟ حداقل یک مصاحبه با رتبه های تک رقمی این رشته داشته باشید باتشکر


  سلام وقت بهیر

  موسسه ماهان برای تحصیلات تکمیلی تمام خدمات مربوطه شامل : کتاب آموزشی ، کلاس های حضوری و آنلاین ،آزمون های آزمایشی ، بسته مشاوره ، منابع موجود و مصاحبه با رتبه های برتر را دارد و از سایت می توانید تمامی آنها را مشاهده کنید.

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس بگیرید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •