برنامه زمان بندی کلاس های حضوری پاییز 98 | دکتری 

رشته

نام استاد

روز

زمان تشکیل کلاس

تاریخ شروع اولین جلسه(دانشکده علامه)

استعداد تحصیلی

استاد مروج

سه شنبه

17-21

21آبان ماه

پنجشنبه

13-17

23آبان ماه

جمعه

8:00-12:00

17آبان ماه

جمعه

17:00-21:00

24آبان ماه

TOLIMO

دکتر رحیمی

یکشنبه

17-21

26آبان ماه

جمعه

13-17

24آبان ماه

پنجشنبه

17-21

30آبان ماه

سه شنبه

17-21

28 آبان ماه

 

 

رشته

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع اولین جلسه(دانشکده علامه)

رشته مدیریت کارآفرینی آینده پژوهی و تکنولوژیی کد رشته 2165

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

جمعه کد B

17آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

پنج شنبه

کدA

23آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه

کدA

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه

کدB

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه

3آذرماه

تئوری نوآوری

استاد الفت پور

دوشنبه

27آبان ماه

نظریه های کارآفرینی

استاد الفت پور

پنجشنبه

23آبان ماه

مدیریت استراتژیک

دکتر مدرسی

چهارشنبه

22آبان ماه

رشته مدیریت مالی- کد رشته 2171 (93)

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

جمعه

17آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

پنجشنبه کد A

23آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه کدA

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه

23آبان ماه

بازارها و نهادهای مالی

دکتر گرجی آرا

سه شنبه

چهارشنبه

21آبان ماه

22آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

پنجشنبه

7آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه

3آذرماه

ریسک و مدیریت سرمایه ‏گذاری

دکتر گرجی آرا

سه شنبه

چهارشنبه

21آبان ماه

22آبان ماه

رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی -کد رشته 2162

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

جمعه

18آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

پنجشنبه

کدA

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه

3آذرماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه

کدA

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه

کدB

23آبان ماه

بازاریابی و مدیریت بازار

استاد مروج

جمعه کدA

24آبان ماه

مدیریت استراتژیک

دکتر مدرسی

چهارشنبه

22آبان ماه

رشته مدیریت فناوری اطلاعات کد رشته 2167(IT)

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

جمعه

17آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

پنج شنبه کد A

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

پنج شنبه

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

یکشنبه

3آذرماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

کد A

دوشنبه

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

پنجشنبه

کدB

23آبان ماه

سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته

دکتر جوشقانی

چهارشنبه

29 آبان ماه

مدیریت دانش

دکتر جوشقانی

چهارشنبه

29آبان ماه

رشته مدیریت دولتی کد رشته 2163

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

17-21

17آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر مدرسی

13-17

23آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

00: 21- 00: 17

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

21:00- 00: 17

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

8:00-12:00

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

21:00- 17:00

3آذرماه

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

دکتر بیگی

21:00- 00: 17

22آبان ماه

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

دکتر بیگی

21:00- 00: 17

22آبان ماه

رشته مدیریت صنعتی کد رشته : 2164

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

17-21

17آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکترمدرسی

13-17

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

8:00-12:00

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

21:00- 17:00

3آذرماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

00: 21- 00: 17

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

21:00- 00: 17

23آبان ماه

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

دکتر رئوف پناه

17-21

29 آبان ماه

تحقیق در عملیات پیشرفته

دکتر طالبی

17-21

13:30-17

28 آبان ماه

1آذرماه

رشته مدیریت رسانه و اطلاعات کد رشته 2166

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر بیگی

17-2

17آبان ماه

مبانی سازمان و مدیریت

دکترمدرسی

13-17

23آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

00: 21- 00: 17

20آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

21:00- 00: 17

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

8:00-12:00

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

21:00- 17:00

3آذرماه

مدیریت استراتژیک

دکتر مدرسی

00: 21- 00: 17

22آبان ماه

رشته آموزش زبان انگلیسی (67)

مسائل آموزش زبان(مهارتها-روش تدریس-تئوریها 1)

دکتر سحرخیز

13-17

1آذرماه

زبان شناسی

دکتر درخشش

13:00-17:00

30آبان ماه

مسایل آموزشی زبان(تهیه تدوین مطالب درسی-تئوریها 2)

دکتر درخشش

8:30-12:30

30آبان ماه

روش تحقیق در مسایل آموزش زبان

دکتر فتحی

17:00-19:00

1آذرماه

آزمون سازي زبان

دکتر فتحی

19:00-21:00

1آذرماه

زبان عمومی ویژه گروه زبان

دکتر فتحی

17-21

29آبان ماه

رشته اقتصاد

ریاضی

دکتر رضاپور

12:00- 00: 8

24آبان ماه

اقتصاد خرد

دکتر ابو نوری

00: 21- 00: 17

28آبان ماه

17:00-21:00

29آبان ماه

اقتصاد کلان و ایران

دکتر صفاری

17-21

27آبان ماه

17/30-21

1آذرماه

آمار

دکتر طورانی

8:00-12:00

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

21:00- 17:00

3آذرماه

اقتصاد سنجی

دکتر نصیری

17:00-21:00

30آبان ماه

رشته ادبیات فارسی

متون نظم و نثر

دکتر فراهانی

00: 19 00: 14

30آبان ماه

کلیات مسایل ادبی

دکتر شاهمرادیان

8:00-13:00

30آبان ماه

زبان عربی

دکتر فراهانی

13:00-18:00

1آذرماه

رشته پژوهش هنر کد رشته 2504

هنر و تمدن اسلامی

دکتر خراسانی زاده

00: 12- 00: 8

30آبان ماه

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر تقوی

13-17

30آبان ماه

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر ایرانی صفت

17-21

30آبان ماه

 

13-17

1آذرماه

حکمت هنر اسلامی

دکتر ایرانی صفت

 

بعد از اتمام تاریخ هنر جهان

رشته جامعه شناسی (59)

حوزه‏های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)

استاد باباخانی

13-17

1آذرماه

حوزه‏های تخصصی جامعه شناسی گرایش(ادبیات- مسایل )

استاد باباخانی

8:00-12:00

1آذرماه

آمار و روش تحقیق

استاد رازقندی

17-21

30آبان ماه

نظریه‏های جامعه شناسی

دکتر باباخانی

17-21

1آذرماه

رشته حسابداری کدرشته 2173

ریاضی

دکتر رضاپور

12:00- 00: 8

24آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

8:00-12:00

7آذرماه

آمار

دکتر طورانی

21:00- 17:00

3آذرماه

حسابداری مدیریت

دکتر نوردرخشان

12/30-16/30

24آبان ماه

حسابرسی

دکتر حقیقت

17-20

21آبان ماه

تئوری حسابداری

دکتر صبوری

17-21

23آبان ماه

رشته روانشناسی کد رشته 2150

آمار و روش تحقیق(کمی و کیفی)

دکتر صفایی

17-20/30

26آبان ماه

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

19:15-20/30

22آبان ماه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

17-19:15

22آبان ماه

آسیب شناسی

دکتر پیری

11:00-14:00

23آبان ماه

نوروسایکولوژی

دکتر پیری

8:00-11:00

23آبان ماه

رشته مشاوره

اصول و فنون

استاد شیشه فر

14:00-17:00

21آبان ماه

نظریه روان درمانی

استاد خزایی

11:00-14:00

21آبان ماه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

17:00-19:15

22آبان ماه

آمار و روشهای تحقیق

دکتر صفایی

17-20/30

26آبان ماه

رشته علوم ارتباطات

روش های پژوهش در ارتباطات

استاد رازقندی

17-21

30آبان ماه

نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی

دکتر زارعیان

8:00-11:00

30آبان ماه

روزنامه نگاری

دکتر زارعیان

11:00-13:00

30آبان ماه

رشته حقوق خصوصی (62)

متون فقه

دکتر مرادی

9:00-12:00

30آبان ماه

حقوق تجارت

استاد هوشمند

13:00-17:00

1آذرماه

حقوق مدنی

استاد هوشمند

8:00-12:00

1آذرماه

مجموعه علوم سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی

دکتر مطلبی

17-21

27آبان ماه

اندیشه سیاسی در اسلام و غرب و ایران

دکتر باباخانی

13-17

30آبان ماه

اصول و نظریه های روابط بین‌الملل

دکتر مطلبی

8:00-12:00

1آذرماه

سیاست شناسی(مبانی علم سیاست)

دکتر باباخانی

8:00-12:00

30آبان ماه

روش شناسی

دکتر باباخانی

17-21

30آبان ماهدرخواست مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی :
 

شماره موبایل :
  

مشاوره برای :
 

پرسش های پاسخ داده شده
 • بهادران

  [ 1398/02/12 23:8:57 ]

  باسلام. من بسته کتب آمادگی دکتری رو از نمایشگاه امسال خریداری کردم. چرا کتاب متون فقه در این پک وجود نداره؟ باتشکر


  با سلام و احترام

  برای پیگیری کتاب های خود در مقطع ارشد و دکتری با شماره 0218506 و واحد کتاب تماس حاصل نمایید.

 • زهره

  [ 1398/02/11 2:53:7 ]

  سلام آیا کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد با پاسخ تشریحی گروه بیوتکنولوژی در کشاورزی رو دارین؟


  با سلام و احترام 

  موسسه ماهان در رشته کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری هیچ خدماتی ارائه نمی دهد.

 • اکبر

  [ 1398/02/02 14:13:38 ]

  با سلام و احترام از داوطلبین رتبه های برتر(تک رقمی) کنکور دکتری توسط موسسه ماهان تقدیر بعمل می آید؟ در صورتی که از خدمات موسسه ماهان استفاده نشده باشد.


  سلام و احترام 

  ضمن ارزوی موفقیت برای شما با 0218506 تماس حاصل نمایید تا تیم پشتیبانی شمارا راهنمایی فرمایند.

 • فرید

  [ 1397/12/07 3:55:12 ]

  مدت زمان رسیدن محصول در شهرستان ها تقریبا چند روز طول میکشه؟


  با سلام واحترام 

  معمولا سه روز کاری 

 • R

  [ 1397/11/12 21:0:43 ]

  با سلام آیا پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری ریاضی محض ۹۷ رو دارید؟؟


  با سلام و احترام 

  برای دریافت پاسخ نامه به ادرس سایت ماهان مراجعه کرده و مقطع و رشته خود را انتخاب بفرمایید. 

 • عاشوری

  [ 1397/11/08 15:18:19 ]

  سلام . کلاس های نکته و تست برای رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد چه زمانی است ؟ مدت زمانش چقدره ؟


  با سلام و احترام 

  برنامه کلاس نکته و تست ارشد مدیریت مالی در لینک جاری در اختیار شماست و برای مشاوره و اطلاع از قیمت با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • سارا احمدی مقدسی

  [ 1397/10/19 22:18:19 ]

  با سلام من دو هفته قبل از شروع کلاس ها درخواست لغو کلاس ها و امتحان ها رو به سایت داده بودم و آقای سلیمانی پیگیر کارهایم بودن و بعد از پیگیری های من شماره منو گرفتن که خودشون نتیجه رای شورا رو به من اعلام کنن ولی وقتی هیچ تماسی از ایشون دریافت نکردم و پیگیر کارم شدم گفتن که ایشون رفتن از موسسه و درخواست های بنده هم تو سایت ثبت نشده!!خواهشمندم نسبت به لغو کلاس ها و با عودت دادن وجه بنده اقدام نمایید


  با سلام و احترام 

  برای پیگیری امور اموزش خود با شماره 0218506 تماس گرفته و با مسئول اموزش اقای صالحی فر صحبت بفرمایید.

 • حسین کریمی

  [ 1397/10/19 13:43:11 ]

  سلام،از فارغ التحصیلی زمان زیادی سپری شده،نگاهی به کتاب ها داشتم ، یادآوری مطالب مشکل هست ،نمونه ای از کلاسهای آنلاین و دیدم وپسندیدم هم باشه کمک خوبیه.


  با سلام و احترام

  برای اطلاع از برنامه کلاس انلاین خود از طریق سایت مقطع و رشتتون رو انتخاب بفرمایید و روز و ساعت کلاس رو مشاهده نمایید برای خرید با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • قیداری

  [ 1397/10/18 13:37:59 ]

  سلام شما خدمات درباره رشته حقوق اسلامی درمقطع دکتری دارین?


  سلام وقت  شما بخیر

   برای اطلاع از رشته هایی که خدمات آن در موسسه موجود هستند به سایت مراجعه کرده و یا با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • مهدی قادری

  [ 1397/10/10 11:55:2 ]

  باسلام و عرض خسته نباشید چرا در مجموعه شما برای گروه آموزش عالی خدماتی وجود ندارد؟ حداقل یک مصاحبه با رتبه های تک رقمی این رشته داشته باشید باتشکر


  سلام وقت بهیر

  موسسه ماهان برای تحصیلات تکمیلی تمام خدمات مربوطه شامل : کتاب آموزشی ، کلاس های حضوری و آنلاین ،آزمون های آزمایشی ، بسته مشاوره ، منابع موجود و مصاحبه با رتبه های برتر را دارد و از سایت می توانید تمامی آنها را مشاهده کنید.

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس بگیرید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •