برنامه زمان بندی کلاس های حضوری پاییز 98 | کارشناسی ارشد 

رشته

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع اولین جلسه(دانشکده علامه)

آموزش زبان

روش تدریس

دکتر سحرخیز

جمعه 21-17

1 آذر

آزمون‌سازی

دکتر درخشش

پنجشنبه 20-17

30 آبان

زبان عمومی

دکتر فتحی

چهارشنبه 21-17

29 آبان

زبان‌شناسی انگلیسی

دکتر درخشش

پنجشنبه 17-13

30 آبان

ارشد حسابداری (1134)

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

حسابداری مالی

دکتر کریمی

دوشنبه 21-18

پنجشنبه 17/30-13/30

27آبان ماه

23آبان ماه

حسابداری صنعتی

دکتر نوردرخشان

جمعه 12-8/30

24آبان ماه

حسابرسی

دکتر حقیقت

سه شنبه 20-17

21آبان ماه

مجموعه مدیریت کسب و کار (1148)

ریاضی عمومی

دکتر رضاپور

پنجشنبه17-13

جمعه17-13

23آبان ماه

24آبان ماه

ریاضی عمومی

استاد آقاسی

پنجشنبه17-13

23آبان ماه

جمعه17-13

24آبان ماه

GMAT

استاد مروج

پنجشنبه 21-17

30آبان ماه

زبان ویژه MBA

دکتر رمضان نیا

جمعه 12-8

24آبان ماه

ریاضی پایه

استاد حاجی صفری

جمعه 20-17

16آبان ماه

مجموعه مدیریت مالی(1142)

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-13

23آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

جمعه 21-17

24آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

سه شنبه 21-17

28 آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

20آبان ماه

مدیریت مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 20/30-17

23آبان ماه

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

دکتر گرجی آرا

سه شنبه 21-17

21آبان ماه

چهارشنبه 21-17

22آبان ماه

حسابداری مالی و صنعتی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 17/00-13/30

23آبان ماه

مدیریت بازرگانی (1142)

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-13

23آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

جمعه 21-17

24آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

سه شنبه 21-17

28آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

20آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

چهارشنبه 21-17

29آبان ماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

23آبان ماه

مجوعه مدیریت صنعتی و تکنولوژی (1142

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-13

23آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

جمعه 21-17

24آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

سه شنبه 21-17

28آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

20آبان ماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

23آبان ماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

21آبان ماه

مجموعه مدیریت دولتی(1142)

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-13

23آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

جمعه 21-17

24آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

سه شنبه 21-17

28آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

20آبان ماه

مجموعه مدیریت IT(1142)

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-13

23آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

جمعه 21-17

24آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

سه شنبه 21-17

28آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

20آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

چهارشنبه 21-17

29آبان ماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

23آبان ماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

21آبان ماه

مجموعه مدیریت منابع انسانی(1142

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-13

23آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

جمعه 21-17

24آبان ماه

اقتصاد خرد و کلان

استاد معیر

سه شنبه 21-17

28آبان ماه

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

20آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

چهارشنبه 21-17

29آبان ماه

مجموعه جامعه شناسی (1264)

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)

دکتر باباخانی

جمعه 17-13

1 آذر

حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(ادبیات- مسایل )

دکتر باباخانی

جمعه 12-8

1 آذر

آمارو روش تحقیق

استاد رازقندی

پنجشنبه 21-17

30آبان ماه

نظریه های جامعه شناسی

دکتر باباخانی

جمعه 21-17

1 آذر

مجموعه مشاوره (1143

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

مبانی مشاوره

دکتر شیشه فر

سه شنبه17:00-14:00

21آبان ماه

نظریه مشاوره و روانشناسی درمانی

دکترخزایی

سه شنبه14:00-11:00

21آبان ماه

روانشناسی شخصیت

دکترمحمدی

سه شنبه 21-17

21آبان ماه

آمار و روشهای تحقیق

دکتر حبیبی

پنجشنبه 14-10

23آبان ماه

فنون و روش های مشاوره

دکتر شیشه فر

سه شنبه 17:00-14:00

21آبان ماه

زبان تخصصی

دکتر نادری

پنجشنبه10-8

23آبان ماه

مجموعه ادبیات(1101)

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

متون نظم و نثر

دکتر فراهانی

پنجشنبه 19-14

30آبان ماه

کلیات مسایل ادبی

دکتر شاه مرادیان

پنجشنبه 13-8

30آبان ماه

زبان عربی

دکتر فراهانی

جمعه 17-13

1آذر

مجموعه اقتصاد(1105)

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

23آبان ماه

آمار مدیریت

دکتر طورانی

جمعه 16-12/15

24آبان ماه

اقتصاد خرد

دکتر ابونوری

سه شنبه 21-17

28آبان ماه

چهارشنبه 21-17

29آبان ماه

اقتصاد کلان و ایران

اقتصاد کلان و ایران

دوشنبه 21-17

27آبان ماه

جمعه21-17

1آذرماه

مجموعه ارتباطات(1138)

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

روش های پژوهش در ارتباطات

استاد رازقندی

پنجشنبه 21-17

30آبان ماه

نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی

دکتر زارعیان

پنجشنبه 11-8

30آبان ماه

روزنامه نگاری

دکتر زارعیان

پنجشنبه 14-11

30آبان ماه

مجموعه هنرهای پژوهشی (1359)

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 21-17

19آبان ماه

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر تقوی

پنجشنبه17-13

30آبان ماه

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر ایرانی صفت

پنجشنبه 21-17

30آبان ماه

جمعه 17-13

1آذرماه

نقد هنری و ادبی

دکتر تقوی

پنجشنبه 12.30-9.30

30آبان ماه

مجموعه روانشناسی عمومی (1133)

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

پنجشنبه 14-10

23ابان ماه

علم‌النفس

دکتر خزایی

جمعه 14-11

24آبان ماه

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر پیری

پجشنبه 17-14

23آبان ماه

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 20-17

24آبان ماه

روانشناسی عمومی

دکتر خزایی

جمعه 11-9

24آبان ماه

روانشناسی بالینی

دکتر محمدی

جمعه17-14

24آبان ماه

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر پیری

پنجشنبه 20-17

23آبان ماه

زبان تخصصی

دکتر نادری

پنجشنبه 10-8

23آبان ماه

مجموعه بالینی (1133)

آمار و روش تحقیق

دکتر حبیبی

پنجشنبه 14-10

23آبان ماه

علم‌النفس

دکتر خزایی

جمعه 14-11

24آبان ماه

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر پیری

پجشنبه 17-14

23آبان ماه

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 20-17

23آبان ماه

روانشناسی بالینی

دکتر محمدی

جمعه17-14

23آبان ماه

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر پیری

پنجشنبه 20-17

23آبان ماه

حقوق خصوصی

زبان تخصصی

دکتر نادری

پنجشنبه 10-8

23آبان ماه

متون حقوقی

دکتر دریابیگی

جمعه 17-13

1 آذر

حقوق مدنی

دکتر هوشمند

پنجشنبه 12-8

30آبان ماه

حقوق تجارت

استاد هوشمند

پنجشنبه 21-17

30آبان ماه

آیین دادرسی مدنی

استاد هوشمند

جمعه 21-17

1 آذر

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

30آبان ماه

 


درخواست مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی :
 

* شماره موبایل خود را به صورت عددی و بدون صفر اولیه وارد نمایید . به طور مثال 9121111111
شماره موبایل :
  

مشاوره برای :
 

پرسش های پاسخ داده شده
 • بهادران

  [ 1398/02/12 23:8:57 ]

  باسلام. من بسته کتب آمادگی دکتری رو از نمایشگاه امسال خریداری کردم. چرا کتاب متون فقه در این پک وجود نداره؟ باتشکر


  با سلام و احترام

  برای پیگیری کتاب های خود در مقطع ارشد و دکتری با شماره 0218506 و واحد کتاب تماس حاصل نمایید.

 • زهره

  [ 1398/02/11 2:53:7 ]

  سلام آیا کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد با پاسخ تشریحی گروه بیوتکنولوژی در کشاورزی رو دارین؟


  با سلام و احترام 

  موسسه ماهان در رشته کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری هیچ خدماتی ارائه نمی دهد.

 • اکبر

  [ 1398/02/02 14:13:38 ]

  با سلام و احترام از داوطلبین رتبه های برتر(تک رقمی) کنکور دکتری توسط موسسه ماهان تقدیر بعمل می آید؟ در صورتی که از خدمات موسسه ماهان استفاده نشده باشد.


  سلام و احترام 

  ضمن ارزوی موفقیت برای شما با 0218506 تماس حاصل نمایید تا تیم پشتیبانی شمارا راهنمایی فرمایند.

 • فرید

  [ 1397/12/07 3:55:12 ]

  مدت زمان رسیدن محصول در شهرستان ها تقریبا چند روز طول میکشه؟


  با سلام واحترام 

  معمولا سه روز کاری 

 • R

  [ 1397/11/12 21:0:43 ]

  با سلام آیا پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری ریاضی محض ۹۷ رو دارید؟؟


  با سلام و احترام 

  برای دریافت پاسخ نامه به ادرس سایت ماهان مراجعه کرده و مقطع و رشته خود را انتخاب بفرمایید. 

 • عاشوری

  [ 1397/11/08 15:18:19 ]

  سلام . کلاس های نکته و تست برای رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد چه زمانی است ؟ مدت زمانش چقدره ؟


  با سلام و احترام 

  برنامه کلاس نکته و تست ارشد مدیریت مالی در لینک جاری در اختیار شماست و برای مشاوره و اطلاع از قیمت با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • سارا احمدی مقدسی

  [ 1397/10/19 22:18:19 ]

  با سلام من دو هفته قبل از شروع کلاس ها درخواست لغو کلاس ها و امتحان ها رو به سایت داده بودم و آقای سلیمانی پیگیر کارهایم بودن و بعد از پیگیری های من شماره منو گرفتن که خودشون نتیجه رای شورا رو به من اعلام کنن ولی وقتی هیچ تماسی از ایشون دریافت نکردم و پیگیر کارم شدم گفتن که ایشون رفتن از موسسه و درخواست های بنده هم تو سایت ثبت نشده!!خواهشمندم نسبت به لغو کلاس ها و با عودت دادن وجه بنده اقدام نمایید


  با سلام و احترام 

  برای پیگیری امور اموزش خود با شماره 0218506 تماس گرفته و با مسئول اموزش اقای صالحی فر صحبت بفرمایید.

 • حسین کریمی

  [ 1397/10/19 13:43:11 ]

  سلام،از فارغ التحصیلی زمان زیادی سپری شده،نگاهی به کتاب ها داشتم ، یادآوری مطالب مشکل هست ،نمونه ای از کلاسهای آنلاین و دیدم وپسندیدم هم باشه کمک خوبیه.


  با سلام و احترام

  برای اطلاع از برنامه کلاس انلاین خود از طریق سایت مقطع و رشتتون رو انتخاب بفرمایید و روز و ساعت کلاس رو مشاهده نمایید برای خرید با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • قیداری

  [ 1397/10/18 13:37:59 ]

  سلام شما خدمات درباره رشته حقوق اسلامی درمقطع دکتری دارین?


  سلام وقت  شما بخیر

   برای اطلاع از رشته هایی که خدمات آن در موسسه موجود هستند به سایت مراجعه کرده و یا با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • مهدی قادری

  [ 1397/10/10 11:55:2 ]

  باسلام و عرض خسته نباشید چرا در مجموعه شما برای گروه آموزش عالی خدماتی وجود ندارد؟ حداقل یک مصاحبه با رتبه های تک رقمی این رشته داشته باشید باتشکر


  سلام وقت بهیر

  موسسه ماهان برای تحصیلات تکمیلی تمام خدمات مربوطه شامل : کتاب آموزشی ، کلاس های حضوری و آنلاین ،آزمون های آزمایشی ، بسته مشاوره ، منابع موجود و مصاحبه با رتبه های برتر را دارد و از سایت می توانید تمامی آنها را مشاهده کنید.

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس بگیرید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •