منابع کارشناسی ارشد مشاورهمعرفی منابع کارشناسی ارشد مشاوره 97 و آینده شغلی آن

 

* معرفي رشته روانشناسی  2

مجموعه روانشناسی 2 شاخه اي از گروه علوم انساني است که کليه فارغ التحصيلان دوره کارشناسي بدون توجه به نوع مدرک تحصيلي مي توانند در آزمون ورودي کارشناسي ارشد اين رشته شرکت نمايند.

با توجه به رشد فارغ التحصيلان در مقطع کارشناسي، ضرورت تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد و ارتقاء به مراتب بالاتر علم احساس مي شود. بديهي است که اين امر راهي خواهد بود براي رسيدن به دستاوردهاي عميق تر علمي و ارتقاء سطح بينش انسان.

مجموعه علوم تربيتي 2 داراي ويژگي هاي خاصي و گسترده اي از جمله مطالعه کودکان استثنايي، نحوه آموزش و تدريس و مسائل تحصيلي، ازدواج، شغلي و .... مي باشد.

در ضمن امکان تحصيل تا مقطع دکترا در تمامي گرايش هاي اين مجموعه در داخل کشور ميسر مي باشد. امتحان اين رشته يک مرحله اي و تستي مي باشد ودر هنگام اعلام نتايج سه برابر ظرفيت آن اعلام مي گردد.

دانشجويان رشته هاي زير مجموعه روانشناسی 2، پس از فارغ التحصيل شدن مي توانند به عنوان مشاوره تحصيلي، شغلي، خانواده، روانشناس تربيتي، روانشناس کودکان استثنايي و ... در مهد کودک ها، مراکز بهزيستي و ... مشغول به کار شوند و يا در صورت تمايل اقدام به اخذ مجوز مراکز مشاوره، مهدکودک و بهزيستي نمايند. 

مجموعه روانشناسی (2) وابسته به شاخه علوم انساني شامل 5 گرايش زير مي باشد:

4 گرايش در دانشگاه سراسري و 5 گرايش در دانشگاه آزاد.

 -1 روانشنا سي تربيت

-2روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

-3مشاوره

-4مشاوره وراهنمايي

-5مشاوره خانواده

رشته روانشناسي تربيتي :

به مطالعه رفتارهاي انساني از مقطع کودکي تا بزرگسالي مي پردازد .تا بدين شکل به پرورش تواناييهاي ذهني وجسمي کمک شود.

بازارکار اين رشته بيشتردر آموزش و پرورش وکانون اصلاح وتربيت ومکانهاي فرهنگي مي باشد.

روانشناسي کودکان استثنايي:

به مطالعه کودکاني مي پردازد که دچار اختلالات جسمي يا ذهني شده اندواز نظرتواناييهاي جسمي وذهني پايين تر از کودکان عادي مي باشند.از جمله کودکان سندرمي داون واُتيسم وغيره.در اين رشته به دانشجو روشهاي تربيت وآموزش به اين کودکان را آموزش مي دهند که چگونه آنها را آموزش پذير نمايند .بازار کار اين رشته بيشتر در کيلينيک هاي گفتاردرماني.کلينيک مشاوره وسازمان بهزيستي کشور مي باشد.

مشاوره ومشاوره وراهنمايي:

رشته اي است که در آن مشاور به مسايل ومشکلات اجتماع واقف مي شودواز آن طريق به مدد مراجعان خود مي پردازد.يکي از شرايط موفقيت در اين رشته اعتماد به نفس .اطلاعات عمومي وبيان قوي وتاثير گذارروي شخص وجذب مي باشد .بازار کار اين رشته بيشتردر کيلينيک مشاوره وترک اعتياد وغيره است.

مشاوره خانواده:

به مطالعه رفتارهاي زوجين از قبيل زناشويي.سازشي،روابط زوجين ومهارتهاي زندگي وتفاوتهاي فردي مي پردازد.در اين رشته راهکارهاي مناسبي به زوجها ارائه مي شود که بتوانند زندگي موفقي داشته باشند ،بازارکاراين رشته بيشتر در کلينيک مشاوره ومدد کاري .شهرداري مي باشد.

جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

مشاوره مدرسه

مشاوره شغلی

مشاوره خانواده

مشاوره توانبخشی

زبان عمومی و تخصصی

30

3

3

3

3

آمار و روش تحقیق

20

2

2

2

2

مبانی مشاوره و راهنمایی

20

2

2

2

2

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

20

3

3

3

3

نظریه های مشاوره و روان درمانی

20

3

3

3

3

کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

20

2

2

2

2

روانشناسی شخصیت

20

2

2

2

2

 

 

زبان عمومی و تخصصی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: مریم رمضانی

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

 

آمار و روش تحقیق

سرفصل ها

کلیات آمار توصیفی(مفاهیم اساسی آمار انواع متغیرها و مقیاس­های اندازه­گیری،...)، توزیع فراوانی و نمودارها، اندازه­های گرایش مرکزی، شاخص­های پراکندگی، نمرات استاندارد، منحنی طبیعی، همبستگی، رگرسیون.

مقدمات آمار استنباطی (نمونه­گیری و برآورد)، آزمونt، آزمون­ها معنادار بودن: نسبت، واریانس و همبستگی، تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه، طرح بلوکی تصادفی

علم و روش‌های علمی، تحقیق و مفاهیم اساسی آن، انتخاب مسئله و بیان فرضیه، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق، جامعه و نمونه، تحقیق زمینه‌یابی.

تحقیق آزمایشی، آزمایشات میدانی و طرح‌های دورن آزمودنی‌ها، پژوهش تاریخی، پژوهش در عمل، تحقیق پس‌رویدادی، تحقیق کیفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارش تحقیق

منابع

- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب آمار توصیفی و استنباطی علی دلاور.

3- کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور انتشارات ویرایش

4- روش تحقیق در علوم تربیتی تالیف اسماعیل (سعدی پور)بیابان گرد .جلد 1 و 2

5- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، حجازی، بازرگان انتشارات آگه

 

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

سرفصل ها

لزوم مشاوره، تعاریف مشاوره، تفاوت‌هاي بین مشاوره و روان‌درمانگري، روانشناسی بالینی و راهنمایی، مصاحبه مشاوره‌، ویژگیهاي یک مشاور خوب، ارزش‌هاي مشاوران، فضا و مکان مشاوره و روان‌درمانی، اهداف مشاوره رابطه یاورانه، رابطه حسنه) مهارت‌های خرد و فنون مشاوره شامل: توجه به مراجع و استفاده از پاسخ‌هاي کوتاه انعکاس محتوا انعکاس احساس) .

انعکاس معنا(احساس و محتوا)، شیوه هاي دیداري، شنیداري و احساس ، طرح سوالات خلاصه کردن قاب‌گیري یا شکل دهی مجدد، مواجهه، مبارزه با عقاید خود تخریب، بررسی راه حلها، اقدام تسهیلی، پایان دادن به جلسه مشاوره، عوامل مرتبط با پایان موفق و ناموفق، سازمان دادن، رهبري جلسه مشاوره، تشویق، سکوت مقاومت، همدلی ، قصد متناقض،گوش دادن فعال.

تجربه مشاره (بی‌واسطگی و فرایند یک جلسه مشاوره (تدارك مقدمه شروع کار)، گوش دادن فعال، تشخیص و توضیح مشکل، تسهیل تغییر در نگرش، مشاوره با جمعیت‌‌هاي ویژه، افراد داراي فرهنگ‌هاي متفاوت زنان مشاوره با افراد معلول یا ناتوان، بزرگسالان مسن مشاوره با مراجع عصبانی، مشاوره فقدان و سوگ مشاوره با مراجع خودکشی‌گرا .

موضوعات عملی در مشاوره، آرایش اتاق مشاوره، نگهداري سوابق جلسات مشاوره، رازداري و اصول اخلاقی حرفه مشاوره، نیازهای مشاور(آموزش مستمر،آرامش وفرسودگی شغلی) قرارداد درمانی، بازي درمانی کاربرد آزمون در مشاوره، مشاوره خانواده و درمان مسائل جنسی.

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- شفیع آبادی، عبدالله، فنون و روش‌های مشاوره

3- گلدارد، دیوید، مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (مهارتهای فرد در مشاوره)، حسینیان، سیمین

4- مهارت‌های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان‌درمانی، حسینیان و کولایی، انتشارات کمال تربیت

 

مبانی مشاوره

سرفصل ها

تعاریف راهنمایی و مشاوره، تفاوت مشاوره با راهنمایی و روان‌درمانی، راهنمایی و مشاوره در اسلام، اهداف راهنمایی و مشاوره، اصول راهنمایی و مشاوره، انواع راهنمایی و مشاوره

الگوهای راهنمایی (الگوی پارسونی، توزیع و سازگاری و ...)، مسئولیت‌های کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه

فنون راهنمایی، روش‌های شناخت عینی، ذهنی و عینی ـ ذهنی، رابطه حسنه ، عوامل مربوط به رشد مراجع، ارزیابی مشکلات رفتاری، مصاحبه، مشاهده، گزارش شخصی، پرسشنامه و ... روش‌های برخورد با مشکل مراجع، مرحله آگاه نمودن، تغییر برداشت، تغییر دادن رفتار، معنا بخشیدن به زندگی، نقش مشورتی مشاور

راهنمایی و مشاوره تحصیلی، تعریف راهنمایی تحصیلی، تعریف مشاوره تحصیلی و ... راهنمایی و مشاوره شغلی، تعریف راهنمایی و مشاوره شغلی و ... مشاوره خانوادگی- اخلاق حرفه ای در مشاوره-مباحث خانواده درمانی-خانواده درمانی سیستمی-مضامین درمانی رویکرد ساختی- بازسازی خانواده-اجرای نخستین مصاحبه

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- شفیع آبادی- عبدالله- مقدمات راهنمایی و مشاوره، نشر پیام نور

3- شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه­ای و نظریه­های انتخاب شغل

4- اصول و مبانی مشاوره، ساموئل گلادینگ، ترجمه مهدی گنجی

5- مقدمه‌ای بر مشاوره و روان‌درمانی سیداحمد احمدی

6- اصول و مبانی مشاوره، سیداحمد احمدی

7- خانواده‌درمانی گلدنبرگ، ترجمه نقشبندی

 

 نظریه مشاوره و روان درمانی

سرفصل ها

مفاهیم کلی نظریه‌ها، روانکاوی فروید و نوروانکاوی

روانشناسی فردی آدلر، عقلانی، عاطفی، رفتاری الیس، مراجع محوری راجرز

گشتالت درمانی پرز، تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن، واقعیت درمانی گلاسر

فصل‌های 6-7-8-9-10-11-گشتالت-تحلیل ارتباط محاوره ای-واقعیت درمانی گلاسر-رفتار درمانی-شناخت درمانی- کتاب ماهان

رفتار درمانی، شناخت درمانی بک، وجود گرایی، درمان‌های سیستمی و استنباط‌گرا، درمان چندوجهی لازاروس ـ یونگ

فصل‌های 12-13-14-15-16-17-18-19- وجودگرایی درمانهای سیستمی-فمینیستی درمان چندوجهی لازاروس یونگ -کتاب ماهان

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی دکتر شفیع آبادی و ناصری مرکز نشر دانشگاهی

3- نظریه‌های روانی درمانی (پروچاسکا) ترجمه یحیی سیدمحمدی

4- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی دکتر کشاورز و همکاران- انتشارات ماهان

5- نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره، شارف، ترجمه فیروزبخت

6- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی و کاربست آن در درمان، جرالد کوری، ترجمه سیدمحمدی

 

 روانشناسی شخصیت

سرفصل ها

درآمدي بر نظریه شخصیت، مطالعه شخصیت، نظریه شخصیت، مطالعه علمی انسان، نظریه هاي: روان تحلیلی فروید، روانشناسی فردی آدلر و نظریه تحلیلی یونگ

نظریه‌هاي روابط شی شامل ( هارتمن، کلاین، ماهلر، کوهات، کرنبرگ، اینثورث و بالبی ) روان کاوي انسان‌گراي فروم، روان‌کاوي اجتماعی هورناي، سالیوان، اریکسون و هنری موری

نظریه اسکینر، بندورا و راتر و میشل، نظریه گروهی مورینو، التقاطی مورفی، رویکردهاي صفات آلپورت، کتل، آیزنک

نظریه مزلو، راجرز ، نظریه جورج کلی، رویکرد وجودی رولو می، رویکردهای جدید : سلیگمن، رویکرد مک گري و پل کاستا، رویکرد هاي حیطه محدود ( مک کللند ، زاکرمن ، باس و پلامین).

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- نظریه­های شخصیت مولف (شولتز) ترجمه کریمی وهمکاران، انتشارات ارسباران

3- نظریه های شخصیت مولف (فیست) ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات روان

4- شخصیت(نظریه و پژوهش) مولف (پروین) ترجمه کدیور و جوادی ویراست هشتم - انتشارات آییژ

 

 کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

سرفصل ها

مفاهیم کلی، تاریخچه، ویژگیها و کاربرد آزمونهای روانی،انواع آزمون از نظر موضوع ، انواع سوالات آزمونها (تشریحی، پاسخ کوتاه و....) طرز تهیه سوالات و ویژگی آنها ، تجزیه تحلیل سوالات آزمونها (ضرایب دشواری ، تمییز، تحلیل عاملی و...)

روشهای آماری آزمونها (انواع متغیرها، واحدهای اندازه‌گیری، گرایش مرکزی و پراکندگی ضرایب همبستگی و...) و پایایی و روایی آزمون‌ها (تقسیم بندی و انواع آنها).

هنجارها و نیمرخ‌ها (انواع نرم و هنجار و توصیف و ویژگی های آنها )، اجرا و نمره گذاری آزمونها و شرایط اجرا ، نظریه های هوش(هب ،جنسن و... انواع هوش: سیال و متبلور و...). آزمونهای هوش)بینه، وکسلر، مکعبهای کهاس، ریون، لایتر، آدمک گودیناف، آندره- ری، موزائیک ژیل، الینویز ، آزمونهای چند سطحی، آزمونهای تفکر مفهومی، کتل و ...)

آزمونهای تشخیصی شخصیت MMPI، آزمون میلون، SCL90و آزمونهای فرافکن(ررشاخ وTAT) آزمونهای عزت نفس، رجحان های شخص جملات ناتمام و داستانهای ناتمام و...،سنجش رغبتها، ارزشها و نگرشها (هالند، آنا رو، سوپر، استرانگ، استرانگ کمپبل، کودر، نگرش سنج لیکرتی، مقیاس آزگود و ...(آزمون‌های تشخیصی (آزمون بندر گشتالت)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- راهنمای سنجش روانی، (جلد 1 و 2)، تألیف گری گراث، مارنات، ترجمه شریفی و نیکخو، ویرایش 2003، انتشارات سخن

3- آزمون‌های روانی (مبانی نظری و علمی)، تألیف گنجی، انتشارات ساوالان

4- آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی، تألیف کرمی، انتشارات روان‌سنجی

5- روان‌سنجی، حمزه گنجی، انتشارات ساوالان

  

 

 

 

 

نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo