منابع کارشناسی ارشد زیست شناسیمعرفی منابع رشته کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی

زیست‌شناسی  از  علوم طبیعی  و  دانش  مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار  سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها  و افراد، و نیز به بررسی  برهم کنش  جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.زیست‌شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است.از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می توان آن‌ها را اساس زیست شناسی مدرن نامید :

سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند.

گونه های جدید و صفات موروثی، محصول تکامل هستند.

ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.

ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.

موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

تاریخچه

اصطلاح بیولوژی (به  انگلیسی : biology) ‏ از واژه یونانی βίος- بیوس  "به معنی زندگی"، و پسوند λογία- لوژیا  "به معنی مطالعه چیزی"، مشتق شده‌است. این کلمه در آلمان در اوایل سال ۱۷۹۱ ممکن است از  پسین‌سازی  کلمه قدیمی‌تر  دوزیستان‌شناسی  با حذف کلمه دوزیستان، به وجود آمده باشد .

اگرچه زیست‌شناسی در قالب مدرن خود پیشترفت‌های بسیاری یافته‌است، اماعلوم مرتبط و وابسته به آن، از زمان‌های قدیم مورد مطالعه قرار گرفته‌است. فلسفه طبیعی در اوایل تمدن‌های باستانی  بین النهرین،  مصر،  شبه‌قاره هند  و  چین  مورد مطالعه قرار گرفت.با این حال، ریشه‌های زیست‌شناسی مدرن و گرایش به مطالعه طبیعت اغلب به  یونان باستانبرمی‌گردد .[ ۲ ] در حالی که مطالعه رسمی طب به بقراط (حدود ۴۶۰ سال قبل از میلاد -- حدود ۳۷۰ سال قبل از میلاد) برمی گردد، اما ارسطو (۳۲۲ سال قبل از میلاد و ۳۸۴ پیش از میلاد) گسترده‌ترین سهم را برای توسعه زیست شناسی به کار گرفت. نقش برجسته او در تاریخچه حیوانات و کارهای دیگری با تکیه بر طبیعت‌گرایی، و فعالیت‌های تجربی دیگری که بر روی علت و معلولی زیستی و تنوع زندگی متمرکز بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .ثئوفراستوس  جانشین ارسطو در  لیسه، سلسله کتاب‌هایی در زمینه  گیاه‌شناسینوشت که تا به امروز سالم ماند و به عنوان مهم‌ترین سهم از دوران باستان و حتی  قرون وسطی  از علوم گیاهی به حساب می‌آید .

مبانی زیست شناسی مدرن 

بخش عمده‌ای از زیست شناسی مدرن را می‌توان متشکل از پنج اصل به‌هم وابسته دانست که شامل : نظریه سلولی، تکامل، ژنتیک، هموستازی، و انرژی است.

سطوح زیست‌شناسی

زیست‌شناسی گستره پهناوری از  رشته‌های تحصیلی  دانشگاهی  را دربرمی‌گیرد. بسیاری از این عرصه‌ها گاه خود به عنوان رشته‌های جدا و مستقلی قلمداد می‌گردند. روی‌هم‌رفته این رشته‌ها به مطالعه زیست در مقیاس‌ها و سطوح گوناگون می‌پردازند از جمله :

در مقیاس هسته‌ای از راه زیست‌شناسی مولکولی، زیست شیمی، و تا اندازه‌ای ژنتیک

در مقیاس یاخته‌ای از طریق زیست‌شناسی یاخته‌ای

در مقیاس چندیاخته‌ای از راه فیزیولوژی، کالبدشناسی، و بافت‌شناسی

در سطح شکل‌گیری یا ریخت زایی (اونتوژنی) یک سازواره مفرد از راه پژوهش در رشته زیست‌شناسی تکاملی

در سطح وراثت میان زایندگان و زادگان از راه دانش ژنتیک

در سطح رفتار گروهی از راه رفتارشناسی

در سطح بررسی مجموعه یک جمعیت از طریق ژنتیک جمعیت و در مقیاس چندگونه‌ای‌تبارها از راه دانش سامانه‌شناسی

در سطح جمعیت‌های وابسته‌به‌هم و  زیستگاه‌های  ایشان از راه  بوم‌شناسی  و زیست‌شناسی  فرگشتی  و نیز احتمالاً از راه دانشدگرزیست شناسی  که به بررسی وجود زیست در ورای کره زمین می‌پردازد.

 

جدول گرایشات

درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

علوم سلولی و مولکولی

ژنتیک

میکروبیولوژی

بیوشیمی

بیوفیزیک

زیست فناوری

(گرایش میکروبی،مولکولی،صنعت و محیط زیست)

زیست فناوری

آموزش زیست‌شناسی

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

2

2

2

2

2

مجموعه زیست‌شناسی

(تنه مشترک)

40

3

3

3

3

3

3

3

3

ژنتیک

20

2

4

2

2

1

3

2

4

بیوشیمی

20

2

2

2

4

2

2

2

2

سلولی و ملکولی

20

4

2

1

2

3

0

4

2

میکروبیولوژی

20

2

2

4

1

1

3

2

2

ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی و ایمنی‎شناسی

20

1

0

2

0

0

2

1

0

بیوفیزیک

20

0

1

0

2

4

1

0

1

 

زبان عمومی و تخصصی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان ـ مولف: مریم رمضانی

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

 

 مجموعه زیست‌شناسی(تنه مشترک)

 

سرفصل ها

مجموعه جانورشناسی

الف) فیزیولوژی جانوری: مقدمه ای بر فیزیولوژی: سلول و فیزیولوژی کل، فیزیولوژی غشا و عصب و ماهیچه، قلب و گردش خون

ب) بیوسیستماتیک جانوری: رده بندی جانوری و نامگذاری جانوران، زیر سلسله جانوران تک یاخته‌ای یا پروتوزوآ، زیر سلسله جانوران پریاخته‌ای یا متازوآ: شاخه اسفنجها یا پریفرا، شاخه مرجانیان یا سلانتره‌ها یا نیداریا، شانه شاخه داران یا کتنوفورا

ج) تکوین و بافت شناسی: سیتوپلاسم، هسته سلول، بافت اپیتلیال، بافت همبند، بافت چربی و بافت غضروف

د) جنین شناسی: مقدمه‌ای بر جنین شناسی، تشکیل غدد جنسی، گامتوژنز و نقش هورمونها در تنظیم سبکهای تولید مثلی، مفهوم لارو، لقاح و ساختار گامتها (اسپرم و تخمک)، تشخیص اسپرم و تخمک، جلوگیری از پلی اسپرمی و جنین شناسی تجربی و تکوینی در این فرآیندها

مجموعه گیاه شناسی

الف) فیزیولوژی گیاهی: سلول های گیاهی، انرژی و آنزیم ها، آب و سلول های گیاهی، توازن آب گیاهان، تغذیه معدنی، انتقال مواد محلول

ب) سیستماتیک گیاهی: خزه‌ها، بریوفیتها، هپاتیکها، دم اسبیان، پنجه گرگها، علف خوک‌ها، سرخس‌ها، بازدانگان (سیکادال، ژینکوال، مخروط داران)، گیاهان گروه حدواسط (کلامیدوسپرم)، نهاندانگان تک لپه‌ای شامل: (تیره‌های هزار نی، تیرکمان آبی، هیدروکاریتاسه، ژونکاژیناسه، بارهنگ آبی، روپیاسه، تیزک، زانی شه لیاسه، زوستراسه، نخل)

ج) تکوین، رشد و نمو گیاهی: ساختار تشریحی اندامها در گیاهان آوندی، ساختار نخستین ریشه، ساقه و برگ

مجموعه علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: غشاهای زیستی (ساختار و عملکرد)، اسکلت سلولی، اتصالات غشایی و سلولی

کتاب سلولی و مولکولی 2 ماهان (فصل 3 (اثرات متقابل بین سلول ها و محیط آنها) و فصل 4 (اسکلت سلولی و حرکت سلولی))

بیوشیمی: اساس بیوشیمی، آب، اسیدهای آمینه، پروتئین ها (ساختار دوم، سوم و چهارم)، عملکرد پروتئین ها، آنزیم ها

بیوفیزیک: مقدمه و معرفی بیوفیزیک، آب، اسید و باز، بیوفیزیک غشاء و غشاهای مصنوعی و خصوصیات بیوفیزیکی ماکرو مولکول‌ها (ویژگی‏های بیوماکرو مولکول‏ها؛ شامل کربوهیدراتها، پروتئینها، آنزیمها، اسیدهای نوکلئیک و ...)

میکروبیولوژی: مبانی علم میکروبیولوژی (ساختار سلول، طبقه بندی باکتری ها، رشد و بقای میکروارکانیسم ها، کشت میکروارگانیسم ها، متابولیسم و ژنتیک میکروبی)، ایمنی شناسی

کتاب میکروبیولوژی 1 ماهان (فصول 1و2و9) و کتاب میکروبیولوژی 2 ماهان (فصول 1و2)

ژنتیک: ژنتیک-مفاهیم اساسی و آمار و احتمالات، اصول وراثتی مندل، انحراف از نسبت های مندلی، تقسیم سلولی و تعیین جنسیت

اکولوژی: موضوع و تعاریف علم اکولوژی، اکوسیستم، اصول و مفاهیم انتقال ماده و انرژی در سیستمهای اکولوژیک؛

تکامل: تاریخچه و نظریات تکاملی قدیم و جدید، مکاتب مختلف علم تکامل مفاهیم تکامل و تعاریف مرتبط با کنش های تکاملی، تکامل(مفهوم لامارکی)، تکامل(مفهوم داروین)، فرایند تکامل و تنوع

مجموعه جانورشناسی

الف) فیزیولوژی جانوری: مایعات بدن و کلیه ها، سلول های خونی و ایمنی و انعقاد خون، تنفس

ب) بیوسیستماتیک جانوری: شاخه کرمهای پهن، شاخه کرمهای خرطوم‌دار، شاخه نماتدا، شاخه کرمهای حلقوی

ج) تکوین و بافت­شناسی: بافت شناسی استخوان، بافت عصبی و دستگاه عصبی، بافت عضلانی، دستگاه گردش خون، سلولهای خونی و خون‌سازی

د) جنین‌شناسی: فرایندهای اولیه تکوین(تسهیم و انواع آن در جانوران، بلاستولا،گاسترولا و انواع آن)سیر تکاملی و جنین‌شناسی تجربی و تکوینی در: اسفنجها، کیسه تنان (هیدر)، کرمهای پهن، کرمهای حلقوی و خارپوستان (توتیا) تا انتهای مرحله گاسترولاسیون؛

مجموعه گیاه شناسی

الف) فیزیولوژی گیاهی: فتوسنتز: واکنش های نوری، واکنش های کربنی فتوسنتز، فتوسنتز: جنبه های اکولوژیکی و فیزیولوژیکی، انتقال مواد در آوند آبکش، تنفس و متابولیسم لیپیدها

ب) سیستماتیک گیاهی: نهاندانگان تک لپه‌ای شامل: (آراسه، عدسک آبی، برگ بیدی، سازو، جگن، گندمیان، اسپارگانیاسه، لوئی، اختر، پونته دریاسه، لاله، نرگس، زنبق، دیوسکوراسه، ثعلب)

ج) تکوین، رشد و نمو گیاهی: ساختار تشریحی برگ، ساختار برگ در بازدانگان، اختصاصات ریخت شناسی برگ تک لپه‌ای‌ها، اختصاصات برگهای گیاهان بازدانه، اختصاصات برگها در نهانزادان آوندی

مجموعه علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش‏های مطالعه سلول، انتقال پیام، اندامک‏ها (شبکه آندوپلاسمی، دستگاه گلژی، لیزوزوم، میکروبادی‏ها، میتوکندری، کلروپلاست، واکوئل، ریبوزوم، هسته، هستک و ...)

کتاب سلولی و مولکولی 2 ماهان (فصل 1 (تبدیل انرژی: میتوکندری و کلروپلاست ها) و فصل 2 (سیستم های غشایی درون سیتوپلاسمی))

بیوشیمی: کربوهیدرات ها، اسیدهای نوکلئیک، تکنولوژی اطلاعات بر پایه ی DNA، لیپیدها و غشاهای زیستی، پیام رسانی

بیوفیزیک: روش‏های بیوشیمی- بیوفیزیک "با تمرکز بر روشهای مطالعه خصوصیات فیزیکی سلولها و ماکرومولکولها" (ته‏نشین‏سازی، ویسکومترها، کالری مترها، اسپکتروسکوپی‌ها و طیف‏سنجی‏ها، الکتروفورز، میکروسکوپ "نوری و الکترونی"، کشش سطحی و خصوصیات کلوئیدی، تفرق اشعه(، بیوفیزیک محاسباتی

میکروبیولوژی: باکتری شناسی

ژنتیک: پیوستگی و کراسینگ اور و نقشه ژنی، سیتوژنتیک، ساختمان نوکلئیک اسیدها، همانندسازی DNA، جهش و ترمیم DNA

اکولوژی: اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت، جامعه، و روابط متقابل موجودات زنده؛

تکامل: ژنتیک جمعیت، انتخاب طبیعی، کاربردهای فراوان و تاثیر مباحث ژنتیکی در علم تکامل مانند موتاسیون‌ها، دریفت‌های ژنی، مفهوم سازش؛

مجموعه جانورشناسی

الف) فیزیولوژی جانوری: سیستم عصبی

ب) بیوسیستماتیک جانوری: شاخه بریوزوآ، شاخه گل دهانان، شاخه بازوپایان یا براکیوپدا، شاخه بندپایان، شاخه نرم تنان، شاخه کرمهای پیکانی و شاخه خارپوستان

ج) تکوین و بافت شناسی: دستگاه ایمنی و اندامهای لنفوئیدی، دستگاه گوارش، غددضمیمه دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه ادراری و پوست

د) جنین شناسی: سیر تکاملی و جنین شناسی تجربی و تکوینی در سنورابدیتیس الگانس، شاخه بندپایان(حشرات)، شاخه نرم تنان، تونیکاتا تا انتهای مرحله گاسترولاسیون، سیر تکاملی در آمفیوکسوس و دوزیستان تا انتهای ارگانوژنز

مجموعه گیاه شناسی

الف) فیزیولوژی گیاهی: آسیمیلاسیون مواد غذایی، متابولیت های ثانویه و دفاع در گیاهان، بیان ژن و انتقال پیام، دیواره های یاخته ای: ساختمان، تکوین و توسعه، رشد و نمو، فیتوکروم و کنترل نمو گیاه توسط نور، پاسخ های نور آبی: حرکات روزنه ای و ریخت زایی

ب) سیستماتیک گیاهی: نهاندانگان دو لپه‌ای بر اساس سیستم کورونکوئیست شامل: زیر رده‌های ماگنولیده، هاماملیده، کاریوفیلیده

ج) تکوین، رشد و نمو گیاهی: مسیر دسته‌های آوندی در گذرگاه ریشه به ساقه یا ساختار تشریحی یقه، مسیر دسته‌های آوندی در ساقه گیاهان دولپه‌ای، مسیر دسته‌های آوندی در گیاهان تک لپه‌ای، ساختار راس رویشی ساقه در گیاهان آوندی، ساختار راس ریشه، انشعابات در ریشه، تشکیل ریشه فرعی

مجموعه علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: چرخه سلولی، فرآیندهای میتوز و میوز، سرطان و آپوپتوزیس

بیوشیمی: بیوانرژتیک و انواع واکنش های بیوشیمیایی، چرخه ی گلیکولیز و گلوکونئوژنز و پنتوز فسفات، مبانی تنظیم متابولیکی، چرخه ی اسید سیتریک، کاتابولیسم اسیدهای چرب، کاتابولیسم اسیدهای آمینه و چرخه اوره

بیوفیزیک: بیوفیزیک پرتوی، امواج الکترومغناطیسی (انواع و خصوصیات)، خصوصیات ماده و بروز رادیواکتیویته، پرتوهای یونیزان، انواع برهمکنش پرتوها با ماده، رادیوایزوتوپها و کاربرد آن‏ها، سیستم‏های دوزیمتری

میکروبیولوژی: ویروس شناسی

ژنتیک: رونویسی RNA، ساخت پروتئین یا ترجمه، تنظیم بیان ژن، مهندسی ژنتیک

اکولوژی: تاثیر عوامل اکولوژیک بر رشد و پراکنش موجودات زنده؛

تکامل: منشاء گونه ها، مکانیسمهای گونه زایی، تکامل وراثتی و گونه زایی؛

مجموعه جانورشناسی

الف) فیزیولوژی جانوری: فیزیولوژی دستگاه گوارش، تنظیم دما و متابولیسم، هورمون ها و تولید مثل

ب) بیوسیستماتیک جانوری: نیمه مازه‌داران، مازه‌داران، ماهی‌های دهان گرد، ماهی‌های غضروفی، ماهی‌های استخوانی، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران

ج) تکوین و بافت شناسی: دستگاه آندوکرین هیپوتالاموسی، هیپوفیزی، غدد آدرنال، جزایر لانگرهانس، تیروئید، پاراتیروئیدها، غددپینه آل، دستگاه تولید مثل مرد، دستگاه تولید مثل زن و اعضای حسی؛

د) جنین شناسی: سیر تکاملی در پرندگان، پستانداران، جنین شناسی تجربی و تکوینی، روشهای غیر عادی تولید مثل، بکرزایی و ترمیم

مجموعه گیاه شناسی

الف) فیزیولوژی گیاهی: اکسین، جیبرلین ها، سیتوکینین ها، اتیلن، اسید آبسیزیک، براسینو استروئیدها، کنترل گلدهی، فیزیولوژی تنش)

ب) سیستماتیک گیاهی: نهاندانگان دو لپه‌ای بر اساس سیستم کورونکوئیست شامل رده‌های دی لینیده، رزیده، آستریده

ج) تکوین، رشد و نمو گیاهی: پیدایش شاخه‌های فرعی و تنوع انشعابات در ساقه، منشأ جوانه‌ها، رشد طولی و انشعابات در ساقه، پیدایش، رشد و سقوط برگ، حالت و وضع برگ در جوانه‌، سقوط برگ، ساختارگل و مورفولوژی انواع آن (گل آذین)، ساختار میوه و انواع آن، دانه و اقسام آن

مجموعه علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: مباحث مولکولی ساختار DNA (همانندسازی، ترمیم، رونویسی، پیرایش، ترجمه، فرایندهای پس از ترجمه و تنظیم بیان ژن و ...)فناوری زیستی و دستورزی ژنی، مراحل کلون کردن ژن، کاربردهای فناوری نوترکیبی DNA در کشاورزی، دامداری، پزشکی و ... .

بیوشیمی: اکسیداتیو فسفوریلاسیون و فتوسنتز، بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها، بیوسنتز لیپیدها، بیوسنتز اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها، تنظیم هورمونی

بیوفیزیک: بیوترمودینامیک، کینتیک آنزیمی، برهمکنش‏های لیگاند، پروتئین، بیوفیزیک علائم عصبی، انتقال مواد، بیوفیزیک تولید و تبدیل انرژی و بیومکانیک، رفتار عضلات و بیوفیزیک شنوایی و بینایی

میکروبیولوژی: قارچ شناسی، انگل شناسی، میکروبیولوژی تشخیص پزشکی و کلینیکی

ژنتیک: ژنوم و ژنومیک، ژنتیک باکتری ها، ویروس ها و ارگانل های سلولی، ژنتیک جمعیت

اکولوژی: آشنایی با اکولوژی محیط‌های مختلف (بیوم‌ها)، اکولوژی انسانی؛

تکامل: تاریخچه زمین و تحولات بزرگ تکامل، پیدایش حیات، رده‌بندی و زیست شناسی تبارزایشی، گوناگون شدن، فیلوژنی ها، تکامل گونه‌ای و فرا گونه‌ای درجانوران و گیاهان، تکامل انسان؛

منابع

زیست شناسی سلولی و زیست شناسی ملکولی:

1 . مقدمه‌ای بر زیست شناسی سلولی و زیست شناسی مولکولی، آلبرتس، ترجمه دکتر بهاروند و همکاران، انتشارات خانه زیست، سال1380، 2. سلولی و مولکولی لودیش، 3.سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال1390

بیوشیمی: 1. بیوشیمی لنینجر(نلسون، کاکس)، ترجمه دکتر رضا محمدی، انتشارات آییژ، سال 1388، 2. بیوشیمی استرایر، سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست‌شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال1390

میکروبیولوژی: 1.میکروبیولوژی عمومی جاوتز، سال88، 2.سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست‌شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال1390

ژنتیک: 1. ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک حسن اکرمی، انتشارات خانه زیست شناسی، 1388، 2. ژنتیک سید یوسف سیدنا، موسسه انتشارات امید، 1386، 3.سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال1390

مجموعه جانورشناسی: 1. جانورشناسی بی‌مهرگان تالیف دکتر منیژه کرمی انتشارات دانشگاه شاهد سال1389، 2. جانورشناسی مهره‌داران، تالیف دکتر منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد سال1389، 3. جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی، جلد1،2،3و4، انتشارات دانشگاه تهران، سال1376، 4. فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، 5. جنین شناسی، دکتر رجبی و پریور، انتشارات مبتکران، 1390، 6. سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال1390

مجموعه گیاه شناسی: 1. گیاه شناسی پایه، دکتر احمد قهرمان، جلد1و2، انتشارات دانشگاه تهران، سال76 و اخرین چاپ موجود در بازار، 2. فیزیولوژی گیاهی، تایز و زایگر، ترجمه دکتر محمد کافی و همکاران، جلد1و2، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، سال 79 چاپ اول و چاپ جدید، 3. کروموفیتهای ایران، جلد1،2،3و4، دکتر احمد قهرمان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، سال1376، 4. سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال 1390

اکولوژی: 1. اکولوژی، دکتر اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 82، 2. سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست شناسی موسسه ماهان، انتشارات مهر سبحان، سال 1390.

تکامل: 1. بیولوژی کمپل، ترجمه بهرام میرحبیبی وهمکاران، فصولی از جلد اول و دوم، انتشارات خانه زیست شناسی، سال 1389، تکامل حیات، استار و تارگات، ترجمه دکتر غلامرضا حسینی، سال 1377، 2. سری کتابهای کمک آموزشی مجموعه زیست شناسی موسسه ماهان ، انتشارات مهر سبحان، سال 1390...

 

 ژنتیک

 

سرفصل ها

تاریخچه، اصطلاحات و تعاریف پایه‏ای ژنتیکی، ژنتیک مندلی و قوانین حاکم بر آن، روابط آللی و انواع آمیزش‏ها، آزمون‏های آماری و احتمالات در ژنتیک، بسط دوجمله‏ای و توزیع پواسون، علائم، قراردادها و اصطلاحات ژنتیکی، هم‏بارزی، نیم‏بارزی، غالبیت نسبی و ژن‏های کشنده، انواع تاثیرات متقابل ژنی (تاثیرات اپی‏ستاتیک و غیراپی‏ستاتیک)، تاثیرات متقابل دو عاملی، تاثیرات متقابل سه یا چند عاملی، شجره‏نامه‏ها، کاربرد احتمالات در تفسیر شجره نامه‏ها، تبادلات ژنتیک، پیوستگی ژنی و کشف آن، تعیین پیوستگی بین دو و یا چند ژن، کراسینگ آور و نقشه‏برداری ژنی، نوترکیبی در میکروارگانیسم‏ها، نوترکیبی در قارچ‏ها و یوکاریوت‏های عالی، ژنتیک جمعیت، اصل هاردی- وینبرگ، ضریب هم‏خونی، مهاجرت، گزینش و دریفت‏های ژنی

شیمی DNA و RNA، خصوصیات ساختار و انواع آن‌ها، تنظیم بیان ژن، مدل اپران، کنترل بیان ژن در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها، رونویسی و ترجمه آنزیمها و پروتئینهای دخیل، مفهوم‌های مرتبط با این روندها، جهش و انواع آن، عوامل جهش‌زایی، مبنای مولکولی جهش‌ها،جهش‌های مفید، عناصر ژنتیکی متحرک، همانند سازی DNA مکانیسم های ترمیم DNA، ژنتیک سرطان، انواع سرطان‌ها، انکوژن‌ها، فعال شدن انکوژن‌ها و مهندسی ژنتیک

مبانی شیمیایی وراثت، هسته‏ سلول، اسیدهای نوکلئیک، کروموزوم، کروماتین، یوکروماتین و هتروکروماتین، بخش‏های گوناگون کروموزوم، روش‏های رنگ‏آمیزی کروموزومی، کروموزوم‏های غیرطبیعی و نادر، تکرارپذیری و انواع آن، ناهنجاری ژنی، توارث بیماری‏های ژنی، بیماری‏های اتوزومال غالب و مغلوب و ناهنجاری‏های آن، توارث وابسته به X غالب و مغلوب و بیماری‏های آن، توارث محدود به جنس، توارث سیتوپلاسمی و اثرات مادری، توارث پلی‏ژنیک، عوامل دخیل در پیچیدگی طرح‏های توارثی، اثرات محیطی و بیان ژن‏ها، فنوکپی‏ها، پلیوتروپیسم، اصول تعیین جنسیت، چرخه‏ سلولی، میتوز و میوز، اسپرم و تخمک‏زایی

تغییرات ساختمانی در کروموزوم‌ها، افزوده شدن، حذف شدن، جفت شدن، جابجایی، جابجایی روبرت سونین، ایزوکروموزوم، موزاییسم، تغییرات تعدادی در کروموزوم‌ها، یوپلوئیدی، اتوپلوئیدی، ایزوپلوئیدی، تریزومی‌ها، انواع سندروم‌های ناشی از ناهنجاری‌های تعدادی، ناهنجاریهای ناشی از جفت شدن کروموزومهای غیرطبیعی با انواع طبیعی در میوز،تاثیرات تکاملی ناهنجاریهای کروموزومی، سیستم های ایمنی و گروه‌های خونی، اختلالات ژنتیکی سیستم ایمنی، استفاده از روشهای ژنتیکی برای بررسی راه های متابولیسمی: کارهای یونافسکی مرتبط با راه متابولیسمی سنتز هیستیدین و فرضیه های یک ژن، یک پلی پپتید

 

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب ژنتیک از بسته‏ آموزشی و بانک تست این درس، موسسه آموزش عالی ماهان

3- ژنتیک تئوری و مسائل، ویلیام دی. استانسفیلد؛ ترجمه‏ دکتر صبور

4- مبانی ژنتیک، دکتر آساد

5- از ژنتیک کلاسیک تا ژنومیک، دکتر اکرمی

6- ژنتیک پزشکی تامپسون2007،رابرت.ال.نوس‏بام، ردریک.آر.مک‏اینز، هانتینگتن.اف ویلارد؛ ترجمه محمد خلج کندری

7- ژنتیک (کلاسیک، مولکولی، مهندسی، پزشکی)، تالیف محمد معصومی

8- ژنتیک، دکتر یوسف سیدنا

 

 بیوشیمی

سرفصل ها

لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها (ساختار لیپیدها و غشاء، متابولیسم آنها)

کربوهیدرات‏ها (ساختار کربوهیدرات‏ها و متابولیسم)

آمینواسیدها و پروتئین‏ها (ساختار و متابولیسم)، اسیدهای نوکلئیک، آب، الکترولیت‏ها و تنظیم اسید و باز

ویتامین و کوآنزیم، آنزیم‏ها (مفاهیم و کینتیک)، هورمون

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- بیوشیمی لنینجر، ترجمه دکتر جعفرنژاد و همچنین نسخه لاتین، بیوشیمی پناهی، تألیف: پرویز پناهی ـ بیوشیمی هارپر، ترجمه دکتر جعفرنژاد ـ بیوشیمی استرایر ـ بیوشیمی ملک نیا شهبازی انتشارات دانشگاه تهران ـ مجموعه پاسخهای آزمونهای کارشناسی ارشد (10 سال گذشته مجموعه زیست شناسی 1206) نشر پردازشگران ـ تألیف: حمدی، ملاصالحی، قائمی.

3-مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد

 

 سلولی و ملکولی      

سرفصل ها

غشاهای زیستی (ساختار و عملکرد)، اسکلت سلولی، اتصالات غشایی و سلولی

روش‏های مطالعه سلول، انتقال پیام، اندامک‏ها (شبکه آندوپلاسمی، دستگاه گلژی، لیزوزوم، میکروبادی‏ها، میتوکندری، کلروپلاست، واکوئل، ریبوزوم، هسته، هستک و ...)

چرخه سلولی، فرآیندهای میتوز و میوز، سرطان و آپوپتوزیس

مباحث مولکولی ساختار DNA (همانندسازی، ترمیم، رونویسی، پیرایش، ترجمه، فرایندهای پس از ترجمه و تنظیم بیان ژن و ...) فناوری زیستی و دستورزی ژنی، مراحل کلون کردن ژن، کاربردهای فناوری نوترکیبی DNA در کشاورزی، دامداری، پزشکی و ... .

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

3- Lodish H. Molecular Cell Biology. 5th Ed, Freeman Pub.2007.

3- مقدمه ای بر زیست شناسی سلولی و مولکولی، آلبرتس، انتشارات خانه زیست

 

 میکروبیولوژی      

سرفصل ها

نگرش کلی به میکروارگانیسم‏های پروکاریوتی (با تاکید بر باکتری‏ها و انواع) ویژگی‏های شکلی، صفات بیوشیمیایی، تاکزونومی، آرکی‏ها و جزئیات فراوان و مقایسه با باکتری‏ها، تکنیک‏ها و انواع میکروسکوپ‏ها، روش‏های رنگ‏آمیزی جسم انواع باکتری‏ها و اجزای آنها، رشد باکتری‏ها، چرخه زندگی و تکثیر باکتری‏ها، پوشش، اجزا و سنتز دیواره سلولی باکتری‏های گوناگون، اجزای سلول باکتریایی مانند: واکوئل‏ها، تاژک، پیلی و اسپور، عوامل فیزیکی موثر بر رشد میکروب‏ها، مسیرهای متابولیکی میکروب‏ها، آسیب‏های سلول باکتریایی و ضدعفونی کردن، آنتی‏بیوتیک‏ها و شیمی درمانی علیه میکروب‏ها

الگوهای کنترل بیان ژن در میکروب‏ها و جزئیات فراوان ژنتیک پروکاریوت‏ها، میکروبیولوژی محیطی شامل: جزئیات انواع میکروارگانیسم‏های خاک و چرخه‏‏های مواد، میکروبیولوژی آب، پساب و تمامی مباحث مرتبط

میکروبیولوژی مواد غذایی شامل: انواع میکروارگانیسم های مهم، آلودگی، فساد و بهداشت مواد غذایی، اصول نگهداری انواع مواد غذایی، سنتز و تولید مواد غذایی و آنزیم‏ها به کمک انواع میکروارگانیسم‏ها، مباحث بیوتکنولوژی میکروبی و صنعتی از جمله: کشت صنعتی میکروب‏ها، تولید فرآورده‏ها، جزئیات فرآیند تخمیر، جداسازی و تخلیص میکروبی، انواع فرمانتور و رآکتور و جزئیات، توده زیستی و ...

کل مباحث مورد بحث در باکتری‏شناسی پزشکی به‏طور مثال شامل: فلور طبیعی بدن انسان، رابطه انگل و میزبان با ذکر مثال‏های متعدد و جزئیات فراوان و توکسین‏های میکروبی، بررسی خانواده‏های مورد بحث از جمله: کوکسی‏های گرم مثبت: استافیلوکوک‏ها و استرپتوکوک‏ها، باسیل‏های گرم مثبت تشکیل‌دهنده اسپور: باسیلوس‏ها و کلاستریدیوم‏ها، باسیل گرم مثبت فاقد اسپور: کورینه باکتریوم‏ها، پروپیونی باکتریوم‏ها، لیستریا، اریزیپلوتریکس، اکتینومایست‏ها، تمام انواع متعدد باکتری‏های گرم منفی از جمله: انتروباکتریاسه، سودوموناس، آسینتوباکتر، ویبریو، کمپیلوباکتر، هلیکوباکتر، هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا، فرانسیسلا، یرسینیا، پاستورلا، نایسریا، کل انواع بی‏هوازی‏ها از جمله: لژیونلا، اسپیروکت‏ها، مایکوپلاسما، ریکتزیا، کلامیدیا و ...، انواع باکتری‏های اسید فست از جمله انواع حقیقی (مایکوباکتریوم‏ها)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- میکروبیولوژی جاوتز(2013) ویرایش بیست و ششم ترجمه امیر قائم، کسری حمدی، نیما خرم آبادی - انتشارات ابن سینا 1392

3- میکروبیولوژی مورای(2012) ترجمه امیر قائمی، کسری حمدی، نیما خرم‌آبادی، انتشارات ابن‌سینا 1392

4- مجموعه پاسخ­های آزمون­های کارشناسی ارشد (10 سال گذشته) نشر پردازشگران- تألیف: حمدی، ملاصالحی، قائمی

 

مجموعه ویروس‌شناسی،قارچ‌شناسی و ایمنی‌شناسی      

سرفصل ها

کلیات علم ویروس شناسی، اصول ساختمانی، طبقه بندی و تکثیر ویروس‌ها، آشنایی با پیچیدگی‌های همانندسازی، رونویسی و ترجمه در انواع خانواده‌های مختلف ویروسی، پاتوژنز، ایمونولوژی، تشخیص، پیشگیری و درمان عفونت‌های ویروسی، کلیه جزئیات متعدد و به تفصیل موارد مذکور در مورد خانواده ویروس‌های DNAدار و خانواده ویروس‌های RNAدار، مرور کلیات و جزئیات باکتریوفاژها، واکسن‌های ضد ویروسی

آشنایی با قارچ‌ها و کلیات حیاتی، بررسی اصول ساختاری، نحوه تکثیر و طبقه‌بندی انواع گوناگون قارچ‌ها از جمله آسکومایست‌ها، بازیدیومایست‌ها، زیگومایست‌ها و قارچ‌های ناقص، مطالعه مخمرها، پاتوژنز و ایمونولوژی، تشخیص، پیشگیری و درمان عفونت‌های قارچی، آنتی بیوتیک‌های ضد قارچ

ویژگی‌های کلی سیستم ایمنی، بافت‌ها و سلول‌های دخیل در سیستم ایمنی، آنتی بادی‌ها و آنتی ژن‌ها، MHC و مباحث آن، سلول‌های عرضه کننده آنتی ژن و روند آن، بلوغ لنفوسیت‌ها، فعال شدن سلول‌های B و T، پدیده تولرانس، سایتوکاین‌ها، کلیه جزئیات متعدد و به تفصیل موارد مذکور در حوزه ایمنی ذاتی

سازوکارهای اجرایی ایمنی سلولی و هومورال، چکیده‌ای از پاسخ ایمنی، ایمنی در مقابل میکروب‌ها، ایمونولوژی پیوند، ایمنی ضد توموری، انواع تیپ‌های حساسیت و جزئیات آن، نقص‌های ایمنی ذاتی و اکتسابی، تکنیک‌های رایج در علم ایمونولوژی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- میکروبیولوژی جاوتز(2013) ویرایش بیست و ششم ترجمه دکتر امیر قائمی- دکتر کسری حمدی- دکتر نیما خرم آبادی- انتشارات ابن سینا 1392

3- میکروبیولوژی مورای (2012) ترجمه امیر قائمی - کسری حمدی- نیما خرم آبادی-انتشارات ابن سینا 1392

 

 

بیوفیزیک      

سرفصل ها

مقدمه و معرفی بیوفیزیک، آب، اسید و باز، بیوفیزیک غشاء و غشاهای مصنوعی و خصوصیات بیوفیزیکی ماکرو مولکول‌ها (ویژگی‏های بیوماکرو مولکول‏ها؛ شامل کربوهیدراتها، پروتئینها، آنزیمها، اسیدهای نوکلئیک و ...)

روش‏های بیوشیمی- بیوفیزیک "با تمرکز بر روشهای مطالعه خصوصیات فیزیکی سلولها و ماکرومولکولها" (ته‏نشین‏سازی، ویسکومترها، کالری مترها، اسپکتروسکوپی‌ها و طیف‏سنجی‏ها، الکتروفورز، میکروسکوپ "نوری و الکترونی"، کشش سطحی و خصوصیات کلوئیدی، تفرق اشعه )، بیوفیزیک محاسباتی

بیوفیزیک پرتوی، امواج الکترومغناطیسی (انواع و خصوصیات)، خصوصیات ماده و بروز رادیواکتیویته، پرتوهای یونیزان، انواع برهمکنش پرتوها با ماده، رادیوایزوتوپها و کاربرد آن‏ها، سیستم‏های دوزیمتری

بیوترمودینامیک، کینتیک آنزیمی، برهمکنش‏های لیگاند، پروتئین، بیوفیزیک علائم عصبی، انتقال مواد، بیوفیزیک تولید و تبدیل انرژی و بیومکانیک، رفتار عضلات و بیوفیزیک شنوایی و بینایی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب بیوفیزیک از بسته‏ آموزشی و بانک تست این درس، موسسه آموزش عالی ماهان

3- بیوفیزیک، دکتر مصطفی رضایی، طاویرانی

4- بیوفیزیک (رشته زیست‏شناسی)، دکتر محمدمسعود شوشتریان

5- روش‏های بیوشیمی و بیوفیزیک، دکتر علی‏اکبر موسوی موحدی و دکتر علی‏اکبر صبوری

6- مبانی بیوفیزیک، دکتر محمدرضا حسین‏دخت

7- مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‏ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‏سنجی، دکتر بیژن رنجبر و دکتر حسین‏ نادری‏منش

 

    

 

 

 

گرایش های رشته


گرایش‌های مختلف کارشناسی ارشد مجموعه زیست :

این گرایش در سطح کارشناسی ارشد

دانشگاه های پذیرنده

 

 


 

رتبه های برتر


در حال به روز رسانی

 


نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo