کلاس های ارشد ماهان شروع شدکلاس های ارشد ماهان شروع شد ...

 

 

 

آموزش زبان (1121)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع کلاس

روش تدریس

دکتر سحرخیز

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

آزمون‌سازی

دکتر درخشش

پنجشنبه 19-17

4 آذرماه

زبان عمومی

دکتر فتحی

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

زبان‌شناسی انگلیسی

دکتر درخشش

پنجشنبه 17-15

4 آذرماه

ارشد حسابداری (1134)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار 1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار 2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

حسابداری مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 18-13:30

11 آذرماه

حسابداری صنعتی

دکتر نوردرخشان

چهارشنبه20.30-17.30

17 آذرماه

حسابرسی

دکتر حقیقت

سه شنبه 20-17

16 آذرماه

مجموعه مدیریت کسب و کار (1148)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

ریاضی عمومی

دکتر رضاپور

پنجشنبه17-13

4 آذرماه

جمعه17-13

5 آذرماه

GMAT

استاد مروج

پنجشنبه 21-17

18 آذرماه

زبان ویژه MBA

دکتر رحیمی

جمعه 21-17

5 آذرماه

زبان ویژه MBA

دکتر رمضان نیا

پنجشنبه 12-8

11 آذرماه

ریاضی پایه

استاد قاسمی

پنجشنبه 17-12

27 آبان ماه

جمعه 17-12

28 آبان ماه

مجموعه مدیریت مالی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

مدیریت مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 21-18

4 آذرماه

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

دکتر ذوقی

سه شنبه 21-17.30

2 آذرماه

حسابداری مالی و صنعتی

دکتر نوردرخشان-استاد نوحه خوان

پنجشنبه 17/00-13/30

4 آذرماه

مجموعه مدیریت بازرگانی (1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان 3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مجوعه مدیریت صنعتی و تکنولوژی (1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

9 آذرماه

مجموعه مدیریت دولتی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

مجموعه مدیریت IT(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

9 آذرماه

مجموعه مدیریت منابع انسانی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

مدیریت منابع انسانی

دکتر مدرسی

چهارشنبه 14-17

10 آذرماه

مجموعه جامعه شناسی (1264)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)

دکتر باباخانی

جمعه 17-13

14 آبان ماه

آمارو روش تحقیق

دکتر حبیبی

پنجشنبه 21-17

20 آبان ماه

نظریه های جامعه شناسی

دکتر باباخانی

جمعه 21-17

14 آبان ماه

مجموعه مشاوره (1143)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

نظریه مشاوره و روانشناسی درمانی

دکتر خزایی

چهارشنبه 15-12

5 آبان ماه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

شنبه 14-11

1 آبان ماه

آمار و روشهای تحقیق

استاد حبیبی

پنجشنبه 18-14

متعاقبا اعلام میشود

فنون و روش های مشاوره و مبانی مشاوره

دکتر شیشه فر

چهارشنبه 18-15

5 آبان ماه

زبان تخصصی

دکتر نادری

پنجشنبه 14-11

متعاقبا اعلام میشود

مجموعه ادبیات(1101)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

متون نظم و نثر

دکتر فراهانی

پنجشنبه 19-14

4 آذرماه

کلیات مسایل ادبی

دکتر شاه مرادیان

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

زبان عربی

دکتر فراهانی

جمعه 17-12

5 آذرماه

مجموعه اقتصاد(1105)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

اقتصاد خرد

دکتر ابونوری

سه شنبه 21-17

2 آذرماه

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد کلان و ایران

دکتر صفاری

یکشنبه 21-17

23 آبان ماه

جمعه 12-8.30

28 آبان ماه

مجموعه ارتباطات(1138)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

روش های پژوهش در ارتباطات

دکتر حبیبی

پنجشنبه 21-17

20 آبان ماه

نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی

دکتر زارعیان

پنجشنبه 13-10

4 آذرماه

روزنامه نگاری

دکتر زارعیان

سه شنبه 19-17

2 آذرماه

مجموعه هنرهای پژوهشی (1359)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر آزاد بخت

پنجشنبه17-13

4 آذرماه

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر ایرانی صفت

پنجشنبه 21-17

4 آذرماه

جمعه 17-13

5 آذرماه

نقد هنری

دکتر آهنگری

پنجشنبه 12.30-9.30

متعاقبا اعلام میشود

کارگاه نکات طلایی تاریخ هنر جهان

دکتر آهنگری

شنبه 20-17

6 آذرماه

مجموعه روانشناسی عمومی (1133)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

5شنبه 18-14

علم‌النفس

استاد خزایی

چهارشنبه 20-16

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر محمدی

یکشنبه 20-17

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 15-12

روانشناسی عمومی

استاد خزایی

سه شنبه 20-16

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر نیایی

پنجشنبه 11-8

زبان تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه 14-11

مجموعه بالینی (1133)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

5شنبه 18-14

علم‌النفس

استاد خزایی

چهارشنبه 20-16

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر محمدی

یکشنبه 20-17

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 15-12

روانشناسی بالینی

دکتر محمدی

جمعه 19-15

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر نیایی

پنجشنبه 11-8

زبان تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه 14-11

حقوق خصوصی

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

متون حقوقی

دکتر خلجی

چهارشنبه 20-18

12 آبان ماه

حقوق مدنی

دکتر شورچه

پنجشنبه 21-17

13 آبان ماه

جمعه 21-17

14 آبان ماه

حقوق تجارت

دکتر معتمدی

یکشنبه 20-17

9 آبان ماه

سه شنبه 20-17

11 آبان ماه

آیین دادرسی مدنی

دکتر شورچه

جمعه 17-13

14 آبان ماه

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

حقوق جزا

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

متون حقوقی

دکتر خلجی

چهارشنبه 20-18

12 آبان ماه

حقوق جزای عمومی

دکتر ستاری

دوشنبه 21-16

10 آبان ماه

حقوق جزای اختصاصی

دکتر ستاری

پنجشنبه 13-8

13 آبان ماه

آیین دادرسی کیفری

دکتر ستاری

جمعه 17-12

14 آبان ماه

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

مجموعه علوم سیاسی

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

جامعه شناسی سیاسی

دکتر مطلبی

جمعه 17-13

14 آبان ماه

اندیشه سیاسی در اسلام و غرب

دکتر باباخانی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

اصول و نظریه روابط بین الملل

دکتر مطلبی

جمعه 12-8

14 آبان ماه

سیاست شناسی و سیاست خارجی

دکتر باباخانی

پنجشنبه 12-8

13 آبان ماه

مجموعه مدیریت کارآفرینی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

مدیریت کارآفرینی

استاد الفت پور

پنجشنبه 21-17.30

متعاقبا اعلام میشود


 

جهت  دریافت مشاوره تخصصی و شناخت مسیر موفقیت  فرم زیر را پر نمایید و یا

از طریق شماره های زیر ما را مطلع سازید :

 

شماره تماس موسسه ماهان:

           0218506  

داوطلبان شهرستان:

      09397783319 

 

داوطلبان تهران:

         09397782341 
پرسش های پاسخ داده شده
 • زهرا

  [ 1397/09/24 14:2:53 ]

  با سلام خسته نباشین من فرم مشاوره رو پر کردم..چطور میت.نم با رتبه برتر مشاوره بگیریم؟


  سلام برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • الهام

  [ 1397/09/21 1:37:44 ]

  سلام خسته نباشید. ازمون ازمایشی جامع برای دکترای حقوق جزا وجرم شناسی هم دارید؟؟؟؟


  سلام بله داریم برای اطلاع از آزمون ها و ثبت نام آن ها با 0218505 تماس بگیرید .

 • علی

  [ 1397/09/16 12:56:58 ]

  سلام شما منابع مدیریت اطلاعاتی 1153 رو دارید


  سلام خیر منابع کنکور مدیریت کد 1142 را موجود داریم.

 • علی

  [ 1397/09/16 12:55:23 ]

  سلام شما منابع مدیریت اطلاعاتی 1153 رو دارید


  سلام خیر برای کنکور مدیریت کد 1142 را موجود داریم.

 • حامد ملکی

  [ 1397/09/15 10:27:0 ]

  شما کتاب و آزمون دکتری آموزش عالی(کد 2146) رو ندارید؟؟؟؟


  با سلام و احترام

  با مراجعه به سایت و قسمت فروشگاه انلاین میتوانید مقطع و رشته خود را انتخاب کرده و کتاب های خود را خریداری نمایید . و برای آزمون با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید. 

 • امیر

  [ 1397/09/14 13:48:45 ]

  سلام من کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دارم و امروز آزمون دکتری مدیریت صنعتی را ثبت نام کردم می خواستم بدونم آیا کلاس های حضوری با کلاس های آنلاین از نظر راندمان خیلی تفاوت داره و اینکه شما کدوم رو پیشنهاد می کنید و ثبت نام دوره جدیدتون برای آزمون امسال چه زمانی شروع می شود؟ ممنون


  با سلام و احترام

  برنامه کلاس های حضوری و انلاین دکتری مدیریت صنعتی رو میتوانید از لینک جاری ملاحظه فرمایید و برای اطلاع از جزئیات کلاس ها با 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • محمود حسین زاده

  [ 1397/09/10 11:53:33 ]

  با سلام امروز 4 جلد کتاب آمادگی آزمون دکتری علوم سیاسی خرید آنلاین از فروشگاه اینترنتی ماهان کردم سایت نه کد رهگیری و نه فاکتور داد نه حتی پیامک ثبت سفارش و خرید در حالی که وجه از حسابم پرداخت شده است . لطفا راهنمایی کنید چطوری سفارشم را در سایت پیگیری کنم ؟ متشکرم


  با سلام و احترام

  کتابها پس از ثبت در فروشگاه انلاین برای شهرستان 3 روز کاری و برای تهران یک روز تحویل داده می شود.

 • علی حسنی

  [ 1397/09/01 9:43:16 ]

  برای ارشد فراگیر پیام نور رشته روانشناسی عمومی حذفیاتش دقیق میشه اعلام کنید


  با سلام و احترام

  برای اطلاع جزئیات رشته به سایت پیام نور مراجعه نمایید.

 • صادق شریفی

  [ 1397/09/01 11:29:41 ]

  باعرض سلام و خسته نباشید ، من رتبه۳ ارشد رو کسب کردم فقط میخواستم بدونم چرا اسم در لیست رتبه های برتر نیست؟


  با سلام و احترام

  نام و نام خانوادگی و رتبه بدون سهمیه و مقطع و رشتتون رو سال اخذ رتبه رو بفرمایید . پیگیری میشود. با تشکر

 • شادی یوسفیان

  [ 1397/08/18 18:29:56 ]

  سلام من کارشناسی طراحی لباس رو دارم میخواستم برای ارشد رشته ی MBAرا بخونم ایا میتونم این کار رو بکنم مراحلش چی هست؟؟؟؟ ‌و هزینه دانشگاه های علمی کاربردی برای این رشته تقریبا چقدر هست و برای ورود ب این دانشگاه نیاز ب کنکور هست؟؟؟؟؟


  با سلام و احترام

  دانشگاه علمی کاربردی مقطع ارشد ندارد.

  برای مشاوره تخصصی رشته mba با شماره 0218506 تماس بگیرید و با کارشناسان ما در این رشته در ارتباط باشید.

  با آرزوی موفقیت شمااولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo