کلاس های ارشد ماهان شروع شدکلاس های ارشد ماهان شروع شد ...

 

 

 

آموزش زبان (1121)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع کلاس

روش تدریس

دکتر سحرخیز

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

آزمون‌سازی

دکتر درخشش

پنجشنبه 19-17

4 آذرماه

زبان عمومی

دکتر فتحی

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

زبان‌شناسی انگلیسی

دکتر درخشش

پنجشنبه 17-15

4 آذرماه

ارشد حسابداری (1134)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار 1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار 2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

حسابداری مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 18-13:30

11 آذرماه

حسابداری صنعتی

دکتر نوردرخشان

چهارشنبه20.30-17.30

17 آذرماه

حسابرسی

دکتر حقیقت

سه شنبه 20-17

16 آذرماه

مجموعه مدیریت کسب و کار (1148)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

ریاضی عمومی

دکتر رضاپور

پنجشنبه17-13

4 آذرماه

جمعه17-13

5 آذرماه

GMAT

استاد مروج

پنجشنبه 21-17

18 آذرماه

زبان ویژه MBA

دکتر رحیمی

جمعه 21-17

5 آذرماه

زبان ویژه MBA

دکتر رمضان نیا

پنجشنبه 12-8

11 آذرماه

ریاضی پایه

استاد قاسمی

پنجشنبه 17-12

27 آبان ماه

جمعه 17-12

28 آبان ماه

مجموعه مدیریت مالی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

مدیریت مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 21-18

4 آذرماه

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

دکتر ذوقی

سه شنبه 21-17.30

2 آذرماه

حسابداری مالی و صنعتی

دکتر نوردرخشان-استاد نوحه خوان

پنجشنبه 17/00-13/30

4 آذرماه

مجموعه مدیریت بازرگانی (1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان 3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مجوعه مدیریت صنعتی و تکنولوژی (1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

9 آذرماه

مجموعه مدیریت دولتی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

مجموعه مدیریت IT(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

9 آذرماه

مجموعه مدیریت منابع انسانی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

مدیریت منابع انسانی

دکتر مدرسی

چهارشنبه 14-17

10 آذرماه

مجموعه جامعه شناسی (1264)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)

دکتر باباخانی

جمعه 17-13

14 آبان ماه

آمارو روش تحقیق

دکتر حبیبی

پنجشنبه 21-17

20 آبان ماه

نظریه های جامعه شناسی

دکتر باباخانی

جمعه 21-17

14 آبان ماه

مجموعه مشاوره (1143)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

نظریه مشاوره و روانشناسی درمانی

دکتر خزایی

چهارشنبه 15-12

5 آبان ماه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

شنبه 14-11

1 آبان ماه

آمار و روشهای تحقیق

استاد حبیبی

پنجشنبه 18-14

متعاقبا اعلام میشود

فنون و روش های مشاوره و مبانی مشاوره

دکتر شیشه فر

چهارشنبه 18-15

5 آبان ماه

زبان تخصصی

دکتر نادری

پنجشنبه 14-11

متعاقبا اعلام میشود

مجموعه ادبیات(1101)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

متون نظم و نثر

دکتر فراهانی

پنجشنبه 19-14

4 آذرماه

کلیات مسایل ادبی

دکتر شاه مرادیان

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

زبان عربی

دکتر فراهانی

جمعه 17-12

5 آذرماه

مجموعه اقتصاد(1105)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

اقتصاد خرد

دکتر ابونوری

سه شنبه 21-17

2 آذرماه

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد کلان و ایران

دکتر صفاری

یکشنبه 21-17

23 آبان ماه

جمعه 12-8.30

28 آبان ماه

مجموعه ارتباطات(1138)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

روش های پژوهش در ارتباطات

دکتر حبیبی

پنجشنبه 21-17

20 آبان ماه

نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی

دکتر زارعیان

پنجشنبه 13-10

4 آذرماه

روزنامه نگاری

دکتر زارعیان

سه شنبه 19-17

2 آذرماه

مجموعه هنرهای پژوهشی (1359)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر آزاد بخت

پنجشنبه17-13

4 آذرماه

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر ایرانی صفت

پنجشنبه 21-17

4 آذرماه

جمعه 17-13

5 آذرماه

نقد هنری

دکتر آهنگری

پنجشنبه 12.30-9.30

متعاقبا اعلام میشود

کارگاه نکات طلایی تاریخ هنر جهان

دکتر آهنگری

شنبه 20-17

6 آذرماه

مجموعه روانشناسی عمومی (1133)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

5شنبه 18-14

علم‌النفس

استاد خزایی

چهارشنبه 20-16

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر محمدی

یکشنبه 20-17

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 15-12

روانشناسی عمومی

استاد خزایی

سه شنبه 20-16

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر نیایی

پنجشنبه 11-8

زبان تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه 14-11

مجموعه بالینی (1133)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

5شنبه 18-14

علم‌النفس

استاد خزایی

چهارشنبه 20-16

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر محمدی

یکشنبه 20-17

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 15-12

روانشناسی بالینی

دکتر محمدی

جمعه 19-15

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر نیایی

پنجشنبه 11-8

زبان تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه 14-11

حقوق خصوصی

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

متون حقوقی

دکتر خلجی

چهارشنبه 20-18

12 آبان ماه

حقوق مدنی

دکتر شورچه

پنجشنبه 21-17

13 آبان ماه

جمعه 21-17

14 آبان ماه

حقوق تجارت

دکتر معتمدی

یکشنبه 20-17

9 آبان ماه

سه شنبه 20-17

11 آبان ماه

آیین دادرسی مدنی

دکتر شورچه

جمعه 17-13

14 آبان ماه

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

حقوق جزا

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

متون حقوقی

دکتر خلجی

چهارشنبه 20-18

12 آبان ماه

حقوق جزای عمومی

دکتر ستاری

دوشنبه 21-16

10 آبان ماه

حقوق جزای اختصاصی

دکتر ستاری

پنجشنبه 13-8

13 آبان ماه

آیین دادرسی کیفری

دکتر ستاری

جمعه 17-12

14 آبان ماه

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

مجموعه علوم سیاسی

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

جامعه شناسی سیاسی

دکتر مطلبی

جمعه 17-13

14 آبان ماه

اندیشه سیاسی در اسلام و غرب

دکتر باباخانی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

اصول و نظریه روابط بین الملل

دکتر مطلبی

جمعه 12-8

14 آبان ماه

سیاست شناسی و سیاست خارجی

دکتر باباخانی

پنجشنبه 12-8

13 آبان ماه

مجموعه مدیریت کارآفرینی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

مدیریت کارآفرینی

استاد الفت پور

پنجشنبه 21-17.30

متعاقبا اعلام میشود


 

جهت  دریافت مشاوره تخصصی و شناخت مسیر موفقیت  فرم زیر را پر نمایید و یا

از طریق شماره های زیر ما را مطلع سازید :

 

شماره تماس موسسه ماهان:

           0218506  

داوطلبان شهرستان:

      09397783319 

 

داوطلبان تهران:

         09397782341 
پرسش های پاسخ داده شده
 • مریم

  [ 1397/08/16 8:4:43 ]

  با سلام . خواهشمندم جواب سوالم بدهید و ثبت کنید. من پک جامعه شناسی دکتری از نمایندگی ماهان شهرمون سفارش دادم زبان عمومی تولیمو در پکیج نیست خواستم بدونم حذف شده یا فرستاده نشده واقعا پیگیری کنید هزینه از من 600 گرفته نمایندگی در صورتی در سایت شما زده 566 هزار خواهش میکنم پاسخگوی سوال من باشید.


  با سلام و احترام

  سفارش آنلاین کتاب از فروشگاه انلاین ماهان دارای 15 درصد تخفیف میباشد برای سال 97 و در غیر اینصورت تخفیفی تعلق نمیگیرد و برای اطلاع از جزئیات پک کامل به ادرس فروشگاه انلاین ماهان مراجعه نمایید و در صورت مغایرت کتاب های به نمایندگی مراجعه نمایید و درخواست خود را مطرح فرمایید.

 • HAMID REZA - sh

  [ 1397/08/15 13:57:3 ]

  با سلام خدمت شما. میخواستم سوال کنم که بسته های آموزشی برای دکتری تخصصی رشته کامپیوتر - نرم افزار رو چطور میشه از فروشگاه تهیه کرد؟ همچنین قیمت بسته آموزشی چقدر هستش؟ با تشکر از شما


  با سلام و احترام

  با مراجعه به سایت ماهان و ورود به قسمت فروشگاه آنلاین میتوانید به راحتی خرید کنید و با ارسال رایگاه دریافت کنید.

 • tehrani

  [ 1397/08/13 22:4:17 ]

  سلام ببخشید من لیسانس برق دارم برای ارشد نمیدونم چه رشته ای بخونم آیا شما مشاوری دارین که بتونه در این زمینه کمکم کنه؟


  با سلام و احترام

  بله با تماس با شماره 0218506 میتوانید برای مشاوره تخصصی رایگان با مشاورین موسسه وقت رزرو بفرمایید.

  با آرزوی موفقیت شما

 • Parisa

  [ 1397/08/09 23:25:9 ]

  هزینه های کلاس آنلاینو ازچه طریقی میتونم بدونم؟؟؟


  با سلام و احترام

  میتوانید برای اطلاع از هزینه کلاسها هم چنینن کسب اطلاعات از نحوه برگزاری کلاسها با شماره 0218506 تماس حاصل فرمایید و یا به سایت موسسه قسمت کلاسهای آنلاین مراجعه فرمایید.

 • محسن

  [ 1397/08/09 20:31:49 ]

  سلام. بنده از پرسنل نیروی انتظامی هستم و میخواستم در کارشناسی ارشد 98 در رشته پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین ( کد رشته 1161 دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ) شرکت کنم. منابع آزمون این رشته را میخواستم؟؟؟؟


  با سلام و احترام

  برای کسب اطلاعات در این زمینه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  0218506

 • سارااحمدی مقدسی

  [ 1397/08/09 13:59:15 ]

  سلام من کلاس های ارشد روانشناسی ثبت نام کرده بودم و الان میخوام کنسل کنم،میخوام بدونم چقدر از مبلغ قرار بهم برگردونده میشه؟


  با سلام و احترام

  شما باید از طریق سایت درخواست خود را ثبت و ارسال بفرمایید،

  قسمت امور دانشجویی و بعد قسمت درخواست.

  با آرزوی موفقیت شما

 • رمضان علیدوست

  [ 1397/08/08 20:1:13 ]

  سلام منابع برای شرکت در آزمون دکترای اگروتکنولوژی ندارین


  سلام

  برای کسب اظلاعات با شماره 0218506 تماس حاصل فرمایید

 • حسین

  [ 1397/08/07 16:36:2 ]

  سلام. خسته نباشید. من سال کتابهای ارشد روانشناسی بالینی 93-94 رو از شما خریدم. میخواستم بدونم طرحی برای تعویضشون با چاپ جدید ندارین؟ با تشکر


  با سلام و احترام

  برای کسب اطلاعات در این زمینه میتوانید با کارشناسان واحد کتاب تماس حاصل فرمایید.

  0218506

 • خلیل خنافره

  [ 1397/08/03 22:30:20 ]

  سلام بنده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ام و میخوام تو ازمون دکترا شرکت کنم و میخوام تو کلاسهای امادگی ازمون دکترا شرکت کنم اگه ممکنه جهت شرکت در کلاسها راهنمایی بفرمایید


  با سلام و احترام

  برنامه کلاس حضوری و کلاس انلاین دکتری حقوق خصوصی در لینک جاری میباشد برای مشاوره و انتخاب دروس میتوانید با 0218506 تماس حاصل فرمایید. 

 • فرشید رومیانی

  [ 1397/07/29 17:1:49 ]

  سلا. پکیج دکتری مهندسی نفت اکتشاف موجود هست؟


  باسلام

  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس حاصل فرماییداولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo