کلاس های ارشد ماهان شروع شدکلاس های ارشد ماهان شروع شد ...

 

 

 

آموزش زبان (1121)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع کلاس

روش تدریس

دکتر سحرخیز

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

آزمون‌سازی

دکتر درخشش

پنجشنبه 19-17

4 آذرماه

زبان عمومی

دکتر فتحی

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

زبان‌شناسی انگلیسی

دکتر درخشش

پنجشنبه 17-15

4 آذرماه

ارشد حسابداری (1134)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار 1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار 2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

حسابداری مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 18-13:30

11 آذرماه

حسابداری صنعتی

دکتر نوردرخشان

چهارشنبه20.30-17.30

17 آذرماه

حسابرسی

دکتر حقیقت

سه شنبه 20-17

16 آذرماه

مجموعه مدیریت کسب و کار (1148)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

ریاضی عمومی

دکتر رضاپور

پنجشنبه17-13

4 آذرماه

جمعه17-13

5 آذرماه

GMAT

استاد مروج

پنجشنبه 21-17

18 آذرماه

زبان ویژه MBA

دکتر رحیمی

جمعه 21-17

5 آذرماه

زبان ویژه MBA

دکتر رمضان نیا

پنجشنبه 12-8

11 آذرماه

ریاضی پایه

استاد قاسمی

پنجشنبه 17-12

27 آبان ماه

جمعه 17-12

28 آبان ماه

مجموعه مدیریت مالی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

مدیریت مالی

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 21-18

4 آذرماه

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

دکتر ذوقی

سه شنبه 21-17.30

2 آذرماه

حسابداری مالی و صنعتی

دکتر نوردرخشان-استاد نوحه خوان

پنجشنبه 17/00-13/30

4 آذرماه

مجموعه مدیریت بازرگانی (1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان 3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مجوعه مدیریت صنعتی و تکنولوژی (1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

9 آذرماه

مجموعه مدیریت دولتی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

مجموعه مدیریت IT(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

پژوهش های عملیاتی

استاد معدنچی

پنجشنبه 21-17

11 آذرماه

مدیریت تولید

استاد معدنچی

سه شنبه 21-17

9 آذرماه

مجموعه مدیریت منابع انسانی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی و تخصصی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

مدیریت منابع انسانی

دکتر مدرسی

چهارشنبه 14-17

10 آذرماه

مجموعه جامعه شناسی (1264)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)

دکتر باباخانی

جمعه 17-13

14 آبان ماه

آمارو روش تحقیق

دکتر حبیبی

پنجشنبه 21-17

20 آبان ماه

نظریه های جامعه شناسی

دکتر باباخانی

جمعه 21-17

14 آبان ماه

مجموعه مشاوره (1143)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

نظریه مشاوره و روانشناسی درمانی

دکتر خزایی

چهارشنبه 15-12

5 آبان ماه

روانشناسی شخصیت

دکتر محمدی

شنبه 14-11

1 آبان ماه

آمار و روشهای تحقیق

استاد حبیبی

پنجشنبه 18-14

متعاقبا اعلام میشود

فنون و روش های مشاوره و مبانی مشاوره

دکتر شیشه فر

چهارشنبه 18-15

5 آبان ماه

زبان تخصصی

دکتر نادری

پنجشنبه 14-11

متعاقبا اعلام میشود

مجموعه ادبیات(1101)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

متون نظم و نثر

دکتر فراهانی

پنجشنبه 19-14

4 آذرماه

کلیات مسایل ادبی

دکتر شاه مرادیان

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

زبان عربی

دکتر فراهانی

جمعه 17-12

5 آذرماه

مجموعه اقتصاد(1105)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

ریاضی

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

4 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

اقتصاد خرد

دکتر ابونوری

سه شنبه 21-17

2 آذرماه

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد کلان و ایران

دکتر صفاری

یکشنبه 21-17

23 آبان ماه

جمعه 12-8.30

28 آبان ماه

مجموعه ارتباطات(1138)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

روش های پژوهش در ارتباطات

دکتر حبیبی

پنجشنبه 21-17

20 آبان ماه

نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی

دکتر زارعیان

پنجشنبه 13-10

4 آذرماه

روزنامه نگاری

دکتر زارعیان

سه شنبه 19-17

2 آذرماه

مجموعه هنرهای پژوهشی (1359)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر آزاد بخت

پنجشنبه17-13

4 آذرماه

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر ایرانی صفت

پنجشنبه 21-17

4 آذرماه

جمعه 17-13

5 آذرماه

نقد هنری

دکتر آهنگری

پنجشنبه 12.30-9.30

متعاقبا اعلام میشود

کارگاه نکات طلایی تاریخ هنر جهان

دکتر آهنگری

شنبه 20-17

6 آذرماه

مجموعه روانشناسی عمومی (1133)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

5شنبه 18-14

علم‌النفس

استاد خزایی

چهارشنبه 20-16

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر محمدی

یکشنبه 20-17

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 15-12

روانشناسی عمومی

استاد خزایی

سه شنبه 20-16

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر نیایی

پنجشنبه 11-8

زبان تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه 14-11

مجموعه بالینی (1133)

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

5شنبه 18-14

علم‌النفس

استاد خزایی

چهارشنبه 20-16

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر محمدی

یکشنبه 20-17

روانشناسی رشد

دکتر محمدی

جمعه 15-12

روانشناسی بالینی

دکتر محمدی

جمعه 19-15

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دکتر نیایی

پنجشنبه 11-8

زبان تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه 14-11

حقوق خصوصی

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

متون حقوقی

دکتر خلجی

چهارشنبه 20-18

12 آبان ماه

حقوق مدنی

دکتر شورچه

پنجشنبه 21-17

13 آبان ماه

جمعه 21-17

14 آبان ماه

حقوق تجارت

دکتر معتمدی

یکشنبه 20-17

9 آبان ماه

سه شنبه 20-17

11 آبان ماه

آیین دادرسی مدنی

دکتر شورچه

جمعه 17-13

14 آبان ماه

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

حقوق جزا

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

متون حقوقی

دکتر خلجی

چهارشنبه 20-18

12 آبان ماه

حقوق جزای عمومی

دکتر ستاری

دوشنبه 21-16

10 آبان ماه

حقوق جزای اختصاصی

دکتر ستاری

پنجشنبه 13-8

13 آبان ماه

آیین دادرسی کیفری

دکتر ستاری

جمعه 17-12

14 آبان ماه

متون فقه

دکتر مرادی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

مجموعه علوم سیاسی

نام درس

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

جامعه شناسی سیاسی

دکتر مطلبی

جمعه 17-13

14 آبان ماه

اندیشه سیاسی در اسلام و غرب

دکتر باباخانی

پنجشنبه 17-13

13 آبان ماه

اصول و نظریه روابط بین الملل

دکتر مطلبی

جمعه 12-8

14 آبان ماه

سیاست شناسی و سیاست خارجی

دکتر باباخانی

پنجشنبه 12-8

13 آبان ماه

مجموعه مدیریت کارآفرینی(1142)

نام درس

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

8 آذرماه

آمار مدیریت1

دکتر طورانی

جمعه 16-12

12 آذرماه

آمار مدیریت2

دکتر رضاپور

جمعه 13-8

12 آذرماه

تئوری مدیریت

دکتر بیگی

پنجشنبه 17-14

4 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان1

استاد معیر

چهارشنبه 21-17

3 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان2

استاد گرگانی

شنبه 21-17

13 آذرماه

اقتصاد خرد و کلان3

استاد معیر

جمعه 12-8

متعاقبا اعلام میشود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

یکشنبه 21-17

30 آبان ماه

بازاریابی

استاد مروج

جمعه 21-17

12 آذرماه

مدیریت کارآفرینی

استاد الفت پور

پنجشنبه 21-17.30

متعاقبا اعلام میشود


 

جهت  دریافت مشاوره تخصصی و شناخت مسیر موفقیت  فرم زیر را پر نمایید و یا

از طریق شماره های زیر ما را مطلع سازید :

 

شماره تماس موسسه ماهان:

           0218506  

داوطلبان شهرستان:

      09397783319 

 

داوطلبان تهران:

         09397782341 
پرسش های پاسخ داده شده
 • javad

  [ 1397/07/15 0:19:54 ]

  behtarin matlab moshaverie ke ta alan khoundam mrc


  خواهش میکنم 

  موفق و پیروز باشید.

 • محمدرمضانی

  [ 1397/07/14 1:22:39 ]

  سلام وخداقوت چراارشدفقه وحقوق روندارین؟من واسه ارشدفقه وحقوق چی بخونم


  با سلام و ارادت

  برای کسب اطلاع با شماره 8506-021 تماس بگیرین.

  با تشکر

 • Zahra

  [ 1397/07/13 18:9:8 ]

  سلام.میبخشید مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتو در دانشگاه شریف حدودا چه رتبه ای نیاز داره؟


  سلام وقتتون بخیر

  متاسفانه موسسه ماهان خدمات واطلاعاتی برای این رشته ندارد.

 • لادن

  [ 1397/07/13 17:16:6 ]

  با سلام، من لیسانس مدیریت صنعتی دارم. آیا امکانش هست که برای ارشد در کنکور علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی شرکت کنم؟


  سلام وقتتون بخیر

  بله محدودیتی برای شرکت ندارید.

 • reera

  [ 1397/07/12 22:48:18 ]

  سلام رشته کارآفرینی رو ندارید توی آزمون هاتون؟


  با سلام و احترام

  برای اطلاع از آزمون های آزمایشی با شماره 0218506 تماس حاصل فرمایید

 • مهدیه

  [ 1397/07/10 21:45:35 ]

  سلام منابع معماری چی ؟ چرا درباره اون چیزی نیس توی سایت ولی توی گزینه های طرح حکمت هست


  سلام 

  خیر خدماتی برای این رشته نداریم.

 • فاطمه

  [ 1397/07/05 10:4:33 ]

  سلام ببخشید برای شرکت در کارشناسی ارشد قسمت انتخاب رشته دو عنوان مشاوره ومجموعه مشاوره داره این دو باهم چه تفاوتی دارند ؟ ایا هزینه هردو یکیه؟


  با سلام و ارادت 

  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8506-021 تماس بگیرین.

  با تشکر

   

 • محدثه حق پناه

  [ 1397/07/04 9:13:41 ]

  سلام چرا رشته مددکاری اجتماعی رو ندارین؟؟؟؟ هرموسسه ای که توشهربود رفتم رشته منو نداشت امیدم به ماهان بود که اونم نداره من حالا باید چیکارکنم؟ امکان نداره رشته اضافه کنید امسال؟؟؟؟؟


  با سلام و احترام

  موسسه ماهان برای این رشته خدماتی ارائه نمیدهد.موفق و پیروز باشید.

 • ریحان

  [ 1397/07/04 14:1:8 ]

  سلام . من کارشناسی میکروبیولوژی خوندم برای ارشد می خوام آموزش زبان بخونم . می خواستم بدونم برای من که کارشناسیم زبان نیست می تونم بدون شرکت در کلاس ها و تنها با خوندن کتابها توی ارشد موفق بشم با توجه به اینکه قبلا یه مقدار زبان هم خوندم .


  با سلام دوست عزیز

  با توجه به اینکه تغییر رشته ای هستید و حجم منابع زیاد و متعدد هست پیشنهاد ما به شما استفاده از کلاس هست. لطفا با شماره 0218506 تماس بگیرید تا مشاورین تخصصصی شما را راهنمایی کنند.

 • ابوالفضل

  [ 1397/06/30 12:38:20 ]

  سلام ببخشید من هزینه رو پرداخت کردم اما هیچ اطلاعاتی در فرم پرداخت از مشخصات و آدرس نیست .ببخشید از کجا باید نگاه کنم آیا درست انجام دادم ممنون میشم راهنمایی کنین


  با سلام و احترام 

  راهنمای خرید از فروشگاه آنلاین موسسه ماهان بصورت کامل در قسمت فروشگاه آنلاین سایت قرار داده شده و اگر خریدتان تکمیل شده باشد بصورت پیامک به شما اطلاع داده میشود.ومیتوانید برای اطلاع بیشتربا شماره 0218506 تماس حاصل فرمایید.اولین قبلی3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo