spinner logo

بودجه بندی و منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداریبودجه بندی و منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری
آزمونهای برنامه ریزی شده گروه حسابداری (کد 1134 )


نام درس

تعداد تست

ضرایب

زبان عمومی و تخصصی

30

2

حسابداری مالی

20

3

حسابداری صنعتی

20

2

حسابرسی

20

2

ریاضی و آمار

40

3تاریخ برگزاری آزمون‌های حضوری :

 

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

آزمون پنجم

آزمون ششم

آزمون هفتم

آزمون هشتم

25% اول

(آموزشی)

25% دوم

(آموزشی)

50% اول

(سنجشی)

25% سوم

(آموزشی)

25% چهارم

(آموزشی)

100%

(سنجشی)

100%

(شبیه سازی)

100%

(شبیه سازی)

صبح جمعه

92/8/3

92/8/17

92/9/1

92/9/15

92/9/29

92/10/113

92/10/27

92/11/11

 

 

تاریخ برگزاری آزمون‌های اینترنتی :

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

 (تعیین سطح)

 (تعیین سطح)

(جامع)

 (جامع)

92/7/26

92/8/24

92/10/20

92/11/4

 
www.MahanPortal.ir

ماهانی عزیز:
موسسه ماهان به دانشجویان عزیز نسل جدید خدمات خود را از طریق پورتال آموزشی ماهان ارائه می دهد. این     خدمات در راستای یکسان سازی شرایط برای تمامی دانشجویان در سراسر کشورایجاد شده است.
پاسخ به پرسش‌های تخصصی، مشاوره اینترنتی، آزمون‌های اینترنتی، تالارهای علمی گفتگوی دانشجویی و هر آنچه که یک دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان بیابد.بودجه بندی آزمون مجموعه حسابداری

شماره آزمون

فهرست مطالب

25%

اول

(آزمون اول)

 

زبان تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- یادآوری ( توان، رادیکال‌ها، لگاریتم و قدر مطلق، جزء صحیح ، مثلثات و . . . )

2- تابع (دامنه، برد، تساوی توابع، یک به یک، معکوس )

3-بسط دو جمله‌ای ( مرکب، زوج و فرد، پوشی و . . . )

4- حد تابع (مفاهیم اولیه، تعریف، قضایا، صورت‌های مبهم  و  و  و  و  و  و )

5- پیوستگی (تعریف، انواع پیوستگی، رفع شدنی و رفع نشدنی، بررسی پیوستگی توابع مختلف، قضایای پیوستگی، بررسی فاصله پیوستگی و . . .)

آمار: آمار توصیفی شامل: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پارامترهای پراکندگی داده­های پیوسته و گسسته

حسابداری صنعتی: 1)تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و هزینه سربار2)هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

تفاوت حسابداری مدیریت وحسابداری مالی،طبقه بندی هزینه ها،تجزیه و تحلیل هزینه سربار، تسهیم هزینه های سربار،هزینه یابی سفارش کار و مرحله­ای ، جریان تولید و گزارش تولید. 

حسابداری مالی: 1)ساختار تئوريك حسابداري و گزارشگري مالي2)صورتهاي مالي اساسي3)شناسايي درآمد

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

تئوري حسابداري، مفروضات محيطي، اهداف گزارشگري مالي ،استفاده­كنندگان صورتهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان ، خصوصيات كيفي اطلاعات مالي، محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي ، صورتهاي مالي اساسي و عناصر تشكيل دهنده آن ، اصول شناسايي (شناخت )و اندازه گيري براي عناصر صورتهاي مالي، مفهوم نگهداشت (حفظ ) سرمايه، نحوه ارائه ترازنامه، ياداشتهاي توضیحي همراه صورتهاي مالي و اطلاعات ضميمه ، رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه ، صورت سود و زيان، گردش حساب سود ( زيان ) انباشته، تغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات، صورت سود و زيان جامع، صورت جريان وجوه نقد ، تعديلات سنواتي، فرآيند كسب عايدات و شناسايي درآمد، شناسايي درآمد در مقطع فروش ( روش فروش )، فروش هاي نسيه، مطالبات غير قابل وصول،هزينه هاي پس از فروش، برگشتيهاي فروش، مبادلات خدماتي، شناسايي درآمد در خلال توليد، پيمان هاي بلند مدت ،روش درصد تكميل پيمان، محصولات نيازمند گذشت زمان (روش در جريان توليد) ، شناسايي درآمد در مقطع تكميل توليد ( روش توليد) ،   شناسايي درآمد به موازات وصول وجه نقد ( روشهاي اقساطي و بازيافت بهاي تمام شده) ، روش اقساطي  (تدريجي) ، بهره ( سود تضمين شده ) در روش اقساط، مطالبات غير قابل وصول و تمليك مجدد، روش بازيافت بهاي تمام شده، بهره در روش بازيافت بهاي تمام شده، مبادلات اماني.

حسابرسی: 1) مفاهیم و مبانی حسابرسی2) آیین رفتار حرفه ای 3) حرفه حسابرسی در ایران و مسئولیت حسابرسان در ارتباط با تقلب و ا شتباه و قوانین و مقررات .

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

رابطه بین حسابداری و حسابرسی، فسلفه وجودی حسابرسی، سیر تکاملی حسابرسی، انواع حسابرسی، کلیه موارد مربوط به آیین رفتار حرفه ای، مسئولیت حسابرس در مورد تحریف و اشتباه و عدم رعایت قوانین و مقررات.

25%

دوم

(آزمون دوم)

 

زبان تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- مجانب (قائم، افقی، مایل، مجانب توابع مختلف و . . .)، 2 - مشتق (تعریف مشتق، بررسی مشتق توابع چند ضابطه­ای، محاسبه مشتق توابع با استفاده از تعریف، بررسی مشتق‌پذیری توابع، مشتق توابع معکوس مثلثاتی، مشتق تابع مرکب، قاعده زنجیره­ای مشتق، مشتق تابع ضمنی، مشتق معکوس تابع، مشتق توابع پارامتری، مشتق مراتب بالاتر) 3- مشتق توابع چند متغیره (دو متغیره، سه متغیره، مشتق جزئی، . . .) 4- مجموعه‌ها (تعریف، اشتراک و اجتماع، تفاضل دو مجموعه، مجموعه متمم، قوانین دمورگان و . . .) ،5- ماتریس (تعریف، انواع ماتریس، جمع و تفریق ماتریس‌ها، ماتریس‌های متقارن و پادمتقارن دترمینان، قضایای مربوط به دترمینان، ماتریس همساز، ماتریس الحاقی، معکوس ماتریس، حل دستگاه بروش ماتریس وارون و . . .) ،6- بردارها (جمع و تفریق بردارها، اندازه بردار، ضرب بردارها، استقلال خطی، وابستگی خطی)

آمار: مبادی احتمال، تابع احتمال گسسته و تابع احتمال پیوسته

حسابداری صنعتی: 1)هزینه یابی استاندارد2)هزینه یابی جذبی و مستقیم

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

انواع ظرفیت، روش های ثبت انحرافات،بستن انحرافات، کلیه انحرافات مواد ،دستمزد و سربار، هزینه یابی جذبی و مستقیم و اختلاف آنها.

حسابداری مالی: 1) موجودي مواد و كالا2)داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نا مشهود 3)حسابداري سرمايه گذاري 4) بدهي هاي بلند مدت: اوراق قرضه ( مشاركت ) و طرحهاي مزاياي بازنشستگي

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

تعيين موجودي كالا وبهاي تمام شده كالاي فروش رفته، تعيين مالكيت موجودي كالا، تعيين بهاي تمام شده موجودي كالا: شناسايي وي‍‍ژه، ميانگين، ميانگين موزون، ميانگين موزون متحرك ،فایفو ، و ...، روش سود ناخالص، روش خرده فروشي، بكارگيري قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش و کلیه موارد مربوط به موجودی کالا،تعيين ارزش داراييهای ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود در مقطع تحصيل، تحصيل غير نقدي داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود، خريد دسته جمعي (گروهي ) داراييها، معاوضه هاي غير­پولي، معاوضه داراييهاي مشابه، معاوضه فاقد محتواي تجاري، مخارج بعد از تحصيل، اندازه گيري پس از شناخت اوليه، تجديد ارزيابي، استهلاک، كاهش ارزش داراييهاي بلند مدت، كنارگذاري داراييهاي ثابت مشهود ، منابع طبيعي  و داراييهاي نامشهود، اهدا،سود و زيان نگهداري سرمايه گذاري ها، سرمايه گذاري در سهام، دريافت سود سهام، واگذاري سرمايه گذاري، تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري ها، سرمايه گذاري در اوراق بهادار بدهي بلند مدت، حسابداري سرمايه­گذاري در سهام شركتهاي وابسته به روش ارزش ويژه، حق تقدم ، گواهينامه اختيار خريد سهام، سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل تبديل به سهام عادي، سود سهمي و تجزيه سهام،حسابداري اوراق قرضه ، تعيين قيمت اوراق قرضه ،  استهلاك ( انقضاي ) صرف يا كسر و تعيين هزينه بهره، حسابداري طرح هاي مزاياي بازنشستگي، طرح مزاياي بازنشستگي با مزاياي معين و کمک معین

حسابرسی:1) برنامه ریزی کار حسابرسی 2)کنترل های داخلی .

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

راه های کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی، قرارداد حسابرسی، طرح کلی و برنامه حسابرسی،حسابرسی مبتنی بر ریسک، اهمیت و رابطه آن با ریسک وتعیین نوع ،محتوا و حدود آزمونهای حسابرسی،شناخت کنترل های داخلی و محدودیت های آن،روش های بر آورد خطر، مستند سازی شناخت،عوامل خطر تقلب، حسابرسی داخلی،نامه مدیریت و شرایط قابل گزارش، حسابرسی واحد­های اقتصادی کوچک،اجزای کنترل داخلی.

50٪

اول

(آزمون سوم)

دوره مباحث 25% اول + 25% دوم

25%

سوم

(آزمون چهارم)

 

زبان تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- کاربرد مشتق (معادلات مماس قائم، زاویه منحنی و محور طولها، زاویه بین دو منحنی صعودی و نزولی بودن تابع، اکسترممهای نسبی، اکسترممهای مطلق، نقاط بحرانی تابع، بررسی جهت تقعر و تحدب تابع، بررسی نقطه، عطف تابع، دیفرانسیل تابع، محاسبه مقدار تقریبی به کمک دیفرانسیل)

2- کاربرد مشتق توابع چند متغیره (اکسترمم توابع چند متغیره مقید، اکسترمم توابع دو متغیر نقاط زینی، دیفرانسیل مرتبه اول و دوم توابع چند متغیره و . ..)

3- مشتق در اقتصاد (توابع هزینه کل، هزینه نهایی، درآمد نهایی، سود کل و سود نهایی نقطه و سر به سر و . . .)

4- دنباله سری ( تعریف ، همگرابی و واگرایی دنباله ، دنباله های متناوب ، دنباله های صعودی و نزولی ، دنباله‌های کران دار و . . . ) ، همگرایی و واگرایی سری ، انواع سری ، مقدار سری و . . .

آمار: توزیع‌های احتمال گسسته و توزیع‌های احتمال پیوسته، نمونه‌گیری، تئوری برآورد

حسابداری صنعتی: 1)تجزیه و تحلیل هزینه،حجم و سود2)هزینه یابی محصولات مشترک3)بودجه­بندی

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

تجزیه و تحلیل سربه سر ، نمودار هزینه ، حجم و سود،حاشیه ایمنی،مقدار و قیمت تولید و فروش، روشهای مختلف تخصیص هزینه های مشترک، حسابداری محصولات فرعی، بودجه بندی جامع و انعطاف پذیر، بودجه بر مبنای صفر.

حسابداری مالی: 1) حسابداري اجاره ها2) گزارشگري مالي و تغيير قيمتها3) شركتهاي سهامي4) شركتهاي تضامني و مشاركتهاي خاص

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

انواع اجاره ، انواع اجاره از ديدگاه اجاره كننده، انواع اجاره از ديدگاه اجاره دهنده، نرخ بهره ( سود تضميين شده ) اجاره كننده، استهلاك در دفتر اجاره كننده، اجاره به شكل تامين مالي مستقيم، اجاره به شكل فروش، فسخ قرارداد، اختيار خريد ارزان، ارزش باقيمانده ( اقساط ) در اجاره هاي سرمايه اي، ارزش باقيمانده تضمين نشده، ارزش باقيمانده به طور كامل تضمين شده، ارزش باقيمانده تا قسمتي تضمين شده، مخارج اجرايي، مخارج مستقيم اوليه، معاملات فروش و اجاره مجدد، اجاره اموال غير منقول شاخصهاي عمومي و اختصاصي قيمت، اقلام پولي و غير پولي، مدل گزارشگري بهاي تمام شده تاريخي / ريال ثابت ، مدل گزارشگري بهاي جاري / ريال ثابت، انتشار سهام و مخارج آن، تقسيم سود سهام، سود تصفيه ، سود سهمي ، تجزيه سهام ، محدوديتهاي سود انباشته و تخصيص آن، سهام ممتاز، سهام خزانه ، ارزش دفتري هر سهم ، سود هر سهم ، شركتهاي تضامني ، سرمايه گذاري شركا، انواع حساب ها در شركت تضامني ، تسهيم ( تخصيص ) سود و زيان ، تغيير در تركيب شركا ( ورود و خروج شريك ) ، ورود ( پذيرش ) شريك جديد ،حسابداري انحلال و تصفيه ، مشاركتهاي خاص ( شركتهاي عملي )،  حسابداري عمليات تحت كنترل مشترك ، تضمين مطالبات توسط يكي از شركا، معاملات بين شريك خاص و مشاركت خاص ، مسئوليت قانوني شركا .

حسابرسی: 1) جمع آوری شواهد کافی و مناسب2) برنامه های حسابرسی .

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

کافی و مناسب بودن شواهد، ادعاهای مدیریت، روشهای کسب شواهد،جمع آوری شواهد و مخارج آن، انواع شواهد، استفاده از خدمات حسابرس دیگر، رسیدگی به برآوردهای حسابداری،اجرای آزمونهای محتوا در مورد اقلام ترازنامه و سود و زیان،اثبات اقلام سود و زیان،اهداف کلی برنامه های حسابرسی،کلیه برنامه های حسابرسی و اثبات ادعاها در همه ی سطوح.

25%

چهارم

(آزمون پنجم)

 

زبان تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- انتگرال نامعین، 2-کاربرد انتگرال (مقدار متوسط تابع، محاسبه مساحت، محاسبه حجم حاصل از دوران و . . .) ، 3- دنباله و سری

آمار: آزمون فرض آماری، تحلیل واریانس، رگرسیون و همبستگی

حسابداری صنعتی: 1)بودجه بندی سرمایه ای 2)بهای تمام شده تفاضلی 3) تجزیه و تحلیل فروش، بهای تمام شده و سود ناخالص

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

ارزش زمانی پول،روشهای ارزیابی پروژه اعم از ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و...، بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های ریسکی،تصمیمات مربوط به توقف فعالیت، نقطه تعطیل،هزینه های تفاضلی، انتخاب از بین روشهای مختلف، قیمت گذاری و جایگزینی تجهیزات، تحلیل انحرافات فروش و سود ناویژه.

حسابداری مالی: 1) گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف و گزارشگري مالي ميان دوره اي 2) حسابداري شعب و تسعيرارز 3) صورتهاي مالي تلفيقي

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

گزارشگري بر حسب قسمتهاي ( بخشهاي ) مختلف ،  تعيين قسمتهاي تجاري و جغرافيايي ، قسمتهاي قابل گزارش، گزارشگري مالي ميان دوره اي ،  ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي ، مباني تهيه گزارش مالي ميان دوره اي ، موارد خاص در گزارشگري ميان دوره اي ، حسابداري شعب ،روش هاي قيمت گذاري كالاهاي ارسالي به شعب ،تسعير ارز ، معاملات ارزي ، عمليات خارجي ، واگذاري واحد مستقل خارجي ،تغيير طبقه بندي عمليات خارجي ، جريان­هاي نقدي ارزي ، تركيب واحدهاي تجاري ،جذب ( ادغام )، تلفيق ( ادغام دو طرفه )،تحصيل ، فقط روش خريد (روش اتحاد منافع  از استاندارد حذف شده است)، صورتهاي مالي تلفيقي ، تئوري هاي تلفيق ، فقط  روش بهاي تمام شده ( روش ارزش ویژه از استانداردها حذف شده است)، معاملات في مابين شركتهاي گروه ( معاملات درون گروهي ) ، مالكيتهاي غير مستقيم و ساير موارد مرتبط با تركيب واحدهاي تجاري ، مالكيت غير مستقيم ( كنترل غير مستقيم ) ، مالكيت متقابل ، تحصيل تدريجي ( خريد مرحله اي سهام ) ،  تحصيل شركت فرعي داراي سهام ممتاز ، سر قفلي ، سهم اقليت ، تجديد سازمان .

حسابرسی: 1) گزارش حسابرسی2) سایر خدمات حسابرسان 3) نمونه گیری ، مستندسازی، کاربرگ های حسابرسی و کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی.

این مباحث شامل موارد زیر می­باشد:

اهداف و اجزای گزارش،انواع گزارش، انواع بند ها در گزارش حسابرسی، حالات خاص در گزارشگری،اظهار نظر متفاوت، اطلاعات مقایسه ای، سایر اطلاعات،بازرس قانونی،گزارش در موارد خاص،بررسی اجمالی،روشهای توافقی،اطلاعات مالی آتی،خدمات تنظیم اطلاعات مالی توسط حسابرسان، قرارداد حسابرسی در مورد انواع خدمات اعتباردهی، تغییر در نوع خدمت،طراحی نمونه ، عوامل موثر بر اندازه نمونه،مستند سازی،کاربرگ و پرونده های حسابرسی،کنترل کیفیت حسابرسی.

100٪

(آزمون ششم)

جامع

100٪

(آزمون هفتم)

جامع

100٪

(آزمون هشتم)

جامع

 

 


×منابع

کتاب‌های بانک تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

*زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان ـ مولف: مریم رمضانی

*زبان تخصصی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- زبان تخصصی (1 و 2) دکتر تالانه

3- زبان تخصصی(1 و 2) دکتر اقوامی

4- سوالات CPA به زبان انگلیسی

5- سایر متون و مطالب مرتبط و مشابه سوالات کنکور سراسری

*حسابرسی:

1-مروری جامع بر حسابرسی

2- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

3- اصول حسابرسي جلد اول و دوم سازمان حسابرسي.

4- پرسشهاي چهار گزينه‌اي CPA كورش اماني و فاضلي- سازمان حسابرسي

5- استانداردهاي حسابرسي نشريه 124

*حسابداری صنعتی:

1- مروری جامع بر حسابدرای صنعتی

2- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

3- حسابداری صنعتی جلد اول، دکتر محمدقسیم عثمانی، علی قاسم‌زاده (انتشارات ترمه)، 2- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف فرد، فصل اول و دوم و سوم و پنجم (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ اول)

4- حسابداری صنعتی (جلد دوم)، نشریه 177، عزیز عالی‌ور، فصول هفتم و نهم، 2- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظرف‌فرد، پنجم و هفتم (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ دوم)

5- حسابداری صنعتی (جلد دوم)، نشریه 177، عزیز عالی‌ور، فصل هشتم و دهم، 2- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، فصل ششم و نهم (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ سوم:

6- حسابداری صنعتی 3، دکتر احمد هومن، 2- حسابداری صنعتی (جلد سوم)، نشریه (82)، 3- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، فصل هشتم و دهم و یازدهم و دوازدهم (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ چهارم)

*حسابداری مالی:

1- مروری جامع بر حسابداری مالی

2- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

3- نشریه شماره 180 راهنمای به کارگیری استانداردهای 4 و 5، 2- نشریه شماره 175، حسابداری میانه جلد اول، 3- حسابداری میانه، دکتر شکرا... خواجوی، انتشارات ترمه، 4- استاندادرهای حسابداری ایران به شرح ذکر شده، 5- نشریه شماره 192 راهنمای به کار گیری استاندارد (11)، 6- نشریه شماره 193 راهنمای به کارگیری استاندارد (17)، 7- نشریه شماره 179 راهنمای به کارگیری استاندارد (8)، 8- نشریه شماره 80 حسابداری موجودی‌های مواد و کالا (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ اول)

4- نشریه شماره 94 شرکت‌های سهامی 2- حسابداری پیشرفته 1، مصطفی صبوری، انتشارات کتاب نو، 3- حسابداری میانه 2، حسن همتی، انتشارات ترمه (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ دوم)

5- نشریه شماره 190 و 191 راهنمای به کارگیری استاندارد شماره (21)، 2- حسابداری پیشرفته 1، مصطفی صبوری، انتشارات کتاب نو، 3- مباحث جاری در حسابداری، حسن همتی (موارد مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ سوم)

6- نشریه شماره 185 راهنمای به کارگیری استاندارد شماره (9)، 2- نشریه شماره 126 حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، 3- حسابداری پیشرفته 1، مصطفی صبوری، انتشارت کتاب نو، 4- نشریه 184 راهنمای به کارگیری استاندارد 22، 5- صورت‌های مالی تلفیقی از تئوری تا عمل، دکتر محسن خوش طینت، 6- مباحث کاربردی در حسابداری ترکیب شر کت‌ها (شامل مسئله و تست با حل)، دکتر محسن خوش طینت، 7- تجزیه و تحلیل مالی، دکتر نظام الدین رحیمیان، انتشارات کیومرث، 8- نشریه شماره 182، 9- کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی (2 جلد)، ایرج نوروش و کرمی و ... (منابع مورد مطالعه جهت آزمون 25٪ چهارم)

*ریاضی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

*آمار:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- آمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر و منصور مؤمنی جلد (1 و 2) - آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مجتبی محمدنژاد شورکایی، انتشارات مهرسبحان (ماهان)نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo