منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتاتمنابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
آزمونهای برنامه ریزی شده گروه مهندسی کشاورزی

(1- اصلاح نباتات 2-زراعت 3- علوم و تکنولوژی بذر) کد (1303)


نام درس

تعداد تست

ضرایب

اصلاح نباتات

زراعت

علوم و تکنولوژی بذر

کشاورزی اکولوژیک

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

2

زراعت

30

2

4

2

3

طرح آزمایش‌های کشاورزی

25

2

2

0

2

ژنتیک

25

3

0

0

0

آمار واحتمالات

25

2

0

0

0

اصلاح نباتات

25

3

0

0

0

فیزیولوژی گیاهان زراعی

25

0

3

2

3

اکولوژی

25

0

2

2

3

خاک شناسی

25

0

1

0

2

بیوشیمی

25

0

0

2

0

کنترل گواهی بذر

25

0

0

4

0

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهان و علف‌های هرز

25

0

0

0

2 

تاریخ برگزاری آزمون‌های حضوری

 

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

آزمون پنجم

آزمون ششم

آزمون هفتم

آزمون هشتم

25% اول

(آموزشی)

25% دوم

(آموزشی)

50% اول

(سنجشی)

25% سوم

(آموزشی)

25% چهارم

(آموزشی)

100%

(سنجشی)

100%

(شبیه سازی)

100%

(شبیه سازی)

عصر پنجشنبه

2/8/92

16/8/92

30/8/92

14/9/92

28/9/92

12/10/92

26/10/92

10/11/92

 

تاریخ برگزاری آزمون های اینترنتی

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

 (تعیین سطح)

(تعیین سطح)

(جامع)

(جامع)

26/7/92

24/8/92

20/10/92

4/11/92www.MahanPortal.ir

ماهانی عزیز:
موسسه ماهان به دانشجویان عزیز نسل جدید خدمات خود را از طریق پورتال آموزشی ماهان ارائه می دهد. این     خدمات در راستای یکسان سازی شرایط برای تمامی دانشجویان در سراسر کشورایجاد شده است.
پاسخ به پرسش های تخصصی،مشاوره اینترنتی، آزمون های اینترنتی،تالارهای علمی گفتگوی دانشجویی و هر آنچه که یک دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان بیابد.


بودجه بندی آزمون مجموعه مهندسی کشاورزی (1- اصلاح نباتات 2- زراعت 3- علوم و تکنولوژی بذر)شماره آزمون

فهرست مطالب

25%

اول

(آزمون اول)

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

زراعت: مباحث مربوط به زراعت عمومي (محيط رشد گياه(آب، خاك، دما و عناصر غذايي))، مباحث مربوط به زراعت عمومي (عمليات كاشت، داشت و برداشت)

ژنتیک: مباني شيميايي وراثت و تقسيم سلولي، كروموزوم، ميتوز، ميوز، ژنتيك مندلي و اثر متقابل ژن ها،منو هيبريد، دي هيبريد، تأثير متقابل ژني، پيوستگي ژني و ترسيم نقشه كروموزومي، پيوستگي ژني، ترسيم نقشه كروموزومي، تحليل تتراد در آسكوميست ها، ژنتيك جنسيت، مكانيسم هاي تعيين كننده جنسيت، وراثت وابسته به جنس

اصلاح نباتات: مراكز تنوع و ذخاير توارث، توليد مثل و مكانيسم هاي تنظيم باروري ،توليد مثل جنسي، توليد مثل غيرجنسي، خودناسازگاري، نرعقيمي، تغيير در تعداد كروموزوم ها و جهش، تغيير در ساختمان كروموزوم ها، اتوپلوئيدي، آلوپلوئيدي، آنيوپلوئيدي

طرح آزمایشات: مقدمه ای بر آمار و احتمالات (مفاهيم توزيع نرمال f , t ، كاي اسكوئر)، تعاريف و اصطلاحات طرح آزمايشات ، فنون کرتهای زراعی، تبديل داده و موارد استفاده آن، آزمايش طرح كاملاً تصادفي (متعادل و نامتعادل)، طرح بلوك هاي كامل تصادفي، طرح كاملاً تصادفي چند مشاهده‏اي، بلوك هاي كامل تصادفي چند مشاهده اي، برآورد عدد گمشده و سودمندي نسبي

فیزیولوژی: ساختار گیاه و سلول، روابط آبی گیاه، توازن آب در گیاه، مواد غذایی، انتقال مواد محلول

اکولوژی: اصول و قوانين مربوط به اكولوژي، سطوح مختلف در نظام زيستي و تغيير طيف مطالعات اكولوژيكي، موضوع و تعاريف علم اكولوژي، تقسيمات اكولوژي و مفهوم اكوسيستم( اجزاء، طبقه بندي، پايداري و توسعه)، توالي، تحول اكوسيستم(مراحل، انواع )، جهات تغييرات در ضمن توالي، زنجيره و شبكه غذايي، مفهوم توليد(انواع توليد و روش هاي محاسبه)

خاک‌شناسی: پیدایش و رده بندی خاک ها، فیزیک خاک (بافت، ساختمان، وزن مخصوص، تخلخل، نفوذپذيري، هدايت هيدروليكي، تهويه خاك، ...)

بیوشیمی: آب و تحولات یونی + کربوهیدرات‌ها : ساختمان شیمیایی آب، الکترولیت، اسیدها و بازها و تامپون (محلول‌های بافری) و رابطه هندرسن-هسلباخ، قندهای ساده، خواص قندها، مشتقات قندهای ساده، متابولیسم کربوهیدرات‌ها + چربی‌ها و متابولیسم آنها: 1- دی‌ساکاریدها و پلی‌ساکاریدها، 2- متابولیسم ساکارز و دی‌ساکاریدها، نشاسته و دیواره سلولی 3- اسیدهای چرب، الکل‌های موجود در ساختمان لیپید‌ها، طبقه‌بندی لیپیدها

كنترل و گواهي بذر: آشنايي باگواهي بذر (بذر اصلاح شده، بذر پايه، بذر مادري ، بذر گواهي شده)مراحل معرفي رقم، سازمان هاي درگير در توليد و گواهي بذر، اکولوژی بذر

آمار و احتمال: تعاريف آمار، شاخص هاي آماري،  علامت جمع در آمار،  جدول توزيع فراواني و نمودار فراواني،  شاخص هاي تمايل مركزي، خصوصيات شاخص هاي مقدار متوسط، شاخص هاي پراكندگي،دامنه كل تغييرات داده ها،چارك متوسط،انحراف متوسط،انحراف معيار،ضرايب عدم تقارن(چولگي) و كشيدگي،ضريب تنوع يا پراكندگي، احتمالات ،قوانين شمارش(تبديل، تركيب)، تعاريف مربوط به احتمالات، قانون جمع احتمالات، احتمال شرطي ، قانون ضرب احتمال ها ،پيشامدهاي متمم،قانون بيس

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهان و علف‌های هرز : ساختمان و مورفولوژی حشرات، تشریح و فیزیولوژی حشرات، نشو و نما و دگردیسی حشرات، رده‌بندی حشرات، سایر جانوران زیان‌آور در کشاورزی، اصول مبارزه با آفات،  آفات گندم و جو، آفات برنج، آفات گیاهان علوفه‌ای، آفات گیاهان جالیزی، آفات سیب‌زمینی، آفات چغندرقند، آفات نیشکر، آفات پنبه، آفات دانه‌های روغنی، آفات سبزیجات و حبوبات، آفات مو

 

 

 

 

25%

دوم

(آزمون دوم)

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

زراعت: غلات، غلات سردسيري (گندم، جو، يولاف و چاودار) ، غلات گرمسيري (برنج، ذرت ، سورگوم و ارزن)

ژنتیک: ژنتيك كمي و جمعيت ، صفات كمي و كيفي، ژنتيك جمعيت،عوامل تغيير دهنده فراواني ژني و ژنوتيپي در جمعيت پلي پلوئيدي، تغيير در ساختمان كروموزوم ها ، اتوپلي پلوئيدي، آلوپلي پلوئيدي، آنيو پلي پلوئيدي،كروموزوم هاي پلي تن

اصلاح نباتات: جهش، ژنتيك كمي و جمعيت، صفات كمي و كيفي، ژنتيك جمعيت، اثرات ژن ، وراثت پذيري و پاسخ به گزينش

طرح آزمایشات: طرح مربع لاتين، طرح مربع لاتين چند مشاهده اي، طرح مربع لاتين مكرر، طرح مستطيل لاتين، برآورد عدد گمشده و سودمندي نسبي، مقايسه ميانگين در طرح هاي پايه

فیزیولوژی: انتقال در آوند آبکش، فتوسنتز

اکولوژی: اصول و مفاهيم انرژي در سيستم هاي اكولوژيك، جريان و بازده انرژي، هرم هاي اكولوژيك، اصول و مفاهيم چرخه هاي زيست زمين شيميايي(چرخه نيتروژن، فسفر، كربن، آب و ...) ، اصول و مفاهيم تشكيلات در سطوح جامعه و جمعيت (منحي هاي بقاء، هرم هاي سني و...).

خاک‌شناسی: آب و خاک

بیوشیمی: اسیدهای آمینه و متابولیسم آنها: 1- تقسیم‌بندی اسید‌های‌آمینه، خواص اسیدهای‌آمینه، پپتیدها، 2- سنتز و کاتابولیسم اسیدهای آمینه، کاتابولیسم اوره

كنترل و گواهي بذر: آزمون کردن بذر

آمار و احتمال: توزيع هاي احتمالي،توزيع فراواني دو جمله اي ياباينوميال،توزيع پواسون،توزيع نرمال(خصوصيات توزيع نرمال، منحني نرمال استاندارد، جدول منحني نرمال استاندارد، موارد استفاده از توزيع نرمال، تقسيمات متعارف سطح زيرمنحني نرمال)

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهان و علف‌های هرز : آفات درختان میوه‌دار، آفات درختان میوه‌دار هسته‌دار، آفات انار، انجیر و توت، آفات پسته، آفات زیتون، آفات مرکبات، آفات خرما، آفات درختان غیرمثمر، آفات انباری

50٪ اول

(آزمون سوم)

مباحث دوره 25٪ اول + 25٪ دوم

 

 

 

 

25%

سوم

(آزمون چهارم)

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

زراعت: گياهان صنعتي:(آفتابگردان، گلرنگ، سويا، كنجد، بادام زميني، كلزا، پنبه، بزرك و كتان، كنف، چغندرقند، نيشكر، سيب زميني، توتون و تنباكو)

ژنتیک: جهش،جهش هاي داراي اثر فنوتيپي،جهش هاي نقطه اي ،جهش هاي خودبخودي،جهش هاي القايي، ترانسپوزن ها ژنتيك ميكروارگانيسم ها و سيتوپلاسمي، فاژها، باكتر يها، كلروپلاست ها،ميتوكندري، نرعقيمي، اثرات مادري

اصلاح نباتات: اصلاح گياهان دگرگشن و هيبريداسيون، ساختار ژنتيكي گياهان دگرگشن، اينبريدينگ و هتروزيس، انتخاب توده اي، انتخاب توده اي بلال در رديف، انتخاب توده اي بلال در رديف تغيير يافته، توليد ارقام هيبريد، توليد ارقام سنتتيك يا ساختگي، انتخاب دوره اي

طرح آزمایشات: مقايسات گروهي، بررسي روند تغييرات منحني پاسخ، تفكيك ss تيمار به اجزاي خطي، درجه 2 و .. ، آزمايشات فاكتوريل، اثرات اصلي و متقابل در آزمايش هاي فاكتوريل

فیزیولوژی: تنفس و متابولیسم چربی‌ها

اکولوژی: رابطه بين گونه هاي مختلف جانوران در يك اكوسيستم، عوامل اقليمي و زيستي بر موجودات زنده و پراكنش جغرافيايي آن ها، عوامل محدود كننده، عامل اكولوژيك و تقسيم بندي آن

خاک‌شناسی: مواد آلي خاك (هوموس و ويژگي هاي آن، عوامل مؤثر بر مقدار مواد آلي در خاك)

بیوشیمی: پروتئین‌ها و آنزیم‌ها: ساختمان پلی‌مری پروتئین‌ها، طبقه‌بندی پروتئین‌ها از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی، ساختمان پروتئین‌ها، ساختمان میوگلوبین، بیوسنتر هم، نامگذاری و طبقه‌بندی آنزیم‌ها، خواص آنزیم‌ها

كنترل و گواهي بذر: بهبود بذر، روشهاي پيشرفته بهبود بذر(پرايمينگ، غني سازي، بذر مال ها پليت بذر)

آمار و احتمال: تئوري نمونه برداري و برآورد پارامترها،روش هاي نمونه برداري،برآورد ميانگين جامعه نامحدود،برآورد واريانس جامعه نامحدود،درجه آزادي،توزيع فراواني ميانگين و قضيه حد مركزي،توزيع فراواني تفاوت ها ومجموع هاي دو متغير،اميد رياضي،قضاوت هاي آماري،حدود اطمينان برآورد،فرض هاي تحقيق،سطح معني دار،آزمون هاي يك طرفه و دو طرفه ،اعتبار قضاوت هاي آماري، توزيع t ، كاي اسكور و تجزيه واريانس، ،مقايسه ميانگين دو نمونه،اندازه گيري هاجفت شده و اندازه گيري ها جفت نشده،واريانس جامعه تفاوت ميانگين ها،توزيع كاي اسكور، آزمون كاي اسكور

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهان و علف‌های هرز : مقدمه و اصطلاحات بیماری‌شناسی (تعاریف، دوره بیماری و شناسایی علایم)، عوامل بیماری‌زای گیاهی، مبارزه با بیماری‌های گیاهی، باکتری‌ها و پرکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی،اهمیت اقتصادی خسارت علفهای هرز،زیست شناسی و بوم شناسی،اکولوژی(علفهای هرز)،علفهای هرز انگلی(خانواده گل میمون،خانواده گل جالیز)

 

 

 

 

25%

چهارم

(آزمون پنجم)

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

زراعت: گياهان علوفه اي (يونجه، اسپرس، شبدرها، ذرت و چغندر علوفه اي)، ديمكاري

ژنتیک: ژنتيك مولكولي (همانندسازي،رونويسي،ترجمه...) ، مهندسي ژنتيك و نشانگرهاي مولكولی ( RAPD ، AFLP ، SSR ، RFLP )

اصلاح نباتات: بيوتكنولوژي در اصلاح نباتات، اصلاح گياهان خودگشن (گندم، جو، برنج، ديگر گياهان خودگشن)، اصلاح گياهان دگرگشن (ذرت ، پنبه، چغندر قند، ديگر گياهان دگر گشن)

طرح آزمایشات: اختلاط در آزمايشات فاكتوريل، طرح هاي اسپليت پلات، مقايسه ميانگين، برآورد مشاهده ي گمشده

فیزیولوژی: اسیمیلاسیون مواد معدنی، هورمون‌های گیاهی، فیتوکروم و فتومورفوژنز و گلدهی

اکولوژی: بيوم، نام گذاري جامعه هاي گياهي، شاخص هاي زيستي، نقشه هاي پوشش گياهي، آشنايي با اكولوژي محيط هاي مختلف و اكولوژي زراعي توليد، مصرف و كارآيي انرژي، چرخه مواد و آلودگي در اكوسيستم هاي كشاورزي، اكولوژي انساني

خاک‌شناسی: شيمي خاك (تبادل كاتيوني، تبادل آنيوني، فاكتورهاي مؤثر در PH خاك،...)، مينرالوژي خاك ها (اجزاء ساختماني، منشأ و خواص و ساختمان رس ها)

بیوشیمی: اسیدهای نوکلئیک و متابولیسم آنها: نوکلئوزیدها، نوکلئوتیدها، پلیمریزاسیون مولکول DNA ، سنتز و متابولیسم نوکلئوتیدها پورینی و پیریمیدینی، هورمون‌ها + ویتامین‌ها: 1- نحوه عمل هورمون‌ها، تولید هورمون‌ها و طبقه‌بندی هورمون‌ها 2- طبقه‌بندی ویتامین‌ها

كنترل و گواهي بذر: نهفتگی بذر، انبارداري بذرف عوامل موثر بر انبارداري

آمار و احتمال: مقايسه دو واريانس و توزيع F ،حدود اطمينان واريانس جامعه،توزيع تفاوت نسبت ها،جدول توافق بين فراواني ها،كاي اسكور تصحيح شده، رابطه بين متغيرها(رگرسيون و همبستگي)،همبستگي، رگرسيون خطي ،منابع تنوع و مدل آماري، آزمون هاي فرض روش هاي ساده در محاسبات آماري رگرسيون،خط رگرسيون از مبدأ مختصات،رابطه بين ضرايب همبستگي و رگرسيون،خصوصيات ضريب همبستگي،تعبير و تفسير ضريب همبستگي

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهان و علف‌های هرز: ویروس‌ها و ویروئیدهای بیماری‌زای گیاهی، نماتدها، گیاهان گلدار انگل، عوامل بیماری‌زای غیرزنده، بیماری‌های برنج، بیماری‌های گندم و جو، بیماری‌های ذرت و سورگوم، بیماری‌های نیشکر، بیماری‌های بادام زمینی، سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کلزا، کنجد، توتون، پنبه و کنف، چغندرقند، نباتات علوفه‌ای،کنترل علفهای هرز در مهمترین محصولات زراعی و باغی(روش کنترل علفهای هرز در غلات،کنترل علفهای هرز باریک برگ در غلات،کنترل علفهای هرز در سبزیجات،کنترل علفهای هرز مزارع پیاز،کنترل علفهای هرز در کشت مستقیم)روشهای مبارزه با علفهای هرز0مکانیکی،فیزیکی،زراعی،بیولوژیک و شیمیایی)خواص کلی علف کشها و طبقه بندی آنها،علف کشهای انتخابی،روابط فیزیولوژیکی بین گیاه،خاک و علف کش،کنترل علفهای هرز در گیاهان زراعی،باغبانی و مراتع،علفهای هرز آبزی

100٪

(آزمون ششم)

جامع

100٪

(آزمون هفتم)

جامع

100٪

(آزمون هشتم)

جامع

 

 

 

 

 

 

 

×منابع:

زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان ـ مولف: مریم رمضانی

زبان تخصصی:

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

اصلاح نباتات:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- اصلاح نباتات بهمن اهدایی، انتشارات بارناوا

3- اصلاح گیاهان زراعی، جان میلتون و دیوید آلن اسلیپر، ترجمه دکتر احمد ارزانی، انتشارات صنعتی اصفهان

4- اصلاح نباتات زراعی، بهمن یزدی صمدی، سیروس عبد میثانی، مرکز نشر دانشگاهی تهران

5- اصول اصلاح نباتات، دکتر محمد فارسی و دکتر عبدالرضا باقری مرکز نشر دانشگاهی

6- اصول ایجاد رقم زراعی، تألیف والتر آر. فهر، ترجمه دکتر حسن زینالی خانقاه دکتر عبدالهادی حسین زاده دکتر ص حق نظری، انتشارات دانشگاه تهران

ژنتیک:

1-جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- ژنتیک اصول و مسائل، ویلیام د. استانسفیلد ترجمه دکتر محمد صبور و دکتر حمیده علمی غروی، انتشارات فاطمی

3- اصول ژنتیک، دکتر یزدی صمدی و دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران

4- اصول ژنتیک، دکتر حمداله کاظمی، انتشارات آییژ

5- مبانی ژنتیک، دکتر محمد تقی آساد، انتشارات مهر

6- ژنتیک، دکتر سیدعلی، محمد میرمحمدی میبدی، دکتر آقا فخر میرلوحی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

7- آشنایی با ژنتیک‌ کمی، د. س فالکولز، ترجمه دکتر مصطفی ولی زاده و محمد مقدم، مرکز نشر دانشگاهی

8- ژنتیک از دیدگاه ملکولی، نوشته تی. 1. براون، ترجمه دکتر بهمن یزدی صمدی و دکتر مصطفی ولی‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران

9- نشانگرهای ملکولی، دکتر نقوی و دکتر قره‌یاضی و دکتر حسینی سالکده، انتشارات دانشگاه تهران

10- سیتوژنتیک، ترجمه دکتر پریچهره احمدیان تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران

آمار و احتمال:

1-جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- آمار و احتمالات، دکتر عبدالمجید رضایی، نشر مشهد

3- آمار و احتمالات کاربرد در کشاورزی، دکتر عبدالمجید رضایی، دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

زراعت:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- زراعت عمومی: اصول و مبانی زراعت (دکتر خواجه‌پور) + مبانی زراعت عمومی (دکتر مظاهری و مجنون حسینی) + گیاهان زراعی (دکتر هادی کریمی)

3- زراعت غلات: غلات (دکتر خدابنده) + زراعت در مناطق خشکی (کوچکی) + گیاهان زراعی (هادی کریمی)

4- زراعت صنعتی: گیاهان صنعتی (دکتر خواجه‌پور) + زراعت گیاهان صنعتی (دکتر خدابنده) + گیاهان زراعی (هادی کریمی)

5- زراعت علوفه‌ای: گیاهان زراعی (دکتر هادی کریمی) + زراعت در مناطق خشک (کوچکی)

6- دیمکاری: دیمکاری (مهندس رستگار) + اصول و عملیات دیمکاری (دکتر راشد محصل و دکتر کوچکی)

7- مباحث تکمیلی: زراعت حبوبات (دکتر کوچکی) + گیاهان زراعی (هادی کریمی)

خاک‌شناسی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مبانی خاک‌شناسی، ترجمه دکتر شهلا محمودی، دکتر مسعود حکیمیان، انتشارات دانشگاه تهران

طرح آزمایشات کشاورزی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی – تألیف: دکتر سید علی پیغمبری

3- طرح‌های آزمایشی در کشاورزی - تألیف: دکتر مصطفی ولی‌زاده و دکتر محمد مقدم

4- طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی - تألیف: دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر عبدالمجید رضایی، دکتر مصطفی ولی زاده

5- طرح‌های آماری برای تحقیقات کشاورزی فرشادفر - تألیف: عزت الله فرشاد فر

6- طرح‌های آماری در کشاورزی - تالیف: دکتر محمد مقدم و دکتر عبدالمجید رضایی

7- طرح‌های آزمایشی درعلوم کشاورزی – تالیف: عبدالله بصیری

بیوشیمی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- چکیدۀ بیوشیمی پاسالار ـ بیوشیمی هارپر

 

 

 

اکولوژی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- اکولوژی دکتر اردکانی دانشگاه تهران.

3- مبانی اکولوژی کشاورزی عوض کوچکی.

4- اگرواکولوژی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و رضوانی.

5- بوم شناسی کشاورزی محمد جواد میمندی نژاد.

6- اصول اکولوژی در تولیدات گیاهی رحیم زاده خویی و جوانشیر.

7- جزوه اکولوژی دکتر جوانشیر دانشگاه تبریز.

فیزیولوژی گیاهان زراعی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- دکتر کوچکی انتشارات آستان قدس

کنترل گواهی بذر:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- علوم و تکنولوژی بذر – تألیف: لورنس کاپلند و میلر مک دونالد – ترجمه: مهندس فرشید اکرم قادری، دکتر بهنام کامکار و دکتر افشین سلطانی

3- کنترل و گواهی بذر – تألیف: دکتر محمد مهدی سوهانی

4- تکنولوژی بذر - تألیف: لورنس کاپلند و میلر مک دونالد – ترجمه: دکتر غلامحسین سرمدنیا

5- کنترل و گواهی بذر – تألیف: محمد علی رستگار

6- بذر (شناخت – گواهی و کنترل آن) – تألیف: دکتر مهدی تاجبخش

7- فیزیولوژی بذر – تألیف: جان اِ. بریانت – ترجمه: دکتر حمید رحیمیان و مهندس محمود خسروی

8- خفتگی و رویش بذر – تألیف: ج. دبلیو. برادبیر – ترجمه: دکتر سید ابوالحسن هاشمی دزفولی و مهندس مجید آقا علیخانی

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز:

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

 پرسش های پاسخ داده شده
 • مهردادکریمی

  [ 1396/03/21 19:5:23 ]

  بارتبه۸۳۶درصدقبولیمتتوی دانشگاه گرگان درارشدعلوم دامی چقدرهستش؟


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • مهدی

  [ 1396/03/21 16:15:49 ]

  وقت بخیر من رتبه 22 ارشد آوردم دانشگاه تهران احتمال قبولی دارم؟فردوسی مشهد چطور؟ ممنون


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • نگار

  [ 1396/03/21 14:20:11 ]

  سلام،اگه من بدون سهمیه در دانشگاه شاهد قبول بشم و در مصاحبه رد بشم میتونم تو دانشگاه دیگه ای قبول بشم؟؟؟؟


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • sunny

  [ 1395/09/20 22:41:8 ]

  سلام من فارغ التحصیل رشته ی زراعت واصلاح نباتات هستم ومیخوام دررشته ی بیوتکنولوژی درکشاورزی یا اصلاح نباتات شرکت کنم و بدلیل سطح پایین زبان قبولی من سخت شده اگه کلاس یا پیشنهادی دارین لطف کنین ممنون میشم


  با سلام

  4 کتاب 504 واژه ضروری (504Absolutely Essential Words) انتشارات بارون، کتاب لغات ضروری تافل (Barron’s Essential Words For The TOEFL) انتشارات بارون، 1100 واژه که باید بدانید (Barron’s 1100 Words You Need to Know) از همان انتشارات و کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (General English Under Scrutiny-GEUSS) انتشارات نگاه دانش به شما بسیار کمک میکند

 • یونس الهی

  [ 1395/09/06 21:58:27 ]

  با عرض سلام بنده فارغ التحصیل رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی هستم و میخوام برای ارشد علوم دامی گرایش مهندسی ژنتیک و اصلاح نژاد دام بخونم و در دکتری دامپزشکی بخونم اما سوالم اینه ک من با این طریقی ک عرض کردم میتونم ب دامپزشکی برسم و ب همین شیوه ادامه تحصیل بدم. با تشکر


  سلام

  تعداد محدودی از رشته های گروه دام پزشکی مثل فیزیولوژی را میتوانید شرکت کنید. اما برای خود رشته دام پزشکی این امکان وجود ندارد و باید دوباره کنکور کارشناسی دهید.  در این صورت 7 سال زمان می برد که به اندازه ی ارشد و دکترای رشته ی علوم دامی می باشد.
  در مجموع توصیه می شود رشته علوم دامی و گرایش مورد علاقه، ارشد و دکتری بگیرید که تفاوت زیادی با دکتری دامپزشکی ندارد و پذیرش آسان تری خواهید داشت.
  با آرزوی موفقیت برای شما.

 • نوشین

  [ 1395/08/30 7:43:15 ]

  عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس و مشاور محترم،سالهاست که در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دارای مدرک لیسانس هستم با عشق به رشته کشاورزی،الان تصمیم به ادامه تحصیل در این رشته و مقطع ارشد دارم،با وجود مشغله های زیاد زندگی فکر میکنین میتونم وارد این کارزار بشم؟


  سلام

  به دلیل داشتن تسلط بر زبان انگلیسی که معمولا در رشته های کشاورزی درصد کمی زده میشود وضعیت خوبی دارید و اگر شیوه ی درست را انتخاب کنید با روزی دوساعت درس خواندن هم میتوانید قبول شوید.
  با آرزوی موفقیت برای شما.

 • زهره

  [ 1395/07/11 10:14:30 ]

  باسلام باتوجه به نظراستادودوستانم به علت اینکه برای رشته های کشاورزی کار کم پیدامیشه،تصمیم گرفتم تغییررشته بدهم وازکشاورزی به مدیریت ارجاپیداکنم.ازشمامشاوران محترم تقاضادارم به بنده کمک کنید کدام رشته مدیریت اسان تر وبازکارهم داشته باشه کنکورسراسری امتحان بدهم؟مدیریت بازگانی دوست ندارم. تمایل دارم مدیریت مالی بخونم بنظرشماها موفق میشم؟یاهررشته مدیریتی که شماهاپیشنهادبدهیدکه ازعهده بنده بربیایدممنونم


  با سلام

  لطفا سوال خود را در بخش رشته های مدیریت بفرستید.
  با تشکر

 • زهره ایلخانی پور

  [ 1395/07/08 8:22:0 ]

  باسلام خدمت مشاور محترم رشته های کشاورزی تمایل دارم در رشته علوم باغبانی دردانشگاه سراسری سال 96 قبول بشم.باتوجه به شرایط کاریم وقول دادن به خانوادم حتماباید دردانشگاه سراسری قبول بشم.ازشماتقاضا دارم تاپایان کنکورهمراه وپشتیبانم باشید وفقط قبول بشم وقولی به پدر مرحومم دادم وعملی کنم ان شالا.شماکمکم کنید کدوم درسهاروبیشتربخونم موفقترم ممنونم


  با سلام

  دروس میوه کاری و سبزی کاری دارای ضریب 3 بوده و اهمیت بیشتری نسبت به سایر دروس دارند. برای منابع می توانید از بسته آموزشی ماهان و مچنین خلاصه دروس باغبانی خورشیدی انتشارات شهر آب استفاده کنید. جهت نحوه ی خواندن و تست زنی می توانید در شعبه ماهان شهرستان خود ثبت نام کنید.
  با آرزوی موفقیتسوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •