به گام آخر رسیدیم...

رتبه های برتر همواره به این نکته مهم اشاره کردند که ماه پایانی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری نقش بسیار تعیین کننده و بسزایی در سرنوشت و نتیجه آزمون آنها داشته است. دوران جمع بندی به دلیل اهمیت بالا و زمان نزدیک به کنکور همواره از مهم ترین گام های مسیر قبولی داوطلبین می باشد‌.

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان همچون سالیان گذشته برای جمع بندی ارشد و دکتری 1403 اقدام به برگزاری کلاسهای جمع بندی و نکته و تست کرده است. کلاسهای جمع بندی و نکته و تست ماهان ویژه تمامی سطوح مطالعاتی می باشد و داوطلبین با هر سطح و آمادگی می توانند بهترین نتیجه را از این کلاسها بگیرند.

برنامه گروه کارشناسی ارشد علوم انسانی 1403

نام درس نام استاد نام رشته تعداد ساعت ساعات کلاسی تاریخ برگزاری کلاس
زبان عمومی و تخصصی دکتر رحیمی مجموعه مدیریت 8 دوشنبه 21-17 16بهمن
23بهمن
ریاضی دکتر انصاری 12 پنجشنبه 12-8 12بهمن
19بهمن
26بهمن
آمار استاد طورانی 16 جمعه 17-13 13بهمن
20بهمن
27بهمن
تئوری مدیریت دکتر بیگی 12 پنجشنبه 17-14 12بهمن
26بهمن
پنجشنبه 17-12 19بهمن
اقتصاد خرد و کلان2 استاد گرگانی 16 جمعه 22-17 13بهمن
20بهمن
27بهمن
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کد 1 دکتر مدرسی 12 یکشنبه 21-17 15بهمن
22بهمن
29بهمن
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کد 2 12 پنجشنبه 21-17 12بهمن
19بهمن
26بهمن
بازاریابی کد 1 دکتر مروج 15 جمعه 13-9.30 20بهمن
27بهمن
یکشنبه17-9 22بهمن
بازاریابی کد 2 دکتر فروتن 18 سه شنبه 22-16 10بهمن
17بهمن
24بهمن
پژوهش عملیاتی استاد معدنچی 16 پنجشنبه 22-17 12بهمن
19بهمن
26بهمن
مدیریت تولید استاد معدنچی 8 سه شنبه 21-17 17بهمن
24بهمن
بودجه و مالیه عمومی دکتر ملکی 9 دوشنبه 21.30-17 9بهمن
چهارشنبه 21.30-17 11بهمن
مدیریت منابع انسانی دکتر مدرسی 8 چهارشنبه17-13 11بهمن
18بهمن
25بهمن
مدیریت کارآفرینی استاد الفت پور 10 شنبه 21.30-16.30 21بهمن
28بهمن
حسابداری مالی صنعتی دکتر نوردرخشان مدیریت مالی 14 چهارشنبه21-17.30 11بهمن
19بهمن
26بهمن
شنبه21-17.30 28بهمن
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری استاد اسدی 8 سه شنبه 21-17 17بهمن
24بهمن
مدیریت مالی دکتر نوردرخشان 16 پنجشنبه 17.30-13.30 12بهمن
19بهمن
26بهمن
شنبه 21-17 21بهمن
GMAT استاد مروج MBA 13 جمعه21-17 20بهمن
27بهمن
پنجشنبه 22-17 26بهمن
ریاضی عمومی دکتر کریمی 24 شنبه 22-16 7بهمن
یکشنبه 22-16 8بهمن
دوشنبه 22-16 9بهمن
سه شنبه22-16 10بهمن
MBA زبان ویژه دکتر رستمی 20 چهارشنبه 19-9 18بهمن
25بهمن
حسابداری مالی دکتر تاری وردی حسابداری 16 جمعه 20-17 20بهمن
شنبه 20-17 21بهمن
یکشنبه 20-17 22بهمن
جمعه 20.30-17 27بهمن
شنبه 20.30-17 28بهمن
حسابداری صنعتی دکتر نوردرخشان 14 پنجشنبه 21-17.30 12بهمن
19بهمن
26بهمن
یکشنبه 12.30-9 22بهمن
حسابرسی دکتر حقیقت 8 سه شنبه 21-17 17بهمن
24بهمن
روش تدریس دکتر بهزادپور آموزش زبان 10 سه شنبه 22-17 17بهمن
24بهمن
آزمون سازی دکتر درخشش 8 یکشنبه 20-16 8بهمن
15بهمن
زبان عمومی دکترفتحی 8 چهارشنبه 21-17 18بهمن
25بهمن
زبان شناسی دکتر درخشش 9 پنج شنبه 19-16 12بهمن
19بهمن
26بهمن
آمار و روش تحقیق دکتر حبیبی روانشناسی 24 پنجشنبه 20-14 19بهمن
جمعه 20-14 20بهمن
شنبه 20-14 21بهمن
یکشنبه 20-14 22بهمن
علم النفس دکتر محمدی 10 شنبه 20-10 28بهمن
روانشناسی مرضی دکتر محمدی 10 چهارشنبه20-10 11بهمن
کودکان استثنائی دکتر محمدی 10 چهارشنبه 20-10 25بهمن
روانشناسی رشد دکتر محمدی 20 پنجشنبه 20-10 12بهمن
جمعه 20-10 13بهمن
روانشناسی عمومی دکتر شریفی نسب 10 سه شنبه 20-10 24بهمن
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کد 1 دکتر محمدی 20 دوشنبه 20-10 9بهمن
سه شنبه 20-10 10بهمن
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کد 2 دکتر نیایی 20 چهارشنبه20-10 18بهمن
پنجشنبه 20-10 19بهمن
زبان تخصصی دکتر نادری 20 پنجشنبه 20-10 5بهمن
جمعه 20-10 6بهمن
روانشناسی بالینی دکتر محمدی 20 دوشنبه 20-10 16بهمن
سه شنبه 20-10 17بهمن
روانشناسی تربیتی دکتر محمدی 10 چهارشنبه 20-10 18بهمن
مبانی مشاوره و فنون مشاوره دکتر شیشه فر مشاوره 20 یکشنبه 20-10 15بهمن
چهارشنبه 20-10 18بهمن
نظریه روان درمانی دکتر محمدی 10 شنبه 20-10 14بهمن
روانشناسی شخصیت دکتر محمدی 20 دوشنبه 20-10 23بهمن
سه شنبه 20-10 24بهمن
آزمونهای روانشناختی دکتر محمدی 10 دوشنبه 20-10 30بهمن
متون نظم و نثر دکتر فراهانی ادبیات فارسی 10 پنجشنبه 19-14 19بهمن
26بهمن
کلیات مسایل ادبی دکتر رضوانی 10 پنجشنبه 13-8 26بهمن
شنبه 21-16 28بهمن
زبان عربی دکتر فراهانی 10 جمعه 17-12 20بهمن
27بهمن
اقتصاد خرد دکتر مومنی اقتصاد 12 چهارشنبه 21-17 11بهمن
18بهمن
25بهمن
اقتصاد کلان استاد گرگانی 16 یکشنبه 21.30-16.30 15بهمن
22بهمن
29بهمن
تاریخ و فرهنگ هنر ایران دکتر آهنگری پژوهش هنر 8 چهارشنبه 21-17 11بهمن
18بهمن
نقد هنری و ادبی دکتر اهنگری 9 پنجشنبه 12.30-9.30 12بهمن
19بهمن
26بهمن
هنر و تمدن اسلامی دکتر آهنگری 8 سه شنبه 21-17 10بهمن
17بهمن
متون حقوقی دکتر بیات حقوق خصوصی-حقوق جزا 14 سه شنبه 21-16 10بهمن
17بهمن
سه شنبه 21-17 24بهمن
حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر اسلامی خو حقوق جزا 18 جمعه 13-8 20بهمن
جمعه 13-8 27بهمن
یکشنبه 13-8 22بهمن
دوشنبه 19-16 30بهمن
آیین دادرسی کیفری دکتر اسلامی خو 10 دوشنبه 21-16 16بهمن
23بهمن
حقوق مدنی دکتر مرادخانی حقوق خصوصی 10 چهارشنبه 21-16 18بهمن
25بهمن
حقوق تجارت دکتر ارشدی 10 یکشنبه 21-16 8بهمن
15بهمن
آیین دادرسی مدنی دکتر مرادخانی 6 دوشنبه 21-15 23بهمن
 

 

برنامه گروه کارشناسی ارشد فنی مهندسی 1403

نام درس نام استاد نام رشته تعداد ساعت ساعات کلاسی تاریخ برگزاری کلاس
ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم استاد یوسفی مهندسی کامپیوتر 36 شنبه و چهارشنبه 22-18 4و7و11و14و18و21و25و28 بهمن
مدار منطقی استاد باغستانی 15 سه شنبه 22-17 10و17و24 بهمن
معماری کامپیوتر استاد یوسفی 20 پنجشنبه 22-17 5و12و19و26 بهمن
پایگاه داده استاد فتحی 15 دوشنبه 22-17 9و16و23 بمن
هوش مصنوعی استاد درفشه 20 جمعه 18-13 6و13و20و27 بهمن
سیستم عامل استاد یوسفی 18 پنجشنبه 12:30-8:30 5و12و19و26 بهمن
نظریه زبان و ماشین استاد درفشه 15 یکشنبه 22-18 8و15و22و29 بهمن
شبکه های کامپیوتری استاد فتحی 20 پنجشنبه 17-13 5و12و19و26 بهمن
ریاضیات گسسته استاد یوسفی 15 پنجشنبه 17-13 5و12و19و26 بهمن
الکترونیک دیجیتال استاد باغستانی 8 شنبه و یکشنبه 14-10 21و22 بهمن
زبان عمومی استاد رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
مهندسی نرم افزار استاد ایزدی 10 پنجشنبه 22-17 19و26 بهمن
آمار و احتمال مهندسی استاد قمی 10 چهارشنبه 21-16 18و25 بهمن
سیگنال و سیستم استاد ریحانی 20 شنبه 21:30-16:30 7و14و21و28 بهمن
ریاضی عمومی 1و2 استاد کریمی 24 شنبه تا سه شنبه 22-16 7و8و9و10 بهمن
ریاضی عمومی 1و2 دکتر کریمی مهندسی مکانیک 24 شنبه تا سه شنبه 22-16 7و8و9و10 بهمن
معادلات دیفرانسیل دکتر کریمی 12 جمعه 17-14 6و13و20و27 بهمن
ریاضی مهندسی دکتر کریمی 20 جمعه 13-8 6و13و20و27 بهمن
انتقال حرارت دکتر رستمی 12 چهارشنبه 21-15 11و18 بهمن
مکانیک سیالات استاد ریاضی 12 سه شنبه 21-15 17و24 بهمن
ترمودینامیک استاد ریاضی 12 شنبه و یکشنبه 21-15 14و15 بهمن
استاتیک استاد شرفی 12 دوشنبه 21-15 16و23 بهمن
مقاومت مصالح دکتر شیرزادی 12 پنجشنبه 14-8 12و19 بهمن
طراحی اجزا دکتر متوسل 12 پنجشنبه 21-15 12و19 بهمن
دینامیک دکتر شیرزادی 10 یکشنبه 20-10 29بهمن
ارتعاشات دکتر شیرزادی 10 پنجشنبه 20-10 26بهمن
دینامیک ماشین استاد عینی 10 یکشنبه و دوشنبه 21-16 22و30 بهمن
کنترل استاد مقدم 10 شنبه 21-16 21و28 بهمن
ساخت و تولید استاد کیانی 10 جمعه 22-17 20و27 بهمن
فیزیولوژی و آناتومی استاد آفاقی 8 پنجشنبه 21-17 19و26 بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
تحلیل سازه ها دکتر شیرزادی مهندسی عمران 12 جمعه 14-8 13و20 بهمن
مقاومت مصالح دکتر شیرزادی 12 پنجشنبه 14-8 12و19 بهمن
مکانیک خاک و پی سازی دکتر گل آقایی 18 شنبه 21-15 14و21و28 بهمن
سیالات و هیدرولیک استاد فراهانی 18 دوشنبه 21-15 16و23و30 بهمن
معادلات دیفرانسیل دکتر کریمی 12 جمعه 17-14 6و13و20و27 بهمن
ریاضی عمومی 1و2 دکتر کریمی 24 شنبه تا سه شنبه 22-16 7و8و9و10 بهمن
سازه های فولادی دکتر شیرزادی 10 سه شنبه 19-9 17بهمن
سازه های بتنی دکتر شیرزادی 10 سه شنبه 19-9 24بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
مدارهای الکتریکی استاد باغستانی مهندسی برق 30 پنجشنبه و یکشنبه 22-17 5و8و12و15و19و22 بهمن
ریاضی مهندسی دکتر کریمی 20 جمعه 13-8 6و13و20و27 بهمن
معادلات دیفرانسیل دکتر کریمی 12 جمعه 17-14 6و13و20و27 بهمن
آمار و احتمال مهندسی دکتر قمی 10 چهارشنبه 21-16 18و25 بهمن
الکترونیک (کد1) استاد ریحانی 20 جمعه 21:30-16:30 6و13و20و27 بهمن
الکترونیک (کد2) استاد باغستانی 30 جمعه و دوشنبه 22-17 6و9و13و16و20و23 بهمن
سیگنال و سیستم استاد ریحانی 20 شنبه 21:30-16:30 7و14و21و28 بهمن
کنترل خطی دکتر کریمی 20 جمعه 22-17 6و13و20و27 بهمن
مدار منطقی استاد باغستانی 15 سه شنبه 22-17 10و17و24 بهمن
ماشین و بررسی استاد بوبه رژ 30 دوشنبه و سه شنبه 22-17 9و10و16و17و23و24 بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
انتقال جرم دکتر رستمی مهندسی شیمی 12 یکشنبه و دوشنبه 21-15 8و9 بهمن
عملیات واحد دکتر رستمی 12 یکشنبه و دوشنبه 21-15 15و16 بهمن
طراحی راکتور دکتر رستمی 12 سه شنبه 21-15 10و17 بهمن
انتقال حرارت دکتر رستمی 12 چهارشنبه 21-15 11و18 بهمن
ترمودینامیک استاد ریاضی 12 شنبه و دوشنبه 21-15 14و23 بهمن
کاربرد ریاضیات استاد ریاضی 12 چهارشنبه و شنبه 25و28 بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
تئوری احتمال و آمار مهندسی دکتر قمی مهندسی صنایع 30 پنجشنبه 18-8 5و12و19بهمن
تحقیق در عملیات 1و2 دکتر قمی 30 جمعه و یکشنبه 18-8 13و20و22 بهمن
طرح ریزی واحدهای صنعتی دکتر نیکوفکر 10 سه شنبه 21-16 17و24 بهمن
کنترل کیفیت آماری دکتر قمی 10 شنبه 18-8 28بهمن
برنامه ریزی و کنترل پروژه دکتر زیاری 10 پنجشنبه 18-8 26بهمن
کنترل تولید و موجودی دکتر زیاری 10 یکشنبه 21-16 8و15 بهمن
اقتصاد مهندسی دکتر رستمی 10 شنبه 21-16 7و14 بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
ریاضی عمومی 1و2 دکتر کریمی مهندسی مواد
و بیومواد
24 شنبه تا سه شنبه 22-16 7و8و9و10 بهمن
معادلات دیفرانسیل دکتر کریمی 12 جمعه 17-14 6و13و20و27 بهمن
ریاضی مهندسی دکتر کریمی 20 جمعه 13-8 6و13و20و27 بهمن
خواص فیزیکی مواد دکتر کوکبی 6 یکشنبه 18-16 8و15و22 بهمن
خواص مکانیکی مواد دکتر کوکبی 6 یکشنبه 20-18 8و15و22 بهمن
شیمی فیزیک و ترمودینامیک دکتر کوکبی 6 یکشنبه 22-20 8و15و22 بهمن
شیمی آلی و بیوشیمی استاد رضاقلی 8 دوشنبه 21-17 16و23 بهمن
بیومتریال ها و علم مواد استاد رضاقلی 8 چهارشنبه و جمعه 21-17 25و27 بهمن
فیزیولوژی و آناتومی استاد آفاقی 8 پنجشنبه 21-17 19و26 بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن
ایستایی و سیستم های ساختمانی استاد کزازی معماری و
هنرهای ساخت
20 پنجشنبه و جمعه و شنبه و یکشنبه
8-13
19و20و21و22 بهمن
عناصر و جزئیات استاد کزازی 10 پنجشنبه و جمعه 13-8 26و27 بهمن
تاریخ معماری ایران دکتر فضائلی 5 شنبه 15-10 7بهمن
تاریخ معماری جهان دکتر فضائلی 5 دوشنبه 15-10 9بهمن
تاریخ معماری معاصر دکتر فضائلی 5 شنبه 15-10 14بهمن
درک عمومی معماری دکتر فضائلی 5 دوشنبه 15-10 16بهمن
زبان عمومی دکتر رمضان نیا 8 چهارشنبه 14-10 18و25 بهمن

 

برای دریافت مشاوره از پنل تخصصی مشاوره ماهان فرم زیر را پر کنید

ارتباط با موسسه ماهان

همانند سالیان گذشته رتبه های برتر ماهانی هستن