به گام آخر رسیدیم...

رتبه های برتر همواره به این نکته مهم اشاره کردند که ماه پایانی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری نقش بسیار تعیین کننده و بسزایی در سرنوشت و نتیجه آزمون آنها داشته است. دوران جمع بندی به دلیل اهمیت بالا و زمان نزدیک به کنکور همواره از مهم ترین گام های مسیر قبولی داوطلبین می باشد‌.

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان همچون سالیان گذشته برای جمع بندی ارشد و دکتری 1403 اقدام به برگزاری کلاسهای جمع بندی و نکته و تست کرده است. کلاسهای جمع بندی و نکته و تست ماهان ویژه تمامی سطوح مطالعاتی می باشد و داوطلبین با هر سطح و آمادگی می توانند بهترین نتیجه را از این کلاسها بگیرند.

 

برنامه گروه دکتری علوم انسانی 1403

نام درس نام استاد نام رشته روز و ساعت تعداد ساعت تاریخ برگزاری کلاس
استعداد تحصیلی(ویژه دانشجویان کلاسی) استاد مروج عمومی سه شنبه (کد 1)22-18 8 24بهمن
1اسفند
پنجشنبه (کد2)17-13 8 26بهمن
2اسفند
چهارشنبه(کد2)22-18
جمعه (کد 3)21-17 8 20بهمن
27بهمن
استعداد تحصیلی(دانشجویان غیر کلاسی) پنجشنبه22-15 15 19بهمن
یکشنبه22-17 22بهمن
جمعه 17-14 27بهمن
تولیمو دکتر رحیمی یکشنبه (کد1)21-17 8 15بهمن
22بهمن
پنجشنبه (کد2)21-17 8 19بهمن
26بهمن
جمعه (کد 3)17 -13 8 13بهمن
27بهمن
مبانی سازمان کد 1 دکتر بیگی گروه مدیریت جمعه 21-17 12 13بهمن
20بهمن
27بهمن
مبانی سازمان کد 2 دکتر مدرسی پنجشنبه 17-13 16 12بهمن
19بهمن
26بهمن
شنبه 21-17 21بهمن
آمار دکتر طورانی دوشنبه 21-16(کد1) 15 9بهمن
23بهمن
30بهمن
پنجشنبه 12-8(کد2) 15 12بهمن
20بهمن
19بهمن
26بهمن
مدیریت اسلام دکتر مدرسی یکشنبه 18-13کد(1) 12 15بهمن
22بهمن
29بهمن
پنجشنبه 21-17کد(2) 12 12بهمن
19بهمن
26بهمن
بازاریابی پیشرفته کد(1) دکتر مروج مدیریت بازرگانی و راهبردی جمعه 13-9.30 15 20بهمن
27بهمن
یکشنبه 17-9 22بهمن
بازاریابی پیشرفته کد(2) دکتر فروتن سه شنبه22-16 18 10بهمن
17بهمن
24بهمن
مدیریت استراتژیک دکتر فروتن چهارشنبه 22-16 18 4بهمن
18بهمن
25بهمن
نظریه و مبانی مدیریت دولتی دکتر بیگی مدیریت دولتی چهارشنبه 21-17 8 18بهمن
جمعه 17-13 13بهمن
نظریه و مبانی خط مشی گذاری دکتر بیگی جمعه 17-13 8 20بهمن
27بهمن
تحقیق در عملیات پیشرفته استاد معدنچی مدیریت صنعتی جمعه 17-14 6 20بهمن
27بهمن
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته استاد معدنچی چهارشنبه 21-18 6 18بهمن
25بهمن
سیستم اطلاعات و مدیرت پیشرفته و مدیریت دانش دکتر جوشقانی فناوری اطلاعات چهارشنبه 22-18 12 11بهمن
18بهمن
25بهمن
حسابداری مدیریت دکتر نوردرخشان حسابداری جمعه 17-13 15 13بهمن
20بهمن
27بهمن
یکشنبه 16-13 22بهمن
تئوری حسابداری دکتر تاری وردی چهارشنبه 20-17 12 4بهمن
11بهمن
18بهمن
25بهمن
حسابرسی دکتر حقیقت سه شنبه 21-17 8 17بهمن
24بهمن
مسایل آموزش زبان(مهارتها-روش تدریس- تئوریها1) دکتر بهزادپور آموزش زبان شنبه 22-17 10 21بهمن
28بهمن
مسایل آموزش زبان (مهارتها-روش تدریس-تئوریها)-زبان شناسی دکتر درخشش یکشنبه 20-16 4 29بهمن
پنجشنبه 19-16 9 12بهمن
19بهمن
26بهمن
روش تحقیق در مسایل آموزش زبان دکتر فتحی جمعه 21-17 4 13بهمن
آزمون سازی دکتر فتحی جمعه 21-17 8 20بهمن
27بهمن
آمار و روش تحقیق دکتر حبیبی روانشناسی- مشاوره سه شنبه 20-14 24 10بهمن
چهارشنبه 20-14 11بهمن
پنجشنبه 20-14 12بهمن
جمعه 20-14 13بهمن
آسیب شناسی روانی دکتر محمدی پنجشنبه20-10 20 19بهمن
جمعه20-10 20بهمن
روانشناسی رشد دکتر محمدی پنجشنبه 20-10 20 5بهمن
جمعه 20-10 6بهمن
روانشناسی شخصیت دکتر محمدی دوشنبه 20-10 20 23بهمن
سه شنبه 20-10 24بهمن
نوروسایکولوژی کد1و2 دکتر محمدی-نیایی پنجشنبه 20-10 20 26بهمن
جمعه 20-10 27بهمن
نظریه روان درمانی دکتر محمدی شنبه20-10 10 14بهمن
سنجش و اندازه گیری دکتر حبیبی جمعه20-10 10 6بهمن
روانشناسی تربیتی دکتر محمدی چهارشنبه 20-10 10 18بهمن
روانشناسی یادگیری دکتر محمدی یکشنبه 20-10 10 15بهمن
انگیزش و هیجان دکتر محمدی یکشنبه 20-10 10 29بهمن
فنون مشاوره دکتر شیشه فر یکشنبه 20-10 20 15بهمن
چهارشنبه 20-10 18بهمن
تئوری نوآوری استاد الفت پور مدیریت کارآفرینی دوشنبه 21-16 15 16بهمن
23بهمن
30بهمن
نظریه کارآفرینی استاد الفت پور پنجشنبه 17-12 10 19بهمن
26بهمن
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری دکتر ذوقی مدیریت مالی چهارشنبه 21-17 4 18بهمن
بازارها و نهادها دکتر صبوری سه شنبه 21-17 4 24بهمن
متون نظم و نثر دکتر فراهانی ادبیات فارسی پنجشنبه 19-14 10 19بهمن
26بهمن
کلیات مسایل ادبی دکتر رضوانی پنجشنبه 13-8 10 26بهمن
شنبه21-16 28بهمن
زبان عربی دکتر فراهانی جمعه 17-12 10 20بهمن
27بهمن
هنر و تمدن اسلامی دکتر آهنگری پزوهش هنر سه شنبه 21-17 8 10بهمن
17بهمن
تاریخ و فرهنگ هنر ایران چهارشنبه 21-17 8 11بهمن
18بهمن
نقد هنری و ادبی پنجشنبه12.30-9.30 9 12بهمن
19بهمن
26بهمن
حقوق جزای عمومی دکتر دولتخواه حقوق جزا جمعه 17-12 15 21بهمن
28بهمن
5اسفند
حقوق جزای اختصاصی و عمومی دکتر اسلامی خو جمعه13-8 18 20بهمن
27بهمن
یکشنبه 13-8 22بهمن
دوشنبه 19-16 30بهمن
آیین دادرسی کیفری دکتر اسلامی خو دوشنبه 21-16 10 16بهمن
23بهمن
جرم شناسی دکتر بیات چهارشنبه 20-17 6 18بهمن
25بهمن
حقوق مدنی دکتر مرادخانی حقوق خصوصی چهارشنبه 21-16 10 18بهمن
25بهمن
حقوق تجارت دکتر ارشدی یکشنبه 21-16 10 8بهمن
15بهمن
اقتصاد خرد دکتر ابونوری اقتصاد سه شنبه 21-17 8 17بهمن
چهارشنبه 21-17 18بهمن
اقتصاد کلان دکتر صفاری پنجشنبه 12-9 6 12بهمن
یکشنبه20-17 15بهمن
اقتصاد سنجی دکتر مومنی پنجشنبه 21-17 4 26بهمن
ریاضی دکتر انصاری جمعه 12-8 12 13بهمن
20بهمن
27بهمن

 

برنامه گروه دکتری فنی و مهندسی 1403

 

نام درس نام استاد نام رشته تعداد ساعت ساعات کلاسی تاریخ برگزاری کلاس
ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم استاد یوسفی مهندسی کامپیوتر 36 شنبه و چهارشنبه 22-18 4و7و11و14و18و21و25و28 بهمن
مدار منطقی استاد باغستانی 15 سه شنبه 22-17 10و17و24 بهمن
معماری کامپیوتر استاد یوسفی 20 پنجشنبه 22-17 5و12و19و26 بهمن
پایگاه داده پیشرفته دکتر دادبخش 12 سه شنبه 21:30-17:30 10و17و24 بهمن
سیستم عامل پیشرفته استاد فتحی 20 پنجشنبه 13-8 5و12و19و26 بهمن
شبکه پیشرفته استاد فتحی 20 پنجشنبه 17-13 5و12و19و26 بهمن
شناسایی الگو و یادگیری ماشین دکتر بسطامی 16 پنجشنبه 21-17 5و12و19و26 بهمن
ریاضی مهندسی دکتر کریمی مهندسی مکانیک 20 جمعه 13-8 6و13و20و27 بهمن
ترمودینامیک پیشرفته استاد ریاضی 15 شنبه و یکشنبه 21-15 14و15 بهمن
مکانیک سیالات پیشرفته استاد ریاضی 15 سه شنبه 21-15 17و24 بهمن
مکانیک محیط پیوسته و الاستیسیته دکتر امیری 8 سه شنبه 22-18 17و24 بهمن
تحلیل سازه ها دکتر شیرزادی مهندسی عمران 12 جمعه 14-8 13و20 بهمن
مقاومت مصالح دکتر شیرزادی 12 پنجشنبه 14-8 12و19 بهمن
دینامیک سازه دکتر شیرزادی 12 یکشنبه 21-9 22بهمن
الاستیسیته دکتر قنادپور 8 جمعه 17-9 27بهمن
کنترل پروژه دکتر آهنی 8 جمعه 17-9 27بهمن
روش های ساخت دکتر منیرعباسی 8 چهارشنبه 22-18 18و25 بهمن
دینامیک خاک دکتر هادئی 8 دوشنبه 22-18 16و23 بهمن
مدارهای الکتریکی استاد باغستانی مهندسی برق 30 پنجشنبه و یکشنبه 22-17 5و8و12و15و19و22 بهمن
ریاضی مهندسی دکتر کریمی 20 جمعه 13-8 6و13و20و27 بهمن
الکترونیک (کد1) استاد ریحانی 20 جمعه 21:30-16:30 6و13و20و27 بهمن
الکترونیک (کد2) استاد باغستانی 30 جمعه و دوشنبه 22-17 6و9و13و16و20و23 بهمن
سیگنال و سیستم استاد ریحانی 20 شنبه 21:30-16:30 7و14و21و28 بهمن
کنترل خطی دکتر کریمی 20 جمعه 22-17 6و13و20و27 بهمن
ماشین و بررسی استاد بوبه رژ 30 دوشنبه و سه شنبه 22-17 9و10و16و17و23و24 بهمن
پدیده های انتقال دکتر رستمی مهندسی شیمی 18 دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 21-15 2و3و4 بهمن
طراحی راکتور دکتر رستمی 12 سه شنبه 21-15 10و17 بهمن
ترمودینامیک استاد ریاضی 12 شنبه و دوشنبه 21-15 14و23 بهمن
تئوری احتمال و آمار مهندسی دکتر قمی مهندسی صنایع 30 پنجشنبه 18-8 5و12و19بهمن
تحقیق در عملیات 1و2 دکتر قمی 30 جمعه و یکشنبه 18-8 13و20و22 بهمن
طراحی سیستم های صنعتی دکتر نیکوفکر 10 چهارشنبه 21-16 18و25 بهمن
خواص فیزیکی مواد دکتر کوکبی مهندسی مواد 6 یکشنبه 18-16 8و15و22 بهمن
خواص مکانیکی مواد دکتر کوکبی 6 یکشنبه 20-18 8و15و22 بهمن
شیمی فیزیک و ترمودینامیک دکتر کوکبی 6 یکشنبه 22-20 8و15و22 بهمن
ایستایی و سیستم های ساختمانی استاد کزازی معماری و
هنرهای ساخت
20 پنجشنبه و جمعه و شنبه و یکشنبه
8-13
19و20و21و22 بهمن
عناصر و جزئیات استاد کزازی 10 پنجشنبه و جمعه 13-8 26و27 بهمن
تاریخ معماری ایران دکتر فضائلی 5 شنبه 15-10 7بهمن
تاریخ معماری جهان دکتر فضائلی 5 دوشنبه 15-10 9بهمن
تاریخ معماری معاصر دکتر فضائلی 5 شنبه 15-10 14بهمن
زبان عمومی کد1 دکتر رحیمی دروس عمومی دکتری 8 یکشنبه 21-17 15و22 بهمن
زبان عمومی کد2 دکتر رحیمی 8 پنجشنبه 21-17 19و26 بهمن
زبان عمومی کد 3 دکتر رحیمی 8 جمعه 17-13 13و27 بهمن
استعداد تحصیلی ویژه فنی مهندسی دکتر مروج
دکتر شیرزادی
12 شنبه و چهارشنبه 22-18 21و25و28 بهمن

 

برای دریافت مشاوره از پنل تخصصی مشاوره ماهان فرم زیر را پر کنید

ارتباط با موسسه ماهان

همانند سالیان گذشته رتبه های برتر ماهانی هستن