مولف:دکتر علی اصغر رحیمی
سال گذشته به دلیل کمبود زمان و عجلهای که در اواخر کار پیش آمد متاسفانه با وجود تلاشهای فراوان برای ارایۀ کتابی با کمترینمیزان خطا، در حین تدریس این اثر در موسسۀ محترم ماهان و سایر مراکز آموزشی، مشخص شد که اشکالات تایپی و ویراستاری تقریبا زیادی در کتاب وجود دارد. خوشبختانه ایرادات به شـکلی بود که در فـرآیند یادگـیری تاثیر محسـوسی نداشـت و صـرفا گاهی باعث سردرگمی دوستان میشد؛ برای مثال در یک تمـرین به جای how واژۀ now نوشته شده بود یا the به  جای she . دوستان ارجمندی که در کلاسهای دورههای دکتری مطالب کتاب به آنها ارائه میشد گهگاه ایراداتی را متذکر میشدند. از دوستان ارجمندی که وقت و انرژی گذاشته و ایرادات را گوشزد یا ارسال کردند صمیمانه قدردانی میکنم؛ خوشبختانه در آزمونهای TOLIMO، MSRT و MHLE که در یک سال گذشته برگزار شد، -به گواهی دوستانی که پس از شرکت در کلاسها و دوره های موسسۀ محترم ماهان یا سایر مراکزی که نویسنده به عنوان مدرس این کتاب در خدمتشان بوده است- سوالی دیده نشده که برای پاسخ گفتن به آن معلوماتی خارج از مهارتهای موجود در این کتاب مورد نیاز باشد. حتی در آزمون دکتری سال 93 نحوۀ سوالات به گونهای بود که همۀ سوالات بخش ساختار و درک مفاهیم با استفاده از مهارتهای این کتاب قابل حل بود که باعث شد این کتاب پیش دوستان و اساتید از چنین آزمونی سربلند بیرون بیاید. به نظر میرسد برای موفقیت در آزمونهای زبان عمومی داخل کشوردر کنار این کتاب نیاز باشد حداقل دو کتاب Essential Words forthe Toefl Test , 504 نیز برای پیشرفت دایرۀ واژگانی مطالعه گردد.
قیمت : 180,000 180,000 تومان                               تعداد :
فهرست کتاب شامل : 

 

بخش اول ـ مهارتهای شنیداری
بخش A:مهارتهای شماره 1 تا 17
بخش B: مهارتهای شماره 18 تا 22
بخش C: مهارتهای شماره 23 تا 27
بخش دوم ـ ساختار و عبارتهای نوشتاری
بخش سوم - خواندن و درکمفاهیم
بخش چهارم - متون بخششنیداری
بخش پنجم - پاسخنامه ها
whatsapp logo instagram logo