این پک شامل دو کتاب 

استعداد تحصیلی:مولف علیرضا مروج

زبان عمومی:مولف علی اصغر رحیمی

1 .    استعداد تحصیلی
2 .    زبان عمومی ( تولیمو)


قیمت : 223,000 211,850 تومان                               تعداد :