خرید منابع علوم جغرافیایی

پک ارشد آب و هوا شناسی
قیمت : 1,445,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,228,250 تومان
پک ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین
قیمت : 1,435,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,219,750 تومان
پک ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
قیمت : 1,176,000 تومان
با 15 % تخفیف : 999,600 تومان
پک ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت : 1,445,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,228,250 تومان
پک ارشد ژئومورفولوژی
قیمت : 1,445,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,228,250 تومان
پک ارشد مخاطرات محیطی
قیمت : 1,445,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,228,250 تومان
آب و هواشناسی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
برنامه ریزی شهری
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
برنامه ریزی ناحیه ای روستایی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
جغرافیای شهری (مبانی و ایران )
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
زبان تخصصی جغرافیا
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
ژئومورفولوژی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
فلسفه جغرافیا
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
مبانی جغرافیای انسانی ، جغرافیای جمعیت
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
whatsapp logo instagram logo