خرید منابع کارشناسی ارشد اقتصاد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 20:30-16:30 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
قیمت با تخفیف : 595,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: جمعه 16-12:15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر مومنی | روز و ساعت: سه‌شنبه 21-17

گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر مومنی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17 
-----------------------------------------------------

قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اقتصاد کلان و ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر شریفی | روز و ساعت: دوشنبه 21-17 

گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر شریفی | روز و ساعت: جمعه 21-17:30 
------------------------------------------------------

قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنج شنبه 13-9 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد