خرید منابع کارشناسی ارشد اقتصاد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: دوشنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: پنجشنبه 13:00 - 8:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 52 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی| روز و ساعت: جمعه 21:00 - 17:00

 

گروه 2 | 52 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی| روز و ساعت: جمعه 12:00 - 8:00

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 2,000,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 54 ساعت  | نام استاد: دکتر ابونوری | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 اقتصاد کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت  | نام استاد: دکتر صفاری | روز و ساعت: یکشنبه 21:00 - 17:00 و جمعه 17:00 - 13:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: جمعه 16-12:15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر ابونوری | روز و ساعت: سه‌شنبه 21-17

گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر ابونوری| روز و ساعت: چهارشنبه 21-17 
-----------------------------------------------------

قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اقتصاد کلان و ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر صفاری| روز و ساعت: دوشنبه 21-17 

گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر صفاری| روز و ساعت: جمعه 21-17:30 
------------------------------------------------------

قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنج شنبه13-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد