خرید منابع علوم تربیتی 2

پک ارشد آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت : 3,879,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,103,200 تومان
پک ارشد آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستانی
قیمت : 3,879,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,103,200 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت : 405,000 تومان
با 10 % تخفیف : 364,500 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 514,000 تومان
با 10 % تخفیف : 462,600 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 576,000 تومان
با 10 % تخفیف : 518,400 تومان
روش ها و فنون تدریس
قیمت : 452,000 تومان
با 10 % تخفیف : 406,800 تومان
زبان تخصصی علوم تربیتی
قیمت : 670,000 تومان
با 10 % تخفیف : 603,000 تومان
زبان عمومی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
قیمت : 498,000 تومان
با 10 % تخفیف : 448,200 تومان