خرید منابع ارشد علوم سیاسی
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان‌نیا | روز و ساعت: یکشنبه 21-17 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 سیاست شناسی(مبانی علم سیاست)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنج شنبه 12-8 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اصول و نظریه های روابط بین الملل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت | نام استاد: دکتر مطلبی | روز و ساعت: جمعه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اندیشه های سیاسی در اسلام و غرب و ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 55 ساعت | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنج شنبه 17-13 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 جامعه شناسی سیاسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت | نام استاد: دکتر مطلبی| روز و ساعت: دوشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد