خرید منابع ارشد علوم سیاسی

پک ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
قیمت : 4,220,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,376,000 تومان
پک ارشد روابط بین الملل
قیمت : 3,845,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,076,000 تومان
پک ارشد سازمان های بین المللی
قیمت : 3,145,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,516,000 تومان
پک ارشد علوم سیاسی
قیمت : 3,770,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,016,000 تومان
پک ارشد مطالعات منطقه ای
قیمت : 2,646,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,116,800 تومان
حقوق بین الملل عمومی
قیمت : 420,000 تومان
با 10 % تخفیف : 378,000 تومان
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
قیمت : 420,000 تومان
با 10 % تخفیف : 378,000 تومان
اندیشه های سیاسی اسلام و ایران
قیمت : 374,000 تومان
با 10 % تخفیف : 336,600 تومان
اندیشه های سیاسی غرب
قیمت : 405,000 تومان
با 10 % تخفیف : 364,500 تومان
تاریخ روابط بین الملل
قیمت : 342,000 تومان
با 10 % تخفیف : 307,800 تومان
تحولات سیاسی اجتماعی ایران
قیمت : 327,000 تومان
با 10 % تخفیف : 294,300 تومان
جامعه شناسی سیاسی
قیمت : 374,000 تومان
با 10 % تخفیف : 336,600 تومان
جهان سوم و مسائل آن
قیمت : 389,000 تومان
با 10 % تخفیف : 350,100 تومان
روش تحقیق
قیمت : 373,000 تومان
با 10 % تخفیف : 335,700 تومان
زبان تخصصی علوم سیاسی
قیمت : 389,000 تومان
با 10 % تخفیف : 350,100 تومان
زبان عمومی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
سازمان های بین الملل
قیمت : 420,000 تومان
با 10 % تخفیف : 378,000 تومان
مبانی علم سیاست
قیمت : 468,000 تومان
با 10 % تخفیف : 421,200 تومان
نظامهای سیاسی
قیمت : 358,000 تومان
با 10 % تخفیف : 322,200 تومان