خرید منابع کارشناسی ارشد مشاوره

پک ارشد مشاوره
قیمت : 3,534,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,827,200 تومان
آمار و روش های تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 360,000 تومان
با 10 % تخفیف : 324,000 تومان
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
قیمت : 431,000 تومان
با 10 % تخفیف : 387,900 تومان
زبان تخصصی (روانشناسی 2)
قیمت : 275,000 تومان
با 10 % تخفیف : 247,500 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 10 % تخفیف : 474,300 تومان
مبانی مشاوره و راهنمایی
قیمت : 347,000 تومان
با 10 % تخفیف : 312,300 تومان
نظریه های مشاوره و روان درمانی
قیمت : 371,000 تومان
با 10 % تخفیف : 333,900 تومان
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
قیمت : 347,000 تومان
با 10 % تخفیف : 312,300 تومان
کتاب 8 آزمون مجموعه مشاوره
قیمت : 399,000 تومان
با 10 % تخفیف : 359,100 تومان