خرید منابع ارشد حسابداری
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: دوشنبه 17- 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 425,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت:  شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 510,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: جمعه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 510,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 حسابداری مالی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر اتحاد فر| روز و ساعت: یکشنبه 21 -17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
قیمت با تخفیف : 722,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 حسابداری صنعتی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد نوحه خوان | روز و ساعت:دوشنبه 17-20:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
قیمت با تخفیف : 552,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 حسابرسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد:دکتر کریمی | روز و ساعت: یکشنبه 21- 17:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
قیمت با تخفیف : 637,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 2 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا  | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
قیمت با تخفیف : 595,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنجشنبه 13 -8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: جمعه 16 - 12:15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حسابداری مالی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: دکتر کریمی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 18
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: دکتر کریمی | روز و ساعت: پنجشنبه 17:30- 13:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حسابداری صنعتی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر نوردرخشان | روز و ساعت: جمعه 12 - 8:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 حسابرسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر حقیقت | روز و ساعت: سه‌شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
قیمت با تخفیف : 680,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد