خرید منابع ارشد حسابداری

پک ارشد حسابداری
قیمت : 4,879,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,903,200 تومان
آمار
قیمت : 610,000 تومان
با 10 % تخفیف : 549,000 تومان
حسابداری صنعتی
قیمت : 545,000 تومان
با 10 % تخفیف : 490,500 تومان
حسابداری مالی
قیمت : 623,000 تومان
با 10 % تخفیف : 560,700 تومان
حسابرسی
قیمت : 561,000 تومان
با 10 % تخفیف : 504,900 تومان
ریاضی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
زبان تخصصی حسابداری
قیمت : 545,000 تومان
با 10 % تخفیف : 490,500 تومان
زبان عمومی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
کتاب 8 آزمون حسابداری
قیمت : 623,000 تومان
با 10 % تخفیف : 560,700 تومان