خرید منابع کارشناسی ارشد مدیریت

پک ارشد مدیریت IT
قیمت : 6,900,000 تومان
با 25 % تخفیف : 5,175,000 تومان
پک ارشد مدیریت اماکن متبرکه
قیمت : 5,530,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,424,000 تومان
پک ارشد مدیریت بازرگانی
قیمت : 6,325,000 تومان
با 25 % تخفیف : 4,743,750 تومان
پک ارشد مدیریت بازرگانی دریایی
قیمت : 4,967,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,973,600 تومان
پک ارشد مدیریت بحران
قیمت : 5,530,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,424,000 تومان
پک ارشد مدیریت تکنولوژی
قیمت : 6,165,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,932,000 تومان
پک ارشد مدیریت دولتی
قیمت : 6,166,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,932,800 تومان
پک ارشد مدیریت سازمان های دولتی
قیمت : 5,530,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,424,000 تومان
پک ارشد مدیریت صنعتی
قیمت : 6,165,000 تومان
با 25 % تخفیف : 4,623,750 تومان
پک ارشد مدیریت مالی
قیمت : 6,665,000 تومان
با 25 % تخفیف : 4,998,750 تومان
پک ارشد مدیریت منابع انسانی
قیمت : 6,356,000 تومان
با 25 % تخفیف : 4,767,000 تومان
پک ارشد مدیریت کار آفرینی
قیمت : 6,216,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,972,800 تومان
خرید کتاب آمار
قیمت : 610,000 تومان
با 10 % تخفیف : 549,000 تومان
خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
قیمت : 545,000 تومان
با 10 % تخفیف : 490,500 تومان
خرید کتاب بازاریابی
قیمت : 735,000 تومان
با 10 % تخفیف : 661,500 تومان
خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
قیمت : 636,000 تومان
با 10 % تخفیف : 572,400 تومان
خرید کتاب تئوری مدیریت
قیمت : 670,000 تومان
با 10 % تخفیف : 603,000 تومان
خرید کتاب تحقیق در عملیات
قیمت : 623,000 تومان
با 10 % تخفیف : 560,700 تومان
خرید کتاب حسابداری مالی و صنعتی
قیمت : 530,000 تومان
با 10 % تخفیف : 477,000 تومان
خرید کتاب ریاضی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
قیمت : 576,000 تومان
با 10 % تخفیف : 518,400 تومان
خرید کتاب زبان عمومی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
خرید کتاب مالیه عمومی و بودجه
قیمت : 545,000 تومان
با 10 % تخفیف : 490,500 تومان
خرید کتاب مبانی کارآفرینی
قیمت : 514,000 تومان
با 10 % تخفیف : 462,600 تومان
خرید کتاب مدیریت تولید
قیمت : 575,000 تومان
با 10 % تخفیف : 517,500 تومان
خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 399,000 تومان
با 10 % تخفیف : 359,100 تومان
خرید کتاب مدیریت مالی
قیمت : 545,000 تومان
با 10 % تخفیف : 490,500 تومان
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی
قیمت : 654,000 تومان
با 10 % تخفیف : 588,600 تومان