خرید منابع پژوهش هنر
1 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 42 ساعت  | نام استاد: دکتر آزاد بخت| روز و ساعت: پنجشنبه 17:00 - 13:00
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,020,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70 ساعت  | نام استاد: دکتر ایرانی صفت | روز و ساعت: پنج شنبه 21:00 - 17:00 و جمعه 17:00 - 13:00
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت | نام استاد: دکتر غضنفری | روز و ساعت: پنج شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: دکتر ایرانی صفت | روز و ساعت: جمعه 17-9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نقد هنری و ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: پنج شنبه 12/30-9/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 480,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد