خرید منابع دکتری مدیریت

پک دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی
قیمت : 6,020,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,816,000 تومان
پک دکتری مدیریت دولتی
قیمت : 5,636,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,508,800 تومان
پک دکتری مدیریت رسانه
قیمت : 5,849,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,679,200 تومان
پک دکتری مدیریت صنعتی
قیمت : 5,280,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,224,000 تومان
پک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
قیمت : 5,327,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,261,600 تومان
پک دکتری مدیریت مالی
قیمت : 5,342,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,273,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 689,000 تومان
با 10 % تخفیف : 620,100 تومان
آمار
قیمت : 610,000 تومان
با 10 % تخفیف : 549,000 تومان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
قیمت : 558,000 تومان
با 10 % تخفیف : 502,200 تومان
بازارها و نهادها
قیمت : 373,000 تومان
با 10 % تخفیف : 335,700 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 473,000 تومان
با 10 % تخفیف : 425,700 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 393,000 تومان
با 10 % تخفیف : 353,700 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 393,000 تومان
با 10 % تخفیف : 353,700 تومان
تئوری نوآوری
قیمت : 420,000 تومان
با 10 % تخفیف : 378,000 تومان
زبان عمومی ( تولیمو)
قیمت : 718,000 تومان
با 10 % تخفیف : 646,200 تومان
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته
قیمت : 514,000 تومان
با 10 % تخفیف : 462,600 تومان
مبانی تحقیق در عملیات
قیمت : 467,000 تومان
با 10 % تخفیف : 420,300 تومان
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت : 670,000 تومان
با 10 % تخفیف : 603,000 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته
قیمت : 518,000 تومان
با 10 % تخفیف : 466,200 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته (استاد فروتن)
قیمت : 514,000 تومان
با 10 % تخفیف : 462,600 تومان
مدیریت بازاریابی
قیمت : 735,000 تومان
با 10 % تخفیف : 661,500 تومان
مدیریت تولید و عملیات
قیمت : 467,000 تومان
با 10 % تخفیف : 420,300 تومان
مدیریت دانش
قیمت : 467,000 تومان
با 10 % تخفیف : 420,300 تومان
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
قیمت : 592,000 تومان
با 10 % تخفیف : 532,800 تومان
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 623,000 تومان
با 10 % تخفیف : 560,700 تومان
نظریه ها مبانی مدیریت دولتی
قیمت : 342,000 تومان
با 10 % تخفیف : 307,800 تومان
نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
قیمت : 606,000 تومان
با 10 % تخفیف : 545,400 تومان
نظریه های کار آفرینی
قیمت : 669,000 تومان
با 10 % تخفیف : 602,100 تومان
نکات طلایی مدیریت بازرگانی
قیمت : 295,000 تومان
با 10 % تخفیف : 265,500 تومان