خرید منابع دکتری اقتصاد
1 ریاضی
------------------------------------------------------
 52 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت:  جمعه 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
 54 ساعت  | نام استاد: دکتر ابونوری | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 اقتصاد کلان و ایران
------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر صفاری | روز و ساعت: یکشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 آمار

------------------------------------------------------
70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت : پنجشنبه : 8:00 - 12:00 و دوشنبه 17:00 - 21:00

 

70 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت : پنجشنبه : 17:00 - 21:00

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.

 

قیمت : 1,700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 اقتصاد سنجی
------------------------------------------------------
 24 ساعت  | نام استاد: دکتر نصیری | روز و ساعت: پنجشنبه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 زبان عمومی
------------------------------------------------------ 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 17:00 - 21:00 و پنجشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A
17:00 - 21:00 

 

سه شنبه کد A

 

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C
8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D
17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد