خرید منابع دکتری اقتصاد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج و مدنی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17 (استاد مدنی) - سه شنبه 16-12 (استاد مروج)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,150,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 ریاضی
----------------------------------------------------------------------
  60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 اقتصاد خرد
----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه) | 60 ساعت | نام استاد: دکتر ابونوری| روز و ساعت: سه‌شنبه 21- 17
کد B (گروه) | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر ابونوری| روز و ساعت: چهارشنبه 21- 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اقتصاد کلان و ایران
----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: دکتر صفاری| روز و ساعت: دوشنبه 21-17

کد B (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: دکتر صفاری| روز و ساعت: جمعه 21-17:30
----------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 آمار
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 70 ساعت | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: پنجشنبه 12 - 8
 کد B (گروه) | 70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 اقتصاد سنجی
----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه) | 32 ساعت | نام استاد: دکتر نصیری | روز و ساعت: پنجشنبه 21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
کد B (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17-13
کد C (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21-17

کد D(گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21- 17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: پنجشنبه 17- 13
 کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 -8

 کدD (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد