خرید منابع دکتری جامعه شناسی

پک دکتری مجموعه جامعه شناسی
قیمت : 3,279,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,623,200 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 430,000 تومان
با 10 % تخفیف : 387,000 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 10 % تخفیف : 474,300 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
بینش و نظریه های جامعه شناسی
قیمت : 515,000 تومان
با 10 % تخفیف : 463,500 تومان
حوزه های جامعه شناسی
قیمت : 419,000 تومان
با 10 % تخفیف : 377,100 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 10 % تخفیف : 495,000 تومان