خرید منابع دکتری جامعه شناسی

پک دکتری مجموعه جامعه شناسی
قیمت : 2,733,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,459,700 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بینش و نظریه های جامعه شناسی
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
حوزه های جامعه شناسی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
whatsapp logo instagram logo