خرید منابع دکتری علوم سیاسی
1 جامعه‌شناسی سیاسی
----------------------------------------------------------------------
36 ساعت  | نام استاد: دکتر مطلبی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 اندیشه سیاسی در اسلام و غرب و ایران
----------------------------------------------------------------------
55 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنجشنبه  17 -13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اصول و نظریه های روابط بین‌الملل
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: دکتر مطلبی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 سیاست شناسی(مبانی علم سیاست)
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنجشنبه  12-8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 روش شناسی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21- 17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
 کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج (تکمیل ظرفیت)| روز و ساعت: جمعه 12 - 8

 کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17

کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت:سه شنبه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد