خرید منابع دکتری مهندسی مواد
1 شیمی فیزیک و ترمودینامیک
گروه 1 | 35 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت:جمعه 12-8
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 متالوژی فیزیکی و استحاله فازها
گروه 1 | 42 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت:پنج شنبه 20-16
 
 
قیمت : 980,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 خواص مکانیکی مواد
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت:پنجشنبه  16-13
 
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد