خرید منابع دکتری پژوهش هنر
1 هنر و تمدن اسلامی
------------------------------------------------------
 28 ساعت  | نام استاد:دکتر  آزاد بخت | روز و ساعت: پنجشنبه 8:00 - 12:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
 42 ساعت  | نام استاد: دکتر  آزاد بخت| روز و ساعت: پنجشنبه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
 70 ساعت  | نام استاد: دکتر ایرانی صفت | روز و ساعت: پنجشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A
17:00 - 21:00 

 

سه شنبه کد A

 

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.

 
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 TOLIMO
------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 17:00 - 21:00 و پنجشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد