برنامه زمانبندی کلاس های حضوری ترم تابستان کارشناسی ارشدبرنامه زمان بندی کلاس های حضوری ترم تابستان کارشناسی ارشد 

 

آموزش زبان (1121)

تاریخ شروع کلاس

محل برگزاری کلاس

نام درس

شماره کد

نام استاد

روز و ساعت

روش تدریس

A

دکتر سحرخیز

جمعه 21-17

26مردادماه

دانشکده الهیات

آزمون‌سازی

A

دکتر درخشش

پنجشنبه 20-16

25مردادماه

دانشکده الهیات

زبان عمومی

A

دکتر فتحی

چهارشنبه 21-17

24مردادماه

دانشکده الهیات

زبان‌شناسی انگلیسی

A

دکتر درخشش

پنجشنبه 16-12

25مردادماه

دانشکده الهیات

ارشد حسابداری (1134)

نام درس

شماره کد

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

زبان عمومی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

حسابداری مالی

A

استاد مدعو

سه شنبه 21-17

30مردادماه

دانشکده الهیات

حسابداری صنعتی

A

دکتر نوردرخشان

چهارشنبه20.30-17

31مردادماه

دانشکده الهیات

حسابرسی

A

دکتر کریمی

دوشنبه20.30-17.30

29مردادماه

دانشکده الهیات

مجموعه مدیریت کسب و کار (1148)

نام درس

شماره کد

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

ریاضی عمومی

A

استاد عبایی

پنجشنبه17-13

25مردادماه

دانشکده الهیات

جمعه17-13

26مردادماه

GMAT

A

استاد مروج

پنجشنبه 21-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

B

استاد مدنی

جمعه12-8

26مردادماه

دانشکده الهیات

زبان ویژه MBA

A

دکتر رمضان نیا

پنجشنبه 12-8

25مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی تکمیلی GMAT

A

استاد محمدی دوست

جمعه 20-17

6مهرماه

دانشکده الهیات

مجموعه مدیریت مالی(1142)

نام درس

گروه

نام استاد

روز وساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

زبان عمومی و تخصصی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار مدیریت

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

تئوری مدیریت

A

دکتر محرابیون

پنجشنبه 21-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر داوری

جمعه 20-16

26مردادماه

دانشکده الهیات

B

استاد گرگانی

سه شنبه 21-16.30

30مردادماه

دانشکده الهیات

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

A

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

22مردادماه

دانشکده الهیات

مدیریت مالی

A

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 17-13.30

ترم پاییز

دانشکده الهیات

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

A

دکتر بیات

جمعه 12-8

ترم پاییز

دانشکده الهیات

حسابداری مالی و صنعتی

A

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 20.30-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

مجموعه مدیریت بازرگانی (1142)

نام درس

گروه

نام استاد

روز وساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

زبان عمومی و تخصصی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار مدیریت

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

تئوری مدیریت

A

دکتر محرابیون

پنجشنبه 21-17

26مردادماه

دانشکده الهیات

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر داوری

جمعه 20-16

26مردادماه

دانشکده الهیات

B

استاد گرگانی

سه شنبه 21-16.30

30مردادماه

دانشکده الهیات

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

A

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

22مردادماه

دانشکده الهیات

بازاریابی

A

استاد مروج

چهارشنبه 21-17

24 مردادماه

دانشکده الهیات

پژوهش های عملیاتی

A

استاد معدنچی

پنجشنبه 17-13

25مردادماه

دانشکده الهیات

مجوعه مدیریت صنعتی و تکنولوژی (1142)

نام درس

گروه

نام استاد

روز وساعت

تاریخ شروع کلاس  محل برگزاری

زبان عمومی و تخصصی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار مدیریت

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

تئوری مدیریت

A

دکتر محرابیون

پنجشنبه 21-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر داوری

جمعه 20-16

26مردادماه

دانشکده الهیات

B

استاد گرگانی

سه شنبه 21-16.30

30مردادماه

دانشکده الهیات

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

A

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

22مردادماه

دانشکده الهیات

پژوهش های عملیاتی

A

استاد معدنچی

پنجشنبه 17-13

25مردادماه

دانشکده الهیات

مدیریت تولید

A

استاد معدنچی

ترم پاییز

ترم پاییز

دانشکده الهیات

مجموعه مدیریت دولتی(1142)

نام درس

گروه

نام استاد

روز و ساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

زبان عمومی و تخصصی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار مدیریت

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

تئوری مدیریت

A

دکتر محرابیون

پنجشنبه 21-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر داوری

جمعه 20-16

26مردادماه

دانشکده الهیات

B

استاد گرگانی

سه شنبه 21-16.30

30مردادماه

دانشکده الهیات

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

A

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

22مردادماه

دانشکده الهیات

مالیه عمومی و بودجه

A

استاد مدعو

متعاقبا اعلام میشود

متعاقبا اعلام میشود

دانشکده الهیات

مدیریت منابع انسانی

A

دکتر عسگری

متعاقبا اعلام میشود

ترم پاییز

دانشکده الهیات

مجموعه مدیریت IT(1142)

نام درس

گروه

نام استاد

روز وساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

زبان عمومی و تخصصی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار مدیریت

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

تئوری مدیریت

A

دکتر محرابیون

پنجشنبه 21-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

دانشکده الهیات

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر داوری

جمعه 20-16

26مردادماه

دانشکده الهیات

B

استاد گرگانی

سه شنبه 21-16.30

30مردادماه

دانشکده الهیات

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

A

دکتر مدرسی

دوشنبه 21-17

22مردادماه

دانشکده الهیات

بازاریابی

A

استاد مروج

چهارشنبه 21-17

24 مردادماه

دانشکده الهیات

پژوهش های عملیاتی

A

استاد معدنچی

پنجشنبه 17-13

25مردادماه

دانشکده الهیات

مدیریت تولید

A

استاد معدنچی

ترم پاییز

ترم پاییز

دانشکده الهیات

مجموعه مدیریت منابع انسانی(1142)

نام درس

گروه

نام استاد

روز وساعت

تاریخ شروع کلاس محل برگزاری

زبان عمومی و تخصصی

A

دکتر رمضان نیا

سه شنبه20.30-16.30

23مردادماه

دانشکده الهیات

B

دکتر رمضان نیا

یکشنبه 20.30-16.30

28مردادماه

دانشکده الهیات

ریاضی

A

دکتر ناصحی فر

جمعه 16-12

26مردادماه

دانشکده الهیات

آمار مدیریت

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-9

25مردادماه

دانشکده الهیات

تئوری مدیریت

A

دکتر محرابیون

پنجشنبه 21-17

25مردادماه

دانشکده الهیات

دانشکده الهیات

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر داوری