سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت | دکتری مدیریتمعرفی کتاب  مبانی سازمان و مدیریت  دکتری مدیریت


معرفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت

 

مفهوم پردازی مدیریت 

تعریف :

مدیریت ( management ) :فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دست یابی به اهداف مشخص که از راه برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل عملیات انجام می شود و برپایه نظام ارزشی پذیرفته شده ای استوار است.

 

نویسنده

ناصر عسگری

سر فصل های بخش اول و دوم و سوم  کتاب 

 بخش اول: كليات و طبقه بندی تئوری سازمان و مدیریت

فصل اول:کلیات سازمان و مدیریت 
فصل دوم:طبقه بندی تاریخ تئوری سازمان و مدیریت 
فصل سوم:تصمیم گیری
فصل چهارم:خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی 
فصل پنجم:ماهیت و اهمیت برنامه ریزی
فصل ششم:اصول برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

 

 

منابع دکتری مدیریت 

 

سرفصل های کتاب و دانلود فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتری مدیریت 


 

سرفصل های کتاب و دانلود فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتری مدیریت 

مفهوم پردازی مدیریت 

 

تعریف :

مدیریت ( management ) :فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دست یابی به اهداف مشخص که از راه برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل عملیات انجام می شود و برپایه نظام ارزشی پذیرفته شده ای استوار است.

 

 

  

 

 

 

 

 

خرید کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتری مدیریت


 

 مفهوم پردازی مدیریت 

تعریف :

مدیریت ( management ) :فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دست یابی به اهداف مشخص که از راه برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج
 
منابع و امکانات ، هدایت و کنترل عملیات انجام می شود و برپایه نظام ارزشی پذیرفته شده ای استوار است.

 


 

 

 

نمونه کلاس آنلاین مبانی سازمان و مدیریت دکتری مدیریت


 
 مفهوم پردازی مدیریت 

تعریف :

مدیریت ( management ) :فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دست یابی به اهداف مشخص که از راه برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل عملیات انجام می شود و برپایه نظام ارزشی پذیرفته شده ای استوار است.

 


نظرات کاربران

هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

نظر خودرا وارد کنید!