معرفی سر فصل های درس مدیریت از دیدگاه اسلام | دکتری مدیریتمعرفی کتاب  مدیریت از دیدگاه اسلام  دکتری مدیریت


معرفی بخش 6 کتاب  مدیریت از دیدگاه اسلام

 

مفهوم شناسی  سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام

 

 

اصل اجتماعى بودن انسان 

 

 ناشى از فطرت اجتماعى است كه قرآن به بهترين صورت از آن خبر داده است. افراد جامعه گرو ه بندى شده اند تا شناخت

مناسب پيدا كنند، از خدمات هم در قالب اجتماعات بهره ببرند و نيازها و خواست ه هايشان را در وابستگى متقابل تأمين كنند. روابط اجتماعى اختلاف انگيز،

زمينه ساز از هم گسيختگى و پراكندگى اجتماعات انسانى است در حاليكه، رهبرى مبتنى بر شريعت الهى، عاملى كليدى در انسجام بخشى و سازمان

يافتگى اجتماعات انسانى است. دعوت به اتحاد و اجتماع براى اولين بار از طرف حضرت نوح (ع) شروع شده است.

* فرآيند شك ل گيرى سازمان مبتنى بر آيات قرآن به صورت زير است:

اجتماعى بودن انسان

  مبتنى بر چند اصل مهم است:

1 ) اصل استئناس (تجانس): زندگى انسان به واسط ه ى انس و هميارى كامل م ى شود و بنيان جامعه بر مبناى همگنى استوار است. مصاديق همگنى

عبارتند از: همشكلى، درك متقابل، احساس همزبانى و تفاهم.

2 ) اصل تضاد: خواس ت هاى گوناگون، موجب به وجود آمدن نزاع هاى اجتماعى مى شود.

3) اصل نيازهاى انسان: مثل گرايش به زندگى جمعى كه باعث ايجاد حرفه ها و علوم مى شود.

و در آيه ى 200 سوره ى آل عمران می خوانيم كه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد اميد

است كه رستگار شويد.

صبر در اين آيه شامل صبر برشدائد، صبر در اطاعت، و صبر بر ترك معصيت است و امر به مصابره يعنى یکدیگر

را سفارش به صبر كردن و اتحاد و پيوستن نيروها در برابر شدائد و قدرت تحمل اذيت آنها، اما مرابطه يعنى پيوستن همه نيروها و همه كارها در جميع

شئون زندگى اجتماعى و دينى چه در حال شدت و چه در حال خوشى، پس مراد از مرابطه آ ناست كه جامعه به سعادت حقيقى دنيوى و اخروى خود

برسد. با فهم اين آيه می توان گفت خداوند براى اجتماعى بودن امر به ارتباط می كند.


 

نویسنده

دکتر احمدرضا مدرسی

سر فصل های بخش اول کتاب 

 بخش اول:آشنایی با مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

فصل اول :کلیات
فصل دوم:آموزه های اسلامی برنامه ریزی
فصل سوم:عوامل معنوی و برنامه ریزی
فصل چهارم:کلیات تصمیم گیری

 

 

منابع دکتری مدیریت 

 

سرفصل های کتاب و دانلود فصل اول کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دکتری مدیریت 


 

 اصول برنامه ريزى در مدیریت اسلام
* در باب اهميت و ضرورت برنامه ريزى از ديدگاه اسلام مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1) امام على (ع) م ى فرمايند: عم ل كنند ه ى بدون برنامه، چون روند ه اى است كه در بيراهه م ى رود پس هرچه شتاب كند از هدفش دورتر م ى ماند و
عم ل كنند ه ى از روى برنامه، چون روند ه اى بر راه راست است.
2) براساس آيه 11 سوره رعد م ى فهميم كه: مقدرات شما قبل از هر چيز و هر كس در دست خود شما است و هرگونه تغيير و دگرگونى در خوشبختى
و بدبختى جوامع در درجه اول به خود آنها بازگشت م ى كند.
3) حضرت على (ع) در باب اهميت برنام ه ريزى فردى- سازمانى م ى گويند: هيچ فرد و جامع ه اى تا اين سه موضوع را در نظر نداشته و كامل ننموده
باشد هرگز حقيقت ايمان را درك نكرده است: الف؛ فهميدن معارف و مسائل دينى ب؛ داشتن صبر و تحمل در فرا راه مشكلات و مصيبت ها. ج؛ تنظيم
نقش ه ى اقتصادى (معاش) صحيح و كامل
4) رسول خدا (ص) به شخصى م ى فرمايند: سفارش م ى كنم هرگاه خواستى كارى انجام دهى به سرانجام آن بينديش اگر مايه رشد بود آن را انجام
بده و اگر مايه فساد و تباهى بود آن را رها كن.
5) حضرت على (ع) م ى فرمايند: استوارى زندگى به برنامه ريزى نيكو و سنجه آن دورانديشى نيكوست.
6) امام على (ع) خطاب به امام حسن (ع) م ى فرمايند: پسرم! بدان آن كس كه مركبش شب و روز آماده است همواره در حركت خواهد بود هرچند خود
را ساكن پندارد و همواره راه مى پيمايد هرچند در جاى خود ايستاده و راحت باشد.
7) امام على (ع) مى فرمايند: دورانديشى، نظر افكندن به عاقبت و سرانجام كارها و مشاوره و رايزنى با خردمندان است.
8) ايشان م ى فرمايند: هنگامى كه عزم و اراده با دورانديشى همراه باشد سعادت و نيك بختى كامل گردد.

 

* داشتن برنامه و برنام ه ريزى، نوعى عاقبت انديشى برگرفته از حقيقت ايمان است كه از طريق آن، مركب عزيمت به نقطه مطلوب فراهم می
 
شود و زندگی بر پایه آن استوار می گردد.

 

 

  

 

 

 

 

 

خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دکتری مدیریت


 

 * يكى از مفاهيم مهم در برنامه ريزى، مديريت زمان است احاديث زيادى در اين باره وجود دارد از جمله:

 

-1 بامدادان به كار پرداختن، برك ت آور است و همه نعم ت ها، به ويژه روزى را بيفزايد.
-2 مومن بايد شبان ه روز خود را به سه قسم تقسيم كند: زمانى براى نيايش و عبادت، زمانى براى تأمين زندگى و زمانى براى واداشتن نفس
-3 نماز را در وقت خودش به جاى آر و بدان كه تمام كردار خوبت در گرو نماز است.
-4 كارهاى بزرگ و مهم را خودت انجام بده و كارهاى كوچك را به ديگران بسپار
-5 كسى كه خويشتن را به كارهاى غيرضرورى سرگرم كند با اين عمل، كارهاى ضرورى خود را تباه كرده است.
-6 روزگار دو روز است روزى به سود تو و روزى به زيان تو. پس آنگاه كه به سود تو است به خو ش گذرانى و سركشى روى نياور و آنگاه كه به زيان
تو است شكيبا باش.
-7 آنان كه وقتشان پايان يافته، خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند كوتاهى مى ورزند.
-8 هي چ گاه خود را فراوان پنهان مدار كه پنهان بودن رهبران، نمون ه اى از تن گ خويى و كم اطلاعى در امور جامعه مى باشد (پس بايد اوقاتى را براى
محافل عمومى و صحبت با مردم خرج كرد تا اطلاعات واقعى به دست آورد)

 

 


 

 

 

نمونه کلاس آنلاین اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دکتری مدیریت


 

* امام على (ع) همچنين به اصل تقدم مخارج سرمايه گذارى بر مخارج مصرفى تأكيد دارد لذا مى فرمايند:
 بايد تلاش تو در آبادانى زمين بيشتر از
جمع آورى خراج باشد كه خراج جز با آبادانى فراهم نمی گردد و آن كسى كه بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد شهرها را خراب و بندگان
خدا را نابود و حكومتش جز اندك مدتى دوام نياورد.
* به اعتقاد ايشان سيستم خراج (ماليات) بايد انعطاف پذير باشد بخصوص در زمان ركود توليد و يا بروز حوادث غيرمترقبه

 


 


نظرات کاربران

هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

نظر خودرا وارد کنید!