با توجه به تعطیلات نوروز 99 ، ارسال از 24 اسفندماه 98 تا 16 فروردین 99 انجام نخواهد شد ، لطفا با توجه به زمان عدم ارسال در خرید خود دقت فرمایید.

مولف: دکتر ناصر عسگری

ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮان" ﺑﺎﻳﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﺒﺮد و زﻣﻴﻨﻪاي ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮزون از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن راﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف اﺳﺖ. ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازواﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دورهﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪﺗﺸﺮﻳﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.

از اﻳﻦ  رو درآزﻣﻮن دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ درس رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﻳﻦ درس ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اي در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن دارد. ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ از ﻳﻚﺳﻮ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﻏﻠﺐ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻳﻦ درس را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ. (ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎلﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ درس در داﻧﺸﮕﺎه، دورهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺪﻳﺮان MBA ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ)و دورهﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان"ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن" در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲدر ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي، ﮔﺮوﻫﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد. درﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻛﺘﺎب ﺳﻮالﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه آزﻣﻮنﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ از آن ﻣﻮﺿﻮع ودر ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ درس اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮددارد، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش آن اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻼش دارد اﺻﻮل و ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺪل ﭼﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﻲ اراﻳﻪﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮداري، ﺟﺪاول راﻫﻨﻤﺎ، ﺧﻼﺻﻪﻫﺎ،ﻧﻜﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ اراﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢاﺻﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي، ﺷﻤﺎرهﺑﻨﺪي و اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻜﺎل و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮداﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﻛﺘﺎب، ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎتﻛﻠﻴﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎرﺳﻲ آن ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻤﻚﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آزﻣﻮنﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ؛ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰﺳﻮال ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاي ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮال ﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺎلﻫﺎيﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺼﻞﺑﻪﻓﺼﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎﺑﺮاي ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در آزﻣﻮن اﻳﻦ درس، ﺳﻮال ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎده وﺟﺎﻣﻌﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺌﻮريﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن و   ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻮد،ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻤﻴﻖ و اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻼن و ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ از ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣـﺮور ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي اﻳﻦ درس در ﻛﻼسﻫﺎي ﺣﻀﻮري ﻳﺎﻣﺠﺎزي اﻳﻦ درس ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ آزاد ﻣﺎﻫﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

 

 قیمت : 75,000 تومان                               تعداد :

شرح درس و تست تالیفی،سوالات آزمون های 90،94

فصل اول ـ الگوی مطالعه رفتار سازمانی

فصل دوم ـ ادراک

فصل سوم ـ ارزش¬ها و نگرش

فصل چهارم ـ هوش و عواطف

فصل پنجم ـ یادگیری

فصل ششم ـ انگیزش

فصل هفتم ـ شخصیت

فصل هشتم ـ گروه و تیم

فصل نهم ـ ارتباطات

فصل دهم ـ رهبری

فصل یازدهم ـ قدرت و سیاست کاری

فصل دوازدهم ـ تعارض و مذاکره

فصل سیزدهم ـ مدیریت فرهنگ سازمانی

فصل چهاردهم ـ مدیریت تغییر و بهبود سازمانی