فیزیولوژی گیاهان زراعی


فیزیولوژی گیاهان زراعی

قیمت : 1,626,000
1,382,100
تومان

جزئیات پک

1 .    زراعت
2 .    طرح آزمایش های کشاورزی
3 .    فیزیولوژی گیاهان زراعی
4 .    اکولوژی
5 .    زبان تخصصی کشاورزی
6 .    زبان عمومی

توضیحات

-

تعداد

محصولات موجود در این بسته

زراعت
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
طرح آزمایش های کشاورزی
قیمت : 252,000 تومان
با 5 % تخفیف : 239,400 تومان
فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 264,000 تومان
با 5 % تخفیف : 250,800 تومان
اکولوژی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان تخصصی کشاورزی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
whatsapp logo instagram logo