خرید منابع زبان و ادبیات فارسی
1 متون نظم و نثر
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: پنجشنبه  14:00 - 19:00
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 کلیات مسایل ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان | روز و ساعت: پنجشنبه 8:00 - 13:00
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 زبان عربی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: جمعه  8:00 - 13:00
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت:یکشنبه 21-17 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 متون نظم و نثر
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: پنج شنبه 19-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 کلیات مسایل ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان| روز و ساعت: پنج شنبه 13-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان عربی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: جمعه 18-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد