خرید منابع مجموعه زبان انگلیسی
1 روش تدریس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد سحر خیز | روز و ساعت: جمعه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 آزمون سازی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 21 ساعت  | نام استاد: استاد درخشش | روز و ساعت:پنجشنبه  20:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 زبان عمومی(مجموعه زبان انگلیسی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: چهارشنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 زبان شناسی انگلیسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 32 ساعت  | نام استاد: استاد درخشش | روز و ساعت: دوشنبه17-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 روش تدریس
----------------------------------------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر سحر خیز | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 آزمون‌سازی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان‌شناسی انگلیسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد