خرید منابع کارشناسی ارشد حقوق
1 متون حقوقی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: جمعه 17-13 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 متون فقه
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر مرادی | روز و ساعت: پنج شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 حقوق مدنی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 90 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: پنجشنبه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حقوق تجارت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: پنجشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 آیین دادرسی مدنی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 55 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: جمعه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد