خرید منابع ارشد روانشناسی
1 آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد حبیبی| روز و ساعت:جمعه 12:00 - 8:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 علم‌النفس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 25 ساعت  | نام استاد: استادخزایی | روز و ساعت: چهارشنبه 20:00 - 16:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر پیری | روز و ساعت:پنجشنبه  17:00 - 14:00 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 روانشناسی رشد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت:جمعه 12:00 - 15:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 روانشناسی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد خزایی | روز و ساعت: چهارشنبه بعد از اتمام کلاس علم النفس
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 روانشناسی بالینی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی| روز و ساعت:جمعه 19:00 - 15:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر پیری| روز و ساعت: پنجشنبه 20:00 - 16:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر نادری | روز و ساعت:پنجشنبه  14:00 - 11:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد حبیبی | روز و ساعت:پنجشنبه :14-10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 720,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 علم‌النفس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 25 ساعت  | نام استاد:استاد خزایی | روز و ساعت: جمعه14-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: استاد پیری | روز و ساعت: پنجشنبه17-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روانشناسی رشد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت: جمعه20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 روانشناسی بالینی
------------------------------------------------------

گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت:جمعه :17-14

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد پیری | روز و ساعت: پنجشنبه20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30ساعت  | نام استاد: استاد نادری | روز و ساعت:پنجشنبه 10-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 روانشناسی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر خزایی| روز و ساعت: جمعه12-9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد