خرید منابع کارشناسی ارشد مشاوره
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 فنون و روش های مشاوره
------------------------------------------------------
گروه 1 | 32 ساعت  | نام استاد: دکتر شیشه فر| روز و ساعت: چهارشنبه 20/30-19/15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نظریه مشاوره و روانشناسی درمانی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30ساعت  | نام استاد: استاد خزایی| روز و ساعت:جمعه 18-16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 نظریه های شخصیت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30ساعت  | نام استاد: استاد خزایی| روز و ساعت: جمعه 16-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 آمار و روش های تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56ساعت  | نام استاد: استاد حبیبی | روز و ساعت: پنجشنبه 14-10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 مبانی مشاوره
مبانی مشاوره
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد