خرید منابع کارشناسی ارشد مشاوره
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 مبانی مشاوره و روش ها و فنون
------------------------------------------------------
گروه 1 | 32 ساعت  | نام استاد: دکتر کشاورز | روز و ساعت: جمعه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 448,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نظریه مشاوره و روانشناسی درمانی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد جلالی | روز و ساعت: پنج شنبه 15-11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 560,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روانشناسی شخصیت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 35 ساعت  | نام استاد: داستاد جلالی | روز و ساعت: جمعه 19-15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 490,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 آمار و روش های تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد حبیبی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 720,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد