خرید منابع ارشد ارتباطات اجتماعی
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: دوشنبه 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 اصول روزنامه‌نگاری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 20 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: سه شنبه 17:00 - 19:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: یکشنبه21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 روش های پژوهش در ارتباطات
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: استاد رازقندی | روز و ساعت: پنجشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روزنامه نگاری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 26 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 13-11 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد