خرید منابع کارشناسی ارشد مدیریت
1 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: پنجشنبه 13:00 - 8:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
قیمت با تخفیف : 595,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 آمار مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 52 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی| روز و ساعت: جمعه 21:00 - 17:000 

 

گروه 2| 52 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور| روز و ساعت: جمعه 12:00 - 8:000 

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد:دکتر بیگی| روز و ساعت: پنجشنبه 17:00 - 13:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 اقتصاد خرد و کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 68 ساعت  | نام استاد: استاد معیر| روز و ساعت: جمعه 17:00 - 13:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 زبان عمومی و تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: دوشنبه  21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
------------------------------------------------------
38 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: یکشنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 مدیریت مالی(مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر پورطالبی | روز و ساعت:جمعه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 بازاریابی(مجموعه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT و مدیریت منابع انسانی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: چهارشنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
9 پژوهش های عملیاتی(مجموعه مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و مدیریت IT)
------------------------------------------------------
گروه 1|52 ساعت |نام استاد: استاد معدنچی| روز و ساعت:پنجشنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد