خرید منابع کارشناسی ارشد مدیریت
1 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 آمار مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: پنجشنبه21-17:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد:دکتر مدرسی | روز و ساعت:پنجشنبه
11 - 8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 اقتصاد خرد و کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد گرگانی | روز و ساعت: پنجشنبه 16- 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 زبان عمومی و تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت:
شنبه 21 - 18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
------------------------------------------------------
گروه 1 | 32
ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: یکشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 مدیریت مالی(مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر پورطالبی | روز و ساعت:جمعه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک (مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر پورطالبی | روز و ساعت: جمعه 14:30-11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
9 حسابداری مالی و صنعتی(مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد نوحه خوان | روز و ساعت:چهارشنبه 20:30-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
10 بازاریابی(مجموعه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT و مدیریت منابع انسانی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: یکشنبه 17 - 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
11 پژوهش های عملیاتی(مجموعه مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و مدیریت IT)
------------------------------------------------------
گروه 1|48 ساعت |نام استاد: استاد معدنچی| روز و ساعت:دوشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد