خرید منابع ارشد علوم اجتماعی
1 حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: یکشنبه 21-17 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(ادبیات- مسایل )
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 آمارو روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد رازقندی | روز و ساعت: پنجشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 نظریه های جامعه شناسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 21-17 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد