خرید منابع دکتری مدیریت
1 مباني سازمان و مديريت
-------------------------------------------------------
 44 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: پنجشنبه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,350,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,147,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
------------------------------------------------------
 32 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت:یکشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 نظریه های کارآفرینی
------------------------------------------------------
 28 ساعت  | نام استاد:دکتر پیروز| روز و ساعت: جمعه 17- 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 750,000 تومان
قیمت با تخفیف : 637,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 آمار

 

مؤلف: دكترحسن رضاپور

مجموعه حاضر براي درس آمار و احتمال ويژه كنكورهاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد و .... تاليف شده است.
در نحوه تاليف سعي شده است علاوه بر شرح درس، شامل نكته ها و مثال ها، به حل تست هاي تاليفي، كنكورهاي سراسري و آزاد نيز پرداخته شود.
براي مطالعه و تسلط بر درس، خلاص هنويسي فرمول هاي مهم و مرور آنها را فراموش نكنيد.
فصل هاي آمار توصيفي، آناليز تركيبي و احتمال، متغيرهاي تصادفي و توزيع ها، برآورد فاصل هاي و آزمون فرض از فصل هاي بسيار مهم كتاب به شمار مي آيند.
 پس اين فصول را با دقت بيشتر مطالعه نماييد.

قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت: چهارشنبه17 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,105,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی
------------------------------------------------------
 24 ساعت  | نام استاد: استاد عسگری | روز و ساعت: سه شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
------------------------------------------------------
 24 ساعت  | نام استاد: دکتر اسد زاده | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 بازاریابی و مدیریت بازار
------------------------------------------------------
40 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: یکشنبه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
9 مدیریت استراتژیک پیشرفته
------------------------------------------------------
34 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت:شنبه 21- 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
10 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
------------------------------------------------------
 28 ساعت  | نام استاد: صفایی| روز و ساعت:پنجشنبه 17-13.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
11 تحقیق در عملیات پیشرفته
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: صفایی| روز و ساعت:جمعه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
12 سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته
------------------------------------------------------
 24 ساعت  | نام استاد: دکتر جمالو | روز و ساعت:سه شنبه  21 - 18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
قیمت با تخفیف : 680,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
13 مدیریت دانش
------------------------------------------------------
 44 ساعت  | نام استاد: دکتر جمالو | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,020,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
14 بازار ها و نهادهای مالی
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: استاد خیر الدین| روز و ساعت:جمعه 12-9.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
15 ریسک و مدیریت سرمایه گذاری
------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: استاد خیرالدین| روز و ساعت:جمعه 15-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 مباني سازمان و مديريت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت | نام استاد: دکتر بیگی| روز و ساعت: جمعه 21-17
گروه 2 | 60 ساعت | نام استاد:دکتر مدرسی | روز و ساعت: پنجشنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 44 ساعت | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17
 کد B (گروه) | 44 ساعت | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
 
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 70 ساعت | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: پنجشنبه 12 - 8
 کد B (گروه) | 70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
 
قیمت : 1,800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته (مدیریت راهبردی و آینده پژوهی )
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 48 ساعت | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,250,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 بازاریابی پیشرفته (مدیریت راهبردی و آینده پژوهی )
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت | نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 17-13

 

گروه 2| 60 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 
 

 

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21- 17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: (تکمیل ظرفیت)پنجشنبه 17- 13
 کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: (تکمیل ظرفیت)جمعه 12 -8

کد D (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21-17

-----------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
--------------------------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17

 کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17

--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته (مدیریت IT)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 20 ساعت | نام استاد: دکتر جوشقانی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17:30
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
9 مدیریت دانش (مدیریت IT)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 40 ساعت | نام استاد: دکتر جوشقانی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17:30
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
10 بازار ها و نهادهای مالی (مدیریت مالی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 20 ساعت | نام استاد: دکتر گرجی آرا | روز و ساعت:سه‌شنبه 21-17
 کد B (گروه)| 20 ساعت | نام استاد: دکتر گرجی آرا | روز و ساعت:چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
11 ریسک و مدیریت سرمایه گذاری(مدیریت مالی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 40 ساعت | نام استاد: دکتر گرجی آرا | روز و ساعت:سه‌شنبه 21-17
 کد B (گروه)| 40 ساعت | نام استاد: دکتر گرجی آرا | روز و ساعت:چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
-
 
قیمت : 1,250,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
12 نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی (مدیریت دولتی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: دکتر بیگی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
13 نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی (مدیریت دولتی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: دکتر بیگی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
14 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته (مدیریت صنعتی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 48 ساعت | نام استاد: دکتر رئوف پناه | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
15 تحقیق در عملیات پیشرفته (مدیریت صنعتی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 60ساعت | نام استاد: دکتر طالبی| روز و ساعت: سه شنبه 21-17
 کد B(گروه)| 60ساعت | نام استاد: دکتر طالبی| روز و ساعت: جمعه 16:30- 12:30
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
16 نظریه های کارآفرینی (مدیریت کارآفرینی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 40 ساعت | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: جمعه 12-9
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد