خرید منابع دکتری مدیریت
1 مباني سازمان و مديريت
-------------------------------------------------------
50 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: پنجشنبه 17:00 - 21:00 و دکتر بیگی | روز و ساعت : جمعه 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
------------------------------------------------------
 38 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: یکشنبه : 17:00 - 21:00 و پنجشنبه : 17:00 - 21:00 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,020,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 نظریه های کارآفرینی
------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد:دکتر الفت پور | روز و ساعت:پنجشنبه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 آمار

------------------------------------------------------
70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت : پنجشنبه : 8:00 - 12:00 و دوشنبه 17:00 - 21:00

70 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت : پنجشنبه : 17:00 - 21:00

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.

قیمت : 1,700,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,445,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 زبان عمومی ( TOLIMO )
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A

17:00 - 21:00 

سه شنبه کد A

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C

 

8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D

 

 

17:00 - 21:00

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,450,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,232,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی
------------------------------------------------------
30 ساعت  | نام استاد: دکتر بیگی | روز و ساعت: چهارشنبه17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
------------------------------------------------------
 30 ساعت  | نام استاد: دکتر بیگی | روز و ساعت: چهارشنبه17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
9 بازاریابی و مدیریت بازار
------------------------------------------------------
40 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: یکشنبه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
10 مدیریت استراتژیک پیشرفته
------------------------------------------------------
50 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: چهارشنبه 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
11 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
------------------------------------------------------
40 ساعت  | نام استاد: معدنچی | روز و ساعت: چهارشنبه 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,250,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,062,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
12 تحقیق در عملیات پیشرفته
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: معدنچی | روز و ساعت:جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,360,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
13 سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته
------------------------------------------------------
 20 ساعت  | نام استاد: دکتر جوشقانی | روز و ساعت: چهارشنبه 18:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
قیمت با تخفیف : 765,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
14 مدیریت دانش
------------------------------------------------------
30 ساعت  | نام استاد: دکتر جوشقانی | روز و ساعت:چهارشنبه 18:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,050,000 تومان
قیمت با تخفیف : 892,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
15 بازار ها و نهادهای مالی
------------------------------------------------------
15 ساعت  | نام استاد: استاد گرجی آرا | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه : 17:30 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 510,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
16 ریسک و مدیریت سرمایه گذاری
------------------------------------------------------
65 ساعت  | نام استاد:  گرجی آرا | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه : 17:30 -  21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,700,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,445,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد