خرید منابع دکتری آموزش انگلیسی
1 مسائل آموزش زبان (مهارتها-روش تدریس- تئوریها1)
-----------------------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد: دکتر سحرخیز | روز و ساعت:  شنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 زبان شناسی
----------------------------------------------------------------------
 32 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: دوشنبه 17-14
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 مسائل آموزشی زبان (تهیه تدوین -مطالب درسی-تئوریها2)
----------------------------------------------------------------------
 25 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: چهارشنبه 20-16
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
----------------------------------------------------------------------
 25 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت:متعاقبا اعلام میگردد
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 مسائل آموزش زبان (تهیه و تدوین مطالب درسی-تئوری ها-2)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 40 ساعت |نام استاد: دکتر درخشش |روز و ساعت:پنجشنبه 12-8
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 زبان شناسی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 44 ساعت | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت:پنج شنبه 17-13
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 مسایل آموزشی زبان (مهارتها-روش تدریس-تئوری ها-1)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 60 ساعت |نام استاد: دکتر سحرخیز |روز و ساعت:جمعه 17-13
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روش تحقیق در مسایل آموزش زبان
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت|نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت:جمعه 19-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 آزمون سازي زبان
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت|نام استاد: دکتر فتحی|روز و ساعت:جمعه 21-19
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 زبان عمومی ویژه گروه زبان
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 50 ساعت | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت:چهارشنبه 21-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج |روز و ساعت: سه‌شنبه 21-17
 کد B (گروه)| 56 ساعت |نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) |روز و ساعت: پنجشنبه 17-13
 کد C (گروه)| 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج( تکمیل ظرفیت) |روز و ساعت: جمعه:12-8
 
کدD(گروه)| 56 ساعت |نام استاد: استاد مروج |روز و ساعت: جمعه 21-17
---------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد