خرید منابع دکتری آموزش انگلیسی
1 مسائل آموزش زبان (مهارتها-روش تدریس- تئوریها1)
-----------------------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد: دکتر سحرخیز | روز و ساعت:  جمعه 13:00 - 17:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 زبان شناسی
----------------------------------------------------------------------
 32 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 13:00 - 17:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 مسائل آموزشی زبان (تهیه تدوین -مطالب درسی-تئوریها2)
----------------------------------------------------------------------
 22 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 8:00 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 آزمون سازی
-----------------------------------------------------------------------
 25 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: جمعه 19:00 - 21:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
----------------------------------------------------------------------
 25 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: جمعه 17:00 - 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 زبان عمومی ویژه گروه زبان
-----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: چهارشنبه 17:00 - 21:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A
17:00 - 21:00 

 

سه شنبه کد A

 

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.

 
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد