خرید منابع دکتری جامعه شناسی
1 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17-13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21-17

 کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,317,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21-17
کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17-13
کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12-8

کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج | روز و ساعت: جمعه21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,190,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نظریه های جامعه شناسی
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 آمارو روش تحقیق
----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: استاد رازقندی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,020,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(ادبیات- مسایل )
----------------------------------------------------------------------
36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 حوزه های تخصصی جامعه شناسی گرایش(توسعه-اجتماعی-سیاسی)
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 17 -13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد