خرید منابع دکتری حسابداری
1 حسابداری مدیریت
-----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: دکتر کریمی | روز و ساعت: پنجشنبه 17:30-13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 آمار
-----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: شنبه 12 - 8
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 ریاضی
-----------------------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: شنبه  16 - 13
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 حسابرسی
-----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: کریمی | روز و ساعت: پنجشنبه 20:30-18
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 تئوری حسابداری
-----------------------------------------------------------------------
 45 ساعت  | نام استاد:دکتر کریمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 18
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 950,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 زبان عمومی
-----------------------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: چهارشنبه شنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 52 ساعت  | نام استاد: مروج و مدنی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17 (استاد مدنی) - سه شنبه 16-12 (استاد مروج)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,150,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 TOLIMO
-----------------------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17

 کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه21 - 17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21-17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج( تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17-13
 کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12- 8

 کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 تئوری حسابداری
----------------------------------------------------------------------
  50 ساعت  | نام استاد: دکتر صبوری | روز و ساعت:پنجشنبه21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حسابرسی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر حقیقت | روز و ساعت: سه‌شنبه 20 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حسابداری مدیریت
----------------------------------------------------------------------
  45 ساعت  | نام استاد: دکتر نوردرخشان | روز و ساعت: جمعه 16:30-12:30
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 آمار
----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه):  70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: پنجشنبه 12-8

کد B (گروه):  70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 ریاضی
----------------------------------------------------------------------
  60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 13- 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد