خرید منابع دکتری حسابداری
1 حسابداری مدیریت
-----------------------------------------------------------------------
 44 ساعت  | نام استاد: دکتر نوردرخشان | روز و ساعت: جمعه 13:00 - 17:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 آمار

------------------------------------------------------
70 ساعت  | نام استاد: دکتر طورانی | روز و ساعت : پنجشنبه : 8:00 - 12:00 و دوشنبه 17:00 - 21:00

 

70 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت : پنجشنبه : 17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.

 

قیمت : 1,700,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 ریاضی
-----------------------------------------------------------------------
 52 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 17:00 - 21:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 حسابرسی
-----------------------------------------------------------------------
 30 ساعت  | نام استاد: دکتر حقیقت | روز و ساعت: سه شنبه 17:00 - 20:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 تئوری حسابداری
-----------------------------------------------------------------------
50 ساعت  | نام استاد:دکتر کریمی | روز و ساعت: پنجشنبه 17:00 - 21:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A
17:00 - 21:00 

 

سه شنبه کد A

 

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D17:00 - 21:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.

قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 TOLIMO
------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 17:00 - 21:00 و پنجشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد