خرید منابع دکتری حقوق
1 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج  | روز و ساعت: دوشنبه 16-13 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,450,000 تومان
قیمت با تخفیف 10 % : 1,305,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 TOLIMO
-----------------------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
قیمت با تخفیف 10 % : 1,395,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 متون فقه
-----------------------------------------------------------------------
 44 ساعت  | نام استاد: دکتر مرادی | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
قیمت با تخفیف 10 % : 1,440,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 حقوق مدنی
-----------------------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت:متعاقبا اعلام می گردد
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,950,000 تومان
قیمت با تخفیف 10 % : 1,755,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 حقوق تجارت
-----------------------------------------------------------------------
 36 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: سه شنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف 10 % : 1,260,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد