خرید منابع دکتری حقوق
1 زبان عمومی
-----------------------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت چهارشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج و مدنی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17 (استاد مدنی) - سه شنبه 16-12 (استاد مروج)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,150,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 TOLIMO
-----------------------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: دوشنبه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استادمروج | روز و ساعت: سه شنبه21 - 17------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 
کد C (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
کد D (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
کد E (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
کد F (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مدنی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 متون فقه (حقوق خصوصی)
----------------------------------------------------------------------
  44 ساعت  | نام استاد: دکتر مرادی | روز و ساعت: پنجشنبه 12 - 9
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حقوق تجارت(حقوق خصوصی)
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حقوق مدنی (حقوق خصوصی)
----------------------------------------------------------------------
  56 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,750,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد